รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
คำสั่ง สพม.28 ที่ 557/2558
ปกติ
16 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 ราย (กลุ่มทั่วไป)
คำสั่ง สพม.28 ที่ 556/2558
ปกติ
16 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 ราย (กลุ่มประสบการณ์)
ศธ 04258/5249
ปกติ
16 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (เขตผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ) การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
16 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำฐานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และอัตราจ้างรายเดือน ในสังกัด สพม.28
ศธ 04258/5286
ด่วนที่สุด
16 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
ศธ 04258/5258
ปกติ
16 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ละลมวิทยา และโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
8952/2558
ด่วนที่สุด
16 พ.ย. 2558 ผอ.สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนกำแพง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการจัดกิจกรรม และการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน After Action Review : AAR ตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ศธ04258/5263
ปกติ
13 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผุ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) การประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร
ศธ04258/5238
ปกติ
13 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจความขาดแคลนรายการโต๊ะ-เก้าอี้ และชุดฝึกทักษะนักเรียนตามความเป็นจริง
ศธ04258/4937
ปกติ
13 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบ การจัดสรรงบประมาณค่าบริหารจัดการ ค่าวัสดุ และค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ(รร.ปรางค์กู่, รร.ตระกูลประเทืองวิทยาคม, รร.น้ำคำวิทยาคม, รร.สมเด็จพระญาณสังวรฯ, รร.บึงมะลูวิทยา, รร.ประสานมิตรวิทยา)
ศธ 04258/5204
ปกติ
12 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559
ศธ 04258/5221
ด่วนที่สุด
12 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558) งบกลาง(ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ)
ศธ 04258/5208
ปกติ
12 พ.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของศูนย์ขับเคลื่อนนโยบาย ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อความเป็นธรรมในสังคม
ศธ 04258/5202
ปกติ
12 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน
ศธ04258/5218
ปกติ
12 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ ปั่นเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติ
ศธ04258/5171
ปกติ
12 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและหน่วยเบิก แจ้งการโอนเงินโครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2558(70%)
พิเศษ
ปกติ
12 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558
ศธ 04258/5231
ปกติ
12 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2559
พิเศษ
ด่วน
12 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ "ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทยเก่งอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558"
ศธ 04258/5230
ด่วน
12 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย - วิสคอนซิน ประจำปี 2559
ศธ 04258/5161
ด่วนที่สุด
11 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2558
ศธ 04258/5193
ปกติ
11 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 ตุลาคม 2558)
ศธ 04258/5192
ปกติ
11 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ และโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 ตุลาคม 2558)
ศธ04258/5209
ปกติ
11 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานตามโครงการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ศธ04258/5210
ด่วนที่สุด
11 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน คัดเลือกผลงานวิชาการ "แนวปฏิบัติที่ดี" 5 ด้าน
ศธ04258/5118
ปกติ
11 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏบัติ จำนวน 4 เรื่อง
ศธ 04258/5152
ด่วนที่สุด
11 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8930/2558
ปกติ
11 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา รอบ 1 ปีการศึกษา 2559
ศธ04258/5170
ปกติ
10 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์เข้าไปแนะนำบริษัทฯและรับสมัครนักศึกษาทุนทวิภาคี
ศธ04258/5171
ปกติ
10 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและหน่วยเบิก แจ้งการโอนเงินโครางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2558(70%)
ศธ 04258/5159
ปกติ
10 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,บัวเจริญวิทยา,ยโสธรพิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวรฯ,สอนแก้วว่องไววิทยา,กู่จานวิทยาคม ขอเชิญประชุม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น.
ศธ 04258/5159
ปกติ
10 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานและเลขานุการสหวิทยาเขตทุกท่าน ขอเชิญประชุม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น.
ศธ 04258/5159
ปกติ
10 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา,กันทรารมณ์,กำแพง,สิริเกศน้อมเกล้า,มหาชนะชัยวิทยาคม,กุดชุมวิทยาคม ขอเชิญประชุม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น.
พิเศษ
ปกติ
10 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมประชุม สัมมนาผู้ตัดสินสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
ศธ 074258/5148
ปกติ
10 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/5108
ปกติ
10 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผุ้ช่วย (กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2/2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 )
ศธ 04258/5156
ด่วนที่สุด
9 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ มรภ.อุบลราชธานี รุ่นที่ 23
ศธ 04258/5155
ด่วนที่สุด
9 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ มรภ.ศรีสะเกษ รุ่นที่ 1
ศธ 04258/5153
ด่วนที่สุด
9 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ขอตัวบุคลากรเข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ณ จังหวัดอุดรธานี
ศธ 04258/5126
ปกติ
9 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 31 ราย เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
พิเศษ
ปกติ
9 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2
ศธ04258/5091
ปกติ
9 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด)
พิเศษ
ปกติ
9 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2559
ศธ04258/5092
ปกติ
9 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีแนบ) การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์, โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา, โรงเรียนกำแพง, โรงเรียนเลิงนกทา)
พิเศษ
ด่วน
9 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สำรวจศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8909/2558
ปกติ
6 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
ศธ04258/5083
ปกติ
6 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด ทรงพระพรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ และนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิิ่งสินตน ครั้งที่ 8"
ศธ 04258/5078
ปกติ
6 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO IESO
ศธ 04258/5077
ปกติ
6 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/5029
ปกติ
6 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด แจ้งรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2551
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com