หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1276
ด่วนที่สุด
16 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง, ปรางค์กู่, สตรีสิริเกศ, เลิงนกทา, พยุห์วิทยา, กุดชุมวิทยาคม, บุ่งค้าวิทยาคม และค้อวังวิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศธ04258/1253
ด่วนที่สุด
16 ก.พ. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (19 โรงเรียน จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์สมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE รายปี
ศธ 04258/1272
ปกติ
16 ก.พ. 2559 สพม.28(อำนวยการ) ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559
ศธ04258/1204
ด่วนที่สุด
15 ก.พ. 2559 สพม.28 (ICT) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง สำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/1165
ด่วนที่สุด
15 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อย และผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ04258/1249
ปกติ
15 ก.พ. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน(ตามบัญชีการจัดสรรค์ 25 โรงเรียน) โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2559
04258/1247
ด่วนที่สุด
15 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (ที่มีรายชื่อตามคำสั่ง) การคัดเลือกข้อสอบกลาง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
9670/2559
ด่วนที่สุด
15 ก.พ. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแต่งตั้งศูนย์ประสานงานโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) ปีการศึกษา 2559-2560
9668/2559
ด่วนที่สุด
15 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กำรใช้ข้อสอบกลำง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ๒
ศธ 042581202
ปกติ
12 ก.พ. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมโครงการค่ายพุทธบุตรในสถานศึกษา
ศธ 04258/1211
ปกติ
11 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1233
ปกติ
11 ก.พ. 2559 สพม.28(อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ศธ 04258/1168
ปกติ
11 ก.พ. 2559 สพม.28(หน่วยตรวจสอบภายใน) ผู้อำนวนการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมการบริหารงบประมาณด้านการเงินการบัญชีและพัสดุสำหรับสถานศึกษา
ศธ 04258/1207
ด่วนที่สุด
11 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน จัดส่งแบบประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
9659/2559
ปกติ
11 ก.พ. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/1165
ด่วนที่สุด
11 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ,ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ,ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ,ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา และ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/1165
ด่วนที่สุด
11 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/1165
ด่วนที่สุด
11 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกด ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/1165
ด่วนที่สุด
11 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/1177
ปกติ
11 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1215
ปกติ
11 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1216
ปกติ
11 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1210
ปกติ
11 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1213
ปกติ
11 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1217
ปกติ
11 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1214
ปกติ
11 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1218
ปกติ
11 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1211
ปกติ
11 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1184
ด่วนที่สุด
11 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง, คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์, ดงมะไฟพิทยาคม, ปรางค์กู่, พยุห์วิทยา, เลิงนกทา, สตรีสิริเกศ และกุดชุมวิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พิเศษ
ปกติ
11 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรลูกจ้างประจำเข้ารับการอบรมและทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ศธ 04258/1148
ปกติ
11 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1183
ปกติ
11 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/1203
ด่วนที่สุด
10 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา (คณะกรรมการ) การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/1167
ด่วนที่สุด
10 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาพี่เลี้ยง ( ๗ โรงเรียน) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ศธ 04258/1158
ปกติ
10 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1/2559 (1 เมษายน 2559)
ศธ 04258/ว 1161
ด่วนที่สุด
10 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ขอความอนุเคราะห์ประสานงานและอำนวยความสะดวกการเก็บข้อมูลโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่การเรียน
ศธ 04258/ว 1161
ด่วนที่สุด
10 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความอนุเคราะห์ประสานงานและอำนวยความสะดวกการเก็บข้อมูลโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่การเรียน
ศธ 04258/ว 1161
ด่วนที่สุด
10 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ประสานงานและอำนวยความสะดวกการเก็บข้อมูลโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่การเรียน
ศธ 04258/ว 1161
ด่วนที่สุด
10 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานและอำนวยความสะดวกการเก็บข้อมูลโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ศธ 04258/ว 1161
ด่วนที่สุด
10 ก.พ. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ขอความอนุเคราะห์ประสานงานและอำนวยความสะดวกการเก็บข้อมูลโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สูู่ผู้เรียน
ศธ 04258/1130
ด่วนที่สุด
10 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์
ศธ04258/1162
ปกติ
10 ก.พ. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) เชิญชมภาพยนตร์ส่งเสริมการสอนศีลธรรม 3 มิติ ในเทศกาล"วันวาเลนไทน์"2559
ศธ04258/1144
ปกติ
10 ก.พ. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน"Open House SKW 2016"
ศธ04258/1159
ปกติ
10 ก.พ. 2559 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยโรงเรียน( ที่เกี่ยวข้อง ) การรับชุดการเรียนภาษาอังกฤษ online สำหรับครูในโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ อิงกรอบมาตรฐาน CEFR ด้วยชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ British English
ศธ 04258/1142
ปกติ
10 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไยพิทยา รัชมังคลาภิเษก การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1140
ปกติ
10 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1139
ปกติ
10 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1137
ปกติ
10 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1147
ปกติ
10 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1136
ปกติ
10 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com