หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
04258/4361
ปกติ
20 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4402
ปกติ
20 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4402
ปกติ
20 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4306
ปกติ
20 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขออนุญาตให้ครูในสังกัดเข้ารับการอบรมติดตามประเมินผล (Follow on) รุ่นที่ 18
ศธ 04258/4407
ปกติ
20 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ประธานสหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูล ขอความอนุเคราะห์จัดการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม.๒๘ เกมส์ ครั้งที่ 8”
ศธ 04258/4304
ปกติ
20 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขออนุญาตให้ครูในสังกัดเข้ารับการอบรมติดตามประเมินผล (Follow on) รุ่นที่ 17
ศธ 04258/4408
ปกติ
20 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , สตรีสิริเกศ , เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ และโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์จัดหานักเรียนร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม.๒๘ เกมส์ ครั้งที่ 8”
ศธ 04258/4405
ปกติ
20 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์วงโยธวาทิต เพื่อร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม.๒๘ เกมส์ ครั้งที่ 8”
ศธ 04258/4403
ปกติ
17 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18
ศธ 04258/4389
ปกติ
17 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยืนยันการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ศธ 04258/4281
ปกติ
17 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร/สื่อเพื่อการอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบออนไลน์
ศธ 04258/4393
ปกติ
17 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น
ศธ 04258/4274
ปกติ
17 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ศธ 04258/4316
ปกติ
17 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ ขอเชิญประชุมสัมมนา “การส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนให้สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาและพัฒนาไปสู่ชุมชนยั่งยืน”
ศธ 04258/4401
ปกติ
17 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) แจ้งกำหนดการสมัครและประชุมผู้ฝึกสอนกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ สพม.๒๘ เกมส์ ครั้งที่ 8”
ศธ 04258/ว4400
ปกติ
17 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวด โอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest)
ศธ 04258/ว4399
ปกติ
17 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศธ 04258/4396
ปกติ
17 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขออนุญาตให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม
ที่ ศธ 04258/ว4395
ด่วนที่สุด
17 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การยกเลิกการกรอกข้อมูลในระบบQuality Assurance Management System (QAMS)
ศธ04258/4362
ด่วนที่สุด
17 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจความต้องการของสถานศึกษาเพื่อประกอบข้อมูลในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมครับ) [ทุกโรงเรียน]
ศธ 04258/4388
ปกติ
17 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์/พยุห์วิทยา/ละทายวิทยา/ยางชุมน้อยพิทยาคม/เขื่อนช้างวิทยาคาร/กันทรลักษ์วิทยา/เบญจลักษ์วิทยา/ดงมะไฟพิทยาคม/เลิงนกทา/มหาชนะชัย แจ้งผลการประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ 04258/4371
ปกติ
17 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด
ศธ 04258/3999
ปกติ
17 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ครูศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/4000
ปกติ
17 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ครูศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/3999
ปกติ
17 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ครูศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
04258/4346
ปกติ
17 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4348
ปกติ
17 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4351
ปกติ
17 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4358
ด่วนที่สุด
16 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาสมัครร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
ศธ 04258/4344
ด่วนที่สุด
16 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561
ที่ ศธ 04258/ว4357
ด่วนที่สุด
16 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (73 โรงเรียนที่มีรายชื่อดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) การนำส่งข้อมูลห้องเรียนที่ใช้สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561
04258/4243
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4242
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4245
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4245
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4245
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4245
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4245
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4245
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4245
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4245
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4354
ปกติ
16 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
04258/4282
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 40
04258/4311
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4311
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย2 ห้วยคล้าฯ ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4311
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4311
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4311
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4311
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4311
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com