หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ที่ ศธ 04258/6296
ปกติ
1 ธ.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามแจ้งท้าย(รายชื่อโรงเรียนตามหมายเหตุ) แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย
ศธ 04258/6295
ปกติ
1 ธ.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามแจ้งท้าย(รายชื่อโรงเรียนตามหมายเหตุ) แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย
ศธ 04258/ว6294
ปกติ
30 พ.ย. 2561 ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร การดำเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ศธ 04258/ว6270
ปกติ
30 พ.ย. 2561 ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้องรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ศธ 04258/6293
ปกติ
30 พ.ย. 2561 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
ศธ 04258/ว6289
ปกติ
30 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ศธ 04258/6233
ด่วนที่สุด
30 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจความต้องการหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ศธ 04258/6233
ปกติ
30 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/6261
ด่วนที่สุด
30 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ศธ 04258/6261
ด่วนที่สุด
30 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ศธ 04258/6272
ปกติ
30 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/6271
ปกติ
30 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/6262
ปกติ
30 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก
ศธ 04258/6268
ปกติ
30 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูหนาว
ศธ 04258/6227
ด่วนที่สุด
30 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ศธ 04258/6227
ด่วนที่สุด
30 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ศธ 04258/6227
ด่วนที่สุด
30 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ศธ 04258/6229
ปกติ
30 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนไปจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์นอกสถานศึกษา
ศธ 04258/6235
ปกติ
30 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และกฏกระทรวงกำหนดประเภทสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น พ.ศ. 2561
ศธ 04258/6260
ปกติ
30 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รองผู้บริหารสถานศึกษา) เพิ่มเติม
04258/6234
ปกติ
30 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/6226
ปกติ
30 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานสหวิทยาเขต การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ “เพชร สพม.28” ประจำปี 2561
ศธ 04258/6225
ปกติ
30 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ “เพชร สพม.28” ประจำปี 2561
ศธ04258/6239
ด่วนที่สุด
30 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด ทุกโรงเรียน แนวการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ศธ 04258/6205
ปกติ
29 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ข้าราชการครูขอลากิจส่วนตัว
ศธ 04258/6204
ปกติ
29 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ข้าราชการครูขอลาป่วย
ศธ 04258/6238
ด่วนที่สุด
29 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ศธ 04258/ว6237
ปกติ
29 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผุ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจความต้องการหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศธ 04258/ว6217
ปกติ
29 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
ศธ 04258/6231
ด่วนที่สุด
29 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันมหกรรมวิชาการ รายการอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองและการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ศธ 04258/6228
ด่วนที่สุด
29 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทบทวนการดำเนินงานมาตรการและแนวทางการดำเนินโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy)และการดำเนินงานตามแนวทางในการแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน (CITIZEN)
ศธ04258/6224
ปกติ
29 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจสภาพอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell) [เฉพาะโรงเรียนที่มีการใช้งานระบบ solar cell]
ศธ 04258/ว6190
ปกติ
29 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ
ศธ 04258/ว6210
ปกติ
29 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการใช้สอบ Pre O-NET ออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่ฯ
ศธ 04258/6223
ปกติ
29 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ สหรัฐอเมริกา (24th World Scout Jamboree,2019)
ศธ 04258/ว6212
ปกติ
28 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Library : Care the Bear
ศธ 04258/ว6211
ปกติ
28 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมาคม
ศธ 04258/6208
ปกติ
28 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ช่องทางรับข้อร้องเรียน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู )
ศธ 04258/ว6209
ปกติ
28 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วม "กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี ประจำปีพุทธศักราช 2561"
ศธ 04258/6206
ด่วนที่สุด
28 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์จัดการแสดงในพิธีเปิด และมอบธงสัญลักษณ์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
04258/6179
ปกติ
28 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/6177
ปกติ
28 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/6170
ปกติ
27 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม การพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. เกมส์
ศธ 04258/6176
ปกติ
27 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าค่ายพักแรม
ศธ 04258/6169
ปกติ
27 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา ขออนุญาตนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ศธ 04258/6061
ปกติ
27 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ข้าราชการครูช่วยราชการ (ต่อเนื่อง)
ศธ 04258/ว616ุุ8
ปกติ
26 พ.ย. 2561 ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วยให้เป็นรูปธรรม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศธ 04258/ว616ุุ7
ด่วนที่สุด
26 พ.ย. 2561 ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ศธ 04258/ว616ุุ6
ปกติ
26 พ.ย. 2561 ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ศธ04258/ว6165
ปกติ
26 พ.ย. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(พื้นที่จังหวัดยโสธร) การขับเคลื่อนการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562
<< ย้อนกลับ   1   |  2   3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com