รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/578 6 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ, ศรีสะเกษวิทยาลัย, สอนแก้วว่องไววิทยา, โพนงามพิทยาคาร, กันทรลักษ์วิทยาคม และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ศธ 04258/577 6 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Education Hub กิจกรรมแลกเปลี่ยน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ EIS ณ ประเทศออสเตรเลีย
ศธ04258/573 6 ก.พ. 2558 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/575 6 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศและยโสธรพิทยาคม ประชุมทบทวนแนวทางและเกณฑ์การติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษา การบริหารด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ 04258/574 6 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2558 ครั้งที่ 2
ศธ04258/533 6 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผูอำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร จำนวน 14 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558 โครงการตามมาตรการตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก
ศธ 04258/0570 6 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ศธ 04258/567 6 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.2558
ศธ04258/564 6 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครขอรับทุนขอมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/535 5 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เชิญประชุมปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ศธ 04258/549 5 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามรายชื่อ 39 รายการ) การบันทึกข้อมูลงบประมาณระบบออนไลน์ผลการบริหารงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับการจัดสรรผ่านเว็บไซต์
ศธ04258/444 5 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
ศธ04258/545 5 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ
ศธ 04258/พิเศษ 4 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ร.ร.ในสังกัด วาระการประชุมเดือนมกราคม 2558
ศธ 04258/539 4 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 28 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ04258/541 4 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงาน "ฉลองครบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลก"ในปี 2558
ศธ 04258/500 4 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผอ.รร.ในสังกัด สพม.28 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
ศธ 04258/535 4 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ศธ 04258/531 4 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ, ศรีสะเกษวิทยาลัย,สอนแก้วว่องไววิทยา,โพนงามพิทยาคาร,กันทรลักษ์วิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด้านการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา
ศธ 04258/พิเศษ 4 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร.22)
ศธ 04258/0526 4 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติราชการสอนที่โรงเรียนไกลกังวล
ศธ 04258/519 4 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 28 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้่านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ 04258/518 4 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดยโสธร) ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ศธ 04258/0507 4 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/485 3 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 26
ศธ 04258/0453 3 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รานงานผลการพัฒนาครูด้วยระบบ Obecittraining อนนไลน์
ศธ 04258/0455 3 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาเชิงวิชาการ
ศธ 04258/0461 3 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะเขตจังหวัดยโสธร) การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินการโครงการธนาคารทองคำของเรา จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/พิเศา 3 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานอบรมทางวิชาการ
ศธ 04258/0473 3 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
ศธ 04258/481 3 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/480 3 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/479 3 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/478 3 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
ศธ 04258/489 3 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (จำนวน 15 โรงเรียน) เชิญประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนส์ : โคงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ศธ 04258/476 2 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และไม่มีสิทธิ์สอบ โควตาเข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/452 2 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ศธ 04258/ว457 2 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเฝ้าระวังเข้มค่ายลูกเสือและค่ายกิจกรรม
ศธ04258/458 2 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร,เขื่อนช้างวิทยาคาร,เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ,กันทรารมณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดีTO BE NUMBER ONE IDOL เพื่อเป็นแทนระดับจังหวัด ประจำปี 2558
ศธ 04258/425 2 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มกราคม 2558
ศธ 04258/428 2 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มกราคม 2558
ศธ 04258/350 2 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัด เดือนมกราคม 2558
ศธ 04258/351 2 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนมกราคม 2558
7072/2558 30 ม.ค. 2558 สพม 28 ( กลุ่มงานวัดผล ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง บัญชีแนบท้ายคำสั่งดำเนินการสอบ O-NET ม 3 ( ปรับปรุง )
7071/2558 30 ม.ค. 2558 สพม 28 ( กลุ่มงานวัดผล ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด บัญชีนบท้ายคำสั่งดำเนินการสอบ o-net ม 3 ( ปรับปรุง)
ศธ 04258/421 30 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร (หลักสูตรวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ)
ศธ 04258/430 30 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์
ศธ 04258/389 29 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร จำนวน 11 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558 งบลงทุน(ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
พิเศษ 30 ม.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมพัฒนาครูด้วยระบบ Obecittraing
ศธ 04258/0388 30 ม.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,กันทรลักษ์วิทย ขุขันธ์ ยโสธรพิทยาคมและเลิงนกทา การฝึกอบรมและการพัฒนานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศของครูวิทยากรแกนนำระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com