หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2402
ปกติ
30 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/2351
ปกติ
30 มี.ค. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รร.กันทรารมณ์)
ศธ04258/2350
ปกติ
30 มี.ค. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รร.เขื่อนช้างวิทยาคาร)
ศธ 04258/2133
ปกติ
30 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2049
ปกติ
30 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2413
ปกติ
30 มี.ค. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน ประชุมสัมมนาการมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/2412
ปกติ
30 มี.ค. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต ประชุมสัมมนาการมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/2410
ปกติ
29 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์ประสานงาน สพม.28 จังหวัดยโสธร (นางสาวอุไรพร ดำรงค์ศิริ) การประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ 04258/2349
ปกติ
29 มี.ค. 2559 สพม.28(อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด กำชับยำ้เตือนระมัดระวังการเกิดอัคคีในสถานศึกษา
ศธ 04258/2320
ปกติ
28 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการปรางค์กู่ ข้าราชการครูขออนุญาตลาอุปสมบท (ส.ต.ต.ณัฐจิตรภณ ไสว)
ศธ04258/2334
ปกติ
28 มี.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด ทุกโรงเรียน การกำกับ ติดตามและรายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
ศธ 04258/2328
ปกติ
28 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/2329
ปกติ
28 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/2330,2331
ปกติ
28 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/2249
ปกติ
25 มี.ค. 2559 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร จำนวน 32 โรงเรียน แจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559
ศธ 04258/2309
ปกติ
25 มี.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพะรญาณสังวรฯ,ห้วยทับทันวิทยาคม,และ กระแชงวิทยา แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559(โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการปฏิรูปการเรียนรู้)
ศธ 04258/2269
ปกติ
25 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2270
ปกติ
25 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2274
ปกติ
25 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2041
ปกติ
25 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2268
ปกติ
25 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/2250
ปกติ
25 มี.ค. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปี 2559 (โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม)
ศธ04258/2251
ปกติ
25 มี.ค. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปี 2559 (โรงเรียนกระแชงวิทยา)
ศธ04258/2252
ปกติ
25 มี.ค. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปี 2559 (โรงเรียนทรายมูลวิทยา)
04258/ว2323
ปกติ
25 มี.ค. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ๑๔ โรงเรียน ขอเชิญประชุมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ศธ 04258/2327
ปกติ
25 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา การอบรมในโครงการอบรมกฎหมายมหาชน ในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
25 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการปรับวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ในรอบเดือนมกราคม - 25 มีนาคม 2559
ศธ 04258/2321
ปกติ
25 มี.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประสานงานและบูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ สนับสนุนการจัดตั้งชมรมส่งเสริมคนดีตามแนวพระราชดำริ
ศธ 04258/2315
ปกติ
25 มี.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2559
ศธ 04258/2266
ปกติ
25 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2262
ปกติ
25 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2265,2263
ปกติ
25 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2267
ปกติ
25 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/2310
ปกติ
25 มี.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ขอความอนุเคราะห์ครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ
ศธ04258/2316
ปกติ
25 มี.ค. 2559 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ศรีตระกูลวิทยา กระแชงวิทยา ปรางค์กู่ เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีฐานกระจายศึกษา ละทายวิทยา กุดชุมวิทยาคม นครศรีลำดวนวิทยา สิริเกศน้อมเกล้า กันทรลักษ์วิทยา แจ้งกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดย ใช้ศิลปะการละคร
ศธ 04258/2122,2256,2257
ปกติ
25 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/2218
ปกติ
25 มี.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา,บึงมะลูวิทยา,กระแชงวิทยา ตรวจสอบข้อมูลการแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/2181
ปกติ
24 มี.ค. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การอบรมพัฒนาโครงการงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2558 ค่าย 9 ระดับประเทศ
ศธ 04258/2181
ปกติ
24 มี.ค. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2558 ค่าย 9 ระดับประเทศ
ศธ04258/2240
ปกติ
24 มี.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมการประกวดรางวัลคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2559
ศธ 04258/2181
ปกติ
24 มี.ค. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรวเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2558 ค่าย 9 ระดับประเทศ
ศธ 04258/2134
ปกติ
24 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโนนเพ็กพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2204
ปกติ
24 มี.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธ๊อิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e-bidding)
ศธ 04258/2149
ปกติ
24 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2194
ปกติ
24 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ข้าราชการครูขอลาป่วย (นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร)
ศธ 04258/2195
ปกติ
24 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ข้าราชการครูขอลากิจ (นายยิ่งยง นันทวณิชชากร)
ศธ 04258/2207
ปกติ
24 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูทางด้านวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรีย
ศธ04258/2243
ปกติ
24 มี.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การสำรวจข้อมูลเด็กและครอบครัวประสบปัญหาทางสังคม
ศธ 04258/2254
ปกติ
24 มี.ค. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTVและDLIT)ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม อผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริ สมเดจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศธ 04258/2248
ปกติ
24 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวอุไรพร ดำรงค์ศิริ การประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com