หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1499
ปกติ
24 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/1493
ปกติ
24 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/1498
ปกติ
24 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพราะจังหวัดยโสธร) การให้ทุนการศึกษามูลนิธิ บุณยเกตุ ระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3-4 ทั้งสายงานสามัญและสายอาชีพทุกสังกัดประจำปี 2559(เฉพราะโรงเรียนมัธยมทั้งสายสามัญ/ส
ศธ 04258/1485
ปกติ
24 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสพผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ.2559 (ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด)
9780/2559
ปกติ
24 ก.พ. 2559 สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ปรับปรุงใหม่ )
ศธ 04258/1481
ปกติ
24 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1480
ปกติ
24 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1352
ด่วน
24 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1344
ด่วน
24 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1465
ด่วนที่สุด
24 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์,โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนค้อวังวิทยาคม,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ,โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม และโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา การอนุญาตให้ครูเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boost Camp(Teacher Training)
ศธ 04258/1275
ด่วนที่สุด
24 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม , โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา , โรงเรียนน้ำคำวิทยา , โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร , โรงเรียนบัวเจริญวิทยา , โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม , โรงเรียนศรีรัตนวิทยา , โรงเรียนปรางค์กู่ , โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา , โรงเรียนละทายวิทยา , โรงเรียนไผ่งามวิทยาคม , โรงเรียนกระแชงวิทยา , โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 หัวยคล้า , โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ โครงการจักรยานพระราชทาน
ศธ 04258/1445
ปกติ
24 ก.พ. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2559
ศธ 04258/1435
ปกติ
23 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม 5 ส. และกำจัดยุงลาย
ศธ 04258/1438
ด่วนที่สุด
23 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการและโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับอำเภอและตำบล ทุกโรงเรียน การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้
ศธ 04258/1354
ด่วนที่สุด
23 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน (โรงเรียนนำร่องในโครงการ) คลังเมนูสนับสนุนกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียน" ขององค์การและหน่วยงานภายนอก
ศธ04258/1440
ปกติ
23 ก.พ. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สร้างจิตสำนึกและวินัยในการกำจัดขยะมูลฝอยตาม Roadmap ที่ คสช.ให้ความเห็นชอบ
ศธ 04258/1437
ปกติ
23 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายเอกรินทร์ กฐินเทศ เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/1432
ปกติ
23 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา การดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 04258/1349
ด่วนที่สุด
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะมวยไทยให้แก่ครูผู้สอนพลศึกษา
ศธ 04258/1350
ด่วนที่สุด
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมความรู้เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ
ศธ 04258/1351
ด่วนที่สุด
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่, ส้มป่อยพิทยาคม, ตระกูลประเทืองวิทยาคม และบุ่งค้าวิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย
ศธ 04258/1347
ด่วนที่สุด
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น และเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558
ศธ 04258/1348
ด่วนที่สุด
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขออนุมัติให้ข้าราชการไปราชการ
ศธ 04258/1346
ด่วนที่สุด
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขออนุญาตให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์" ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ศธ 04258/1404
ปกติ
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1408
ปกติ
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1409
ปกติ
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1407
ปกติ
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1411
ปกติ
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1417
ปกติ
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1403
ปกติ
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1423
ปกติ
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1415,1414
ปกติ
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1416
ปกติ
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในสังฆราชูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1410
ปกติ
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1419,1418
ปกติ
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1406,1420,1421,1422
ปกติ
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1424
ปกติ
19 ก.พ. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ และโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ทุกโรงเรียน การรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/1343
ด่วน
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมย์ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1342
ด่วน
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559
ศธ 04258/1413
ปกติ
19 ก.พ. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแพร่ภาพออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน สพฐ.เตรียมพร้อมรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/1387
ปกติ
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้สอบแข่งขันได้ (ตามรายชื่อสิ่งที่ส่งมาด้วย) เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/1390
ปกติ
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาการจัดค่ายพักแรม
ศธ 04258/1391
ปกติ
19 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ศธ 04258/1307
ด่วนที่สุด
18 ก.พ. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อหน่วยงานและประเภททรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมาย
ศธ 04258/1392
ด่วนที่สุด
18 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา (ตามบัญชีขอความอนุเคราะห์รถตู็) ขอความอนุเคราะห์รถตู้เพื่อใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/1389
ด่วนที่สุด
18 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
ศธ 04258/1298
ปกติ
18 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบรายงานการเดินทางไปราชการ (แนบไฟล์เพิ่มเติม)
ศธ04258/1381
ปกติ
18 ก.พ. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอรับบริจาคข้าวในประเทศเพื่อประโยชน์ทางด้านสาธารกุศล
ศธ04258/1373
ปกติ
18 ก.พ. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนชัยวิทยาคม งานประเพณีแห่ข้าวตอก ประจำปี 2559
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com