หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/1220
ปกติ
11 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด
ศธ 04258/1210
ปกติ
11 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ และโรงเรียนเลิงนกทา ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/1208
ปกติ
11 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสอบการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ศธ04258/1200
ปกติ
10 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในส่ังกัด โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ศธ042581192
ปกติ
10 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี่้ยงวิทยา,ศิลาทองพิทยาสรรค์,โนนเพ็กวิทยาคม ปาระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หลักสูตรวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ
ศธ04258/1177
ปกติ
10 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา
ศธ04258/1162
ปกติ
10 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ศธ 04258/1133
ปกติ
10 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการโรงเรียนในฝัน 32 โรงเรียน จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2558
ศธ04258/1161
ปกติ
10 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)
ศธ04258/1160
ปกติ
10 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ ชั้นความรู้ชั้นสูง
ศธ04258/1053
ปกติ
10 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(วิชาบุกเบิก)
ศธ 04258/1175
ปกติ
10 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง เชิญประชุมชีิแจงแนวทางการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
ศธ04258/1155
ด่วนที่สุด
9 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ โครงการ"สร้างความตระหนักในวิถีประชาธิปไตยใหัเด็กและเยาวชนผ่านวัฒนธรรมไทย"
ศธ 04258/1153
ปกติ
9 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การมอบรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2558
ศธ 042582/1158
ปกติ
9 มี.ค. 2558 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 แนวทางในการกำหนดมาตรฐานคุณสมบัติของพื้นผิวลู่-ลาน สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์
ศธ04258/1139
ปกติ
9 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ระดับประเทศ ประจำปี 2558
ศธ 04258/1149
ด่วนที่สุด
9 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2558
ศธ04258/1086
ปกติ
9 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ04258/1085
ปกติ
9 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ04258/1084
ปกติ
9 มี.ค. 2558 สพม.28(อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ04258/1083
ปกติ
9 มี.ค. 2558 สพม.28(อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มีนาคม 2558
ศธ 04258/1126
ปกติ
6 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ กันทรลักษ์วิทยา ขุขันธ์ กำแพง ยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนเลิงนกทา การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการศูนย์ ERIC : ERIC Annal Training 2015
ศธ 04258/1127
ปกติ
6 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ Master Trainer Training
ศธ 04258/1126
ปกติ
6 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558
ศธ 04258/1141
ด่วนที่สุด
6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนศรีรัตนวิทยา,โรงเรียนกำแพง,โรงเรียนค้อวังวิทยาคม,โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กำหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (Thailand National Scout Jamboree)
ศธ 04258/1101
ปกติ
6 มี.ค. 2558 สพม.28 (การเงิน) รร.น้ำคำวิทยาคม,ร.ร.โพนงามพิทยาคาร, ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า) และผักไหมวิทยานุกูล แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี 2557
7311/2558
ด่วนที่สุด
6 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์
ศธ 04258/1091
ปกติ
6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การรายงานผลการสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1102
ด่วนมาก
6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 20 โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์
ศธ04258/1105
ปกติ
6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ศธ 04258/1088
ปกติ
6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง รับสมัครโรงเรียนร่วมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ศธ 04258/1089
ปกติ
6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เฃิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
ศธ 04258/1027
ด่วนที่สุด
6 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/1027
ปกติ
6 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/1079
ด่วนที่สุด
6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน กันทราลักษ์วิทยา,โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร,โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอเชิญสมาชิก to be number one และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 15
ศธ 04258/1080
ด่วนที่สุด
6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแซงวิทยา ขอเชิญสมาชิก to be number one และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 15
ศธ 04258/966
ปกติ
6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี"
ศธ 04258/1063
ปกติ
6 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ส่งสำเนาขออนุญาตให้ข้าราชการนำนักเรียนไปต่างประเทศ โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา
ศธ 04258/1094
ปกติ
6 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรมฯ เข้าศึกษาใน ม.ขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/1095
ปกติ
6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยฯ
ศธ 04258/1082
ด่วนที่สุด
6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
ศธ 04258/1081
ด่วนที่สุด
6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 24 โรงเรียน สำรวจสภาพการใช้งานและความพร้อมของโรงเรียนโครงการไร้พรมแดน E-classroom
ศธ04258/1074
ปกติ
5 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัด
ศธ 04258/1058
ด่วนที่สุด
5 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1075
ด่วนที่สุด
5 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดศรีสะเกษ (รายชื่อแบท้ายจำนวน 10 แห่ง ) ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข
ศธ 04258/1011
ปกติ
5 มี.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558)
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
5 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อัตราว่างโรงเรียนที่ใช้บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (ตามว.16) จำนวน 31 อัตรา
ศธ 04258/1045
ปกติ
5 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ศรีสะเกษวิทยาลัย,ยโสธรพิทยาคม,มัธยมบักดองวิทยา,สมเด็จพระญาณสังวรฯ,บัวเจริญ และโรงเรียนกู่วิทยาคม ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/1044
ปกติ
5 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะเขตจังหวัดยโสธร) ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น
ศธ 04258/1055
ด่วนที่สุด
5 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอส่งแนวทางการจัดตั้งหน่วยลุกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com