รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
พิเศษ/2557 30 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งตัวอย่างหน้าเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , คำสั่ง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ และคำสั่ง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี และหรือให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ โดยโดยกำหนดตรวจสอบบัญชีรายละเอียด ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีโสธร ชั้น 3 จะได้แจ้งหนังสือราชการเพื่อดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินการต่อไป
ศธ 04258/4682 29 ก.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มงาน ICT) ผู้อำนวยการโรงเรียน(เฉพาะโรงเรียนที่เป็นคณะกรรมการ) แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสรุปผลการติดตาม สนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด
ศธ 04258/4627 26 ก.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัด เดือนกันยายน 2557
ศธ 04258/4628 26 ก.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนกันยายน 2557
ศธ 04258/พิเศษ 26 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตัวอย่างแบบประเมินฯ, คำสั่งจ้าง, คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ศธ04258/4667 26 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน(จังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี ๒๕๕๘
ศธ 04258/4657 26 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วครราว
ศธ 04258/4654 25 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศธ 04258/4637 25 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกท่าน และประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ การรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร
ศธ 04258/4637 25 ก.ย. 2557 สพม.(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร
ศธ 04258/4637 25 ก.ย. 2557 สพม.(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร
ศธ04258/4647 25 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ"แข่งขันสวดพระธรรมพร้อมคำแปล"
ศธ04258/4648 25 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซื้อหรือฝากจำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล
ศธ 04258/4640 25 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ศธ 04258/4638 24 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา
ศธ 04258/4632 24 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการ "ครูดีมีทุกวัน"ประจำปี พ.ศ. 2557
ศธ04258/4602 24 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมปฏบัติการจัดทำและส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
ศธ04258/4549 24 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์การอบรมค่ายประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันหุ่นยนต์ Sawatdee Robotics 2014
ศธ 04258/2794 23 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เดิม) แจ้งกำหนดติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ศธ04258/4614 23 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมททางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล 5 "
ศธ 04258/4601 23 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 17 โรงเรียนดังแนบ การนิเทศติดตามการเตรีรยมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/4599 23 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุก โรงเรียนในสังกัด การรายงานลูกเสือประจำปี ๒๕๕๗
ศธ 04258/4572 22 ก.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่่ี่ี 8/2557
ศธ 04258/4565 22 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/4566 22 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยาฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/4595 22 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา,ศรีสะเกษวิทยาลัย,ยางชุมน้อยพิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา,กำแพง ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาผลการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน ม1-ม.6
ศธ 04258/4584 22 ก.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียน (ปรางค์กู่ และ พอกพิทยาคมฯ) การสำรวจข้อมูลการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียน
ศธ 04258/4583 22 ก.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (รายชื่อดังแนบ) ทบทวนแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ศธ 04258/4563 18 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม,น้ำคำวิทยาคม,สวายพิทยาคม,โคกหล่ามวิทยา,ทุ่งสิมวิทยาคม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก
ศธ 04258/4564 18 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม,ส่้มป่อยพิทยาคม,ประสานมิตรวิทยา ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
ศธ04258/4559 18 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนบ้านพักประสบอัคคีภัย
ศธ04258/4551 18 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าไฟฟ้า)
ศธ 04258/4556 18 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ การจัดงาน "การศึกษาพิเศาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน" การนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ
ศธ04258/4525 18 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ PTTEP Teenergy Camp
ศธ04258/4545 18 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอวามร่วมมือสร้างความเข้าใจกับประชาชนในจังหวัดเกี่ยวกับกล่องแปลงสัญญาณทีวีดิจิตอล
ศธ04258/4526 18 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเปลี่ยนชื่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ศธ 04258/4533 17 ก.ย. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 มาตรการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศธ 04258/4510 17 ก.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์รถตู้โรงเรียนพร้อมพนักงานขับรถยนต์
ศธ 04258/4512 17 ก.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/4509 17 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557)
ศธ 04258/4500 17 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"การบริหารงานพัสดุภาครัฐในวาระปีปฏิรูป"
ศธ 04258/4487 16 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/4491 15 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ E-Trainning
ศธ 04258/4490 15 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์การให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ศธ 04258/4483 15 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นต่าง ๆ ในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี ๒๕๕๗
ศธ 04258/4484 15 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดการแข่งขันดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗
ศธ 04258/4449 15 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ประจำปี 2557
ศธ 04258/4465 15 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวรฯ,ศรีสะเกษวิทยาลัย,มัธยมบักดองวิทยา ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประจำเดือนกันยายน 2557
ศธ 04258/4465 15 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตและเลขานุการ ทุกสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประจำเดือนกันยายน 2557
ศธ 04258/4465 15 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา,ศรีสะเกษวิทยาลัย,ยางชุมน้อยพิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,ยโสธรพิทยาคม,กันทรารมณ์,กำแพง,สิริเกศน้อมเกล้า,ค้อวังวิทยาคม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประจำเดือนกันยายน 2557
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com