รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/6133 26 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
ศธ 04258/6128 26 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมืือผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด้กนักเรียน ประจำปี 2558
ศธ 04258/พิเศษ 26 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ปละประชุมวิชาการ เรื่อง"60 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯกับการพัมนาห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์
ศธ 04258/6114 26 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16)
ศธ 04258/6122 26 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/6106 26 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ ๙ พ.ศ. 2558
ศธ04258/6121 26 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ 2558
ศธ 04258/6103 26 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวรฯศรีสะเกษวิทยาลัย,มัธยมบักดองวิทยา เชิญประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยระบบทางไกล (Video Conference)
ศธ 04258/6103 26 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ประธาน ,เลขานุการสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต เชิญประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยระบบทางไกล (Video Conference)
ศธ04258/6083 25 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม,โพนทันเจริญวิทย์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ศธ 04258/พิเศษ 25 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผลสรุปการประเมินวิทยฐานะฯครั้งที่ 7,8,10,12/2557
ศธ 04258/- 24 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/6093 24 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/6057 23 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste school) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 60 โรงเรียน
ศะ04258/6058 23 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค.
ศธ 04258/6089 23 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ขอให้ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรในงาน "สพฐ. ก้าวไกล นำการศึกษาไทยสู่อาเซียีน"
ศธ 04258/6087 23 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การรายงานผลการสอบ Pre-O-net จากระบบคลังข้อสอบ Online สพม.28
ศธ 04258/- 23 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) ในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 13/2557
ศธ 04258/- 23 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) ในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 13/2557
ศธ 04258/6079 23 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดสรรผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2557
ศธ 04258/6078 23 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ"ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2558
ศธ 04258/พิเศษ 22 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มติประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ครั้งที่ 13/2557 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557มีมติอนุมัติรับย้ายข้าราชการครูฯรับโอนข้าราชการครูต่างสังกัดไปดำรงตำแหน่งใหม่ 53 ราย (ตามบัญชีรายละเอียดฯ)
คำสั่งที่ 659/2557 22 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา)
ศธ 04258/6070 22 ธ.ค. 2557 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน(จังหวัดยโสธร) การจัดงานวันสถปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2558
ศธ 04258/6068 22 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2557
ศธ04258/6040 18 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศธ04258/6039 18 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2557
ศธ 04258/6027 17 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
ศธ 04258/6027 17 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูภาษาอังกฤษ 2557
ศธ 04258/6016 17 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัตืการ ประจำปี 2558
ศธ04258/6014 17 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางกำหนดราราซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก พ.ศ 2549
ศธ 04258/6021 17 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ห้ามเรียกรับเงินและไปราชการต่างประเทศในช่วงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/5930 17 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับสรร จำนวน 32 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินแระจำงวดงบประมาณปี 2558
ศธ04258/6011 17 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ04258/6010 17 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,กำแพง,ขุขันธ์ แจ้งอนุมัติประจำงวดงบประมาณปี 2558(สำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC)
ศธ 04258/5993 16 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558
ศธ 04258/6003 16 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,สมเด็จพระญาณสังวรฯ,ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก,ศรีสะเกษวิทยาลัย ติดตามการจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโรงเรียนในโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/5998 16 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประชุมสัมมนาทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ศธ04258/6001 16 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือรณค์แต่เครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์
ศธ04258/5992 16 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้กระทำการแทนสถานศึกษาให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ศธ 04258/5995 15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 15 โรงเรียน การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ศธ 04258/พิเศษ 15 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (กรณีขอใช้บัญชี)
ศธ 04258/5991 15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา อบจ.ศรีสะเกษ คัพ สนับสนุนงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2558
ศธ 04258/5765 15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/5990 15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุม
ศธ 04258/5989 15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตและเลขานุการสหวิทยาเขต ทุกท่าน ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ศธ 04258/5989 15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,มัธยมบักดองวิทยา,ยโสธรพิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวรฯ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ศธ 04258/5989 15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
6834/2557 12 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรหัสเข้าสมัครสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2558
ศธ 04258/5972 12 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการและลูกจ้างในสังกัด เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557 (เพิ่มเติม)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com