หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2618
ด่วนที่สุด
7 เม.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) คณะกรรมการติตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษษ (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/2618
ด่วนที่สุด
7 เม.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ประธาน และเลขานุการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษษ (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/2618
ด่วนที่สุด
7 เม.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ประธาน และเลขานุการ สหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ปรเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/2620
ปกติ
7 เม.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ขอความอนุเคาระห์ใช้สถานที่ประชุม
ศธ 04258/2583
ปกติ
7 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/2584
ปกติ
7 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/2605
ปกติ
7 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/2606
ปกติ
7 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/2608
ปกติ
7 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/2586,2585
ปกติ
7 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/2580
ด่วนที่สุด
7 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ศรีตระกูลวิทยาและลิ้นฟ้าพิทยาคม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ 04258/2591
ด่วนที่สุด
7 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ04258/2552
ปกติ
7 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน เมษายน 2559
ศธ04258/2553
ปกติ
7 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/2607
ด่วนที่สุด
7 เม.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา,โรงเรียนโพนงามวิทยา,โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม,โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม,โรงเรียนมัธยมโพนค้อ,โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม,โรงเรียนบัวน้อยวิทยา,โรงเรียนพอกวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนคลีกกลิ้งพัฒนาทร ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ศธ04258/2555
ปกติ
7 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ04258/2556
ปกติ
7 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการทุ่งสินวิทยาคม การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่ยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/2589
ปกติ
5 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา,ตระกูลประเทืองวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559(โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน)
ศธ04258/2601
ปกติ
5 เม.ย. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.กำแพง)
ศธ04258/2599
ปกติ
5 เม.ย. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2599(รร.โนนค้อวิทยาคม)
ศธ04258/2597
ปกติ
5 เม.ย. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.ค้อวังวิทยาคม)
ศธ04258/2561
ปกติ
5 เม.ย. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศก.)
ศธ04258/2560
ปกติ
5 เม.ย. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.ไกรภักดีวิทยาคม)
ศธ04258/2559
ปกติ
5 เม.ย. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.สมเด็จพระญาณสังวร ฯ)
ศธ04258/2558
ปกติ
5 เม.ย. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.ยางชุมน้อยพิทยาคม)
พิเศษ/2559
ด่วน
5 เม.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ยส. ประจำเดือน มีนาคม 2559
ศธ 04258/2550
ด่วนที่สุด
5 เม.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนเพื่อของบประมาณสนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีวานทำตามแนวทางาการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/2588
ด่วนที่สุด
4 เม.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๙
ศธ 04258/2554
ปกติ
4 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559 (ติดตั้งขยายเขตปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา)
ศธ 04258/2519
ปกติ
4 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์,และห้วยทับทันวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559(ให้สถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนคุณภาพ)
ศธ04258/15678
ด่วนที่สุด
4 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์,ละทายวิทยา,ศิลาทองพิทยาสรรค์ ขอเชิญร่วมการอบรมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ ประเมินสถานศึกษาสีขาวและ TO BE NUMBER ONE ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/2563
ปกติ
4 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ศธ 04258/2565
ปกติ
4 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ศธ 04258/1645,1646
ปกติ
4 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาและโรงเรียนประสานมิตรวิทยา การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูในโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤาในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศธ 04258/2409
ปกติ
4 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด แนวทางการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
ศธ 04258/2498
ปกติ
1 เม.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสร็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
ศธ 04258/2281,2282
ปกติ
1 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2053
ปกติ
1 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2298,2400
ปกติ
1 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2086,2084,2085
ปกติ
1 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2485
ปกติ
1 เม.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด แจ้้งเกณฑ์การคำนวณช่วงระดับคะอนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/2273
ปกติ
1 เม.ย. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัย,สมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์,ห้วบทับทันวิทยาคม,และเลิงนกทา จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนคุณภาพ
ศธ 04258/2516
ปกติ
1 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนหน่วยเบิกทุกโรงเรียน การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ 2559
ศธ 04258/2511
ปกติ
1 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง อนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติฯ
ศธ 04258/2510
ปกติ
1 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ศธ04258/2506
ปกติ
1 เม.ย. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า) อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า)
ศธ 04258/2509
ปกติ
1 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา อนุมัติการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ศธ 04258/1966
ปกติ
1 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง การลาคลอดของลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 04258/2504
ปกติ
1 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา,โนนค้อวังวิทยาคม,โรงเรียนเบญจประชาสรรค์,โรงเรียนพยุห์วิทยา,โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับที่ผิดชอบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐาน
ศธ 04258/2508
ปกติ
1 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com