หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ที่ ศธ 04258/ว5364
ปกติ
12 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการกำกับ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ศธ 04258/5356
ด่วนที่สุด
12 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานมหกรรมความสารมารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ศธ 04258/5360
ปกติ
12 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562
ศธ 04258/5361
ปกติ
12 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรม “การวิเคราะห์กลยุทธ์องค์กรเชิงเปรียบเทียบ”
ศธ 04258/5348
ด่วนที่สุด
12 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสมัครแข่งขันงานมหกรรมความสารมารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/5338
ปกติ
12 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดชี้แจงกรณีไม่เข้าร่วม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ศธ 04258.62/ว1146
ปกติ
12 ต.ค. 2561 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์(ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.ยโสธร) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร ขอความอนุเคราะห์กรรมกำรตัดสินการแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ 04258/5323
ปกติ
12 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ข้าราชการครูขอช่วยราชการ (ต่อเนื่อง)
ที่ ศธ 04258/ว5344
ปกติ
12 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, กันทรลักษ์วิทยา, ปรางค์กู่ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/5320
ปกติ
12 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/5328
ปกติ
11 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561
-
ปกติ
11 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ศธ04258/5319
ปกติ
11 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.เบญจลักษ์พิทยา)
ศธ04258/5317
ปกติ
11 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ) ขอเชิญประชุมและรับรูปแบบรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามบัญชีแนบ 20 โรงเรียน)
ศธ 04258/5309
ปกติ
11 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อดังแนบ) การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561
ศธ 04258/5314
ปกติ
10 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการอื่น (กรณีสอบแข่งขันได้)
ศธ 04258/5302
ปกติ
10 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในสังฆราชูปถัมภ์, ค้อวังวิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,มหาชนะชัยวิทยาคม,กุดชุมวิทยาคม,ทรายมูลวิทยา,เลิงนกทา แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/5303
ปกติ
10 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ 04258/5304
ปกติ
10 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ 04258/5305
ปกติ
10 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ04258/5270
ปกติ
10 ต.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ประธานสหวิทยาเขต 11 สหวิทยาเขต ประธานเครือข่ายฯ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร กำหนดการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ศธ04258/5307
ด่วนที่สุด
10 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ04258/5307
ด่วนที่สุด
10 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ04258/5308
ด่วนที่สุด
10 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ 04258/5283
ด่วนที่สุด
9 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน
ศธ 04258/5293
ปกติ
9 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (24 โรงเรียน) การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผน่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
04258/5297
ปกติ
9 ต.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ 1st SEAMEO Science Olympiad (SEASO) ณ ประเทศมาเลเซีย
ศธ 04258/ว5291
ปกติ
9 ต.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวคุรุสภาจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/ว5290
ปกติ
9 ต.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562
ศธ 04258/5279
ปกติ
9 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ 04258/5278
ปกติ
9 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ 04258/5266
ปกติ
9 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ข้าราชการครูขอลากิจส่วนตัว
ศธ 04258/5243
ปกติ
9 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/5269
ปกติ
8 ต.ค. 2561 ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/5268
ปกติ
8 ต.ค. 2561 ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/5267
ปกติ
8 ต.ค. 2561 ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/5265
ปกติ
8 ต.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/5244
ปกติ
8 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอให้บุคลากรในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
ศธ 04258/5241
ด่วนที่สุด
8 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ศธ 04258/5241
ด่วนที่สุด
8 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ศธ 04258/5240
ปกติ
8 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/5166
ด่วนที่สุด
8 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ จำนวน 24 โรงเรียน) การจัดงานมหกรรมความสารมารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/5167
ด่วนที่สุด
8 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ จำนวน 23 โรงเรียน) การจัดงานมหกรรมความสารมารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/5242
ด่วนที่สุด
8 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ พี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล รุ่นที่ 5/2561
ศธ 04258/5239
ปกติ
8 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
ศธ 04258/5225
ปกติ
8 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา , โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , โรงเรียนขุขันธ์ , โรงเรียนกันทรารมณ์ , โรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , โรงเรียนเลิงนกทา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ดีวีดีรายการ สานศิลป์แผ่นดินสยาม และมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 10 ทุน
ศธ 04258/5223
ปกติ
8 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุญาตให้นักเรียนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการ JENESYS 2018
ศธ 04258/5222
ปกติ
8 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญในหัวข้อ ลด....เลิก....ลด....ขยะพลาสติก
04258/5238
ปกติ
8 ต.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/5230
ปกติ
5 ต.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com