หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1564
ปกติ
29 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1565
ปกติ
29 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ที่ ศธ 04258/1568
ด่วนที่สุด
29 ก.พ. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนขุขันธ์ , โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ,โรงเรียนกันทรารมย์ ,โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ,โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม และโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัล MOE AWARDS
9834/2559
ปกติ
29 ก.พ. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ
ศธ 04258/1558
ด่วนที่สุด
29 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและศรีตระกูลวิทยา ประชุมปฏิบัติการพิจารณาหลักสูตรการพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online
ศธ 04258/1494
ด่วนที่สุด
29 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และประชุมวิชาการ
ศธ 04258/1554
ด่วนที่สุด
28 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในโครงกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” (โรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย โรงเรียนก ำแพง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยำคำร โรงเรียนตูมพิทยำนุสรณ์ โรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม โรงเรียนกุดชุมวิทยำคม โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยำ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์) กำรคัดเลือก Best Practice โรงเรียนที่ประสบผลส ำเร็จกำรจัดกิจกรรมเพิ่มเวลำรู้ 4 H
ศธ 04258/1543
ด่วนที่สุด
26 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน (จังหวัดยโสธร) ขอความร่วมมือในการติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการธนาคารทองคำของเรา จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/1553
ปกติ
26 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
26 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) มติประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
26 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ผลการปะเมินผลการประเมินด้านที่ 3) มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
26 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีวิทยฐานะชำนาญการ(ผลการปะเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2และด้านที่ 3) มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ศธ 04258/1549
ปกติ
26 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกดณงเรียนในสังกัด,ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559)
ศธ 04258/1523
ปกติ
26 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ข้าราชการขออนุญาลากิจ (นายนคร ผองขำ)
ศธ 04258/1522
ปกติ
26 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ข้าราชการครู ขอลาป่วย (นายจรัญ สิทธิรักษ์)
ศธ 04258/1505
ปกติ
26 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม การขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงาน
ศธ 04258/1513
ปกติ
26 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ขออนุญาตไปราชการ
9819/2559
ปกติ
26 ก.พ. 2559 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบ O-NETม.3 ปีการศึกษา 2558 ชุดปรับปรุง
ศธ 04258/1541
ปกติ
26 ก.พ. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ดำเนินโครงการ EP/MEP ทุกโรงเรียน แบบประเมินตนเองด้านมาตรฐาน EP/MEP
ศธ 04258/1538
ปกติ
26 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น
ศธ 04258/1540
ปกติ
26 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1539
ปกติ
26 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
ศธ04258/1507
ปกติ
26 ก.พ. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันบาสเกตบอล TOA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับภูมิภาคและรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16และ18ปี ชาย,หญิง
วาระ
ปกติ
26 ก.พ. 2559 กลุ่มอำนวยการ โรงเรียนในสังกัด วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ศธ 04258/1518
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1518
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1515
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 0425/1512
ด่วนที่สุด
25 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการพูด ประจำปี 2559
ศธ 04258/1510
ด่วนที่สุด
25 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
ศธ 04258/1509
ด่วนที่สุด
25 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
ศธ 04258/1482
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม การขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ศธ 04258/1496
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม การขออนุญาตนำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดอุบราชธานี
ศธ 04258/1495
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1479
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
ศธ 04258/1478
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C.
ศธ 04258/1429
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1449
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้องวังวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1450
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1454
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1491
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1453
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1452
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1451
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1488,1490,1489,1492,
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1493,1446
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1430,1447
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1428,1427,1426,1415
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1503
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สนับสนุนนักแสดงในการแสดงแสง เสียง "ศรีพทเธศวร" ในงาน "เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2559
ศธ 04258/1502
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัประชุมสร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหาหนี้สินให้ดอกเบี้ยต่ำ จากการที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ ช.พ.ค.
ศธ 04258/1501
ปกติ
25 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กิจกรรมแลกเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูในโครงการ Education HUb ด้านวิชาการภาษา และวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com