รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4016
ด่วน
26 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ของมูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ศธ 04258/3999
ปกติ
26 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กำหนดเปิด-ปิด ระบบตรวจสอบรับรองข้อมูลความถูกต้องของทะเบียนประวัติรายบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/4049
ปกติ
26 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและค่ายภาษาเวียดนาม
ศธ 04258/3990
ปกติ
26 ส.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอุนเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ศธ 04258/4023
ปกติ
26 ส.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ - เนตรนารี และรายงานลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี 2558
ศธ04258/4047
ปกติ
26 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการตามพระราชบัญญติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ 2558
ศธ 04258/4036
ด่วนที่สุด
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ศธ 04258/4015
ด่วนที่สุด
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา (SGS : Secondary Grading system) แก้ไขวันที่อบรม
ศธ04258/4027
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนโครงการ"ประดับธงในดวงใจ"
ศธ04258/4026
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) การรณรงค์ส่งเสริม สนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทย
ศธ04258/4028
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอในหัวข้อ"คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน"
ศธ04258/4025
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์ประยุทธ์
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ำนวยการโรงเรียนในสงักัด ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2558
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
ศธ 04258/4016
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอบุคลากรเป็นกรรมการตัดสินในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ
ศธ 04258/4014
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาวิชาการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 "เปิดกล่องนักคิด สพฐ.2015"
ศธ 04258/4019
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธะพิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศสาตร์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ศธ 04258/4012
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประชุมปฏิบัติการรายงานผลข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศธ 04258/4018
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ศธ 04258/3304
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
ศธ 04258/4020
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคล ชุมชน องค์กรและรายการต้นแบบค่านิยม จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งครูศิลปะสาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูศิลปะสาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์เรื่อง "เรียนรู้ความพอเพียงที่ดอยอ่างขาง ร่วมสร้างศิลป์ถิ่นล้านนา"
ศธ 04258/3996
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งเสริมการศึกษาดูงานต่างประเทศบริเวณชายแดนโดยพักค้างในประเทศทย
ศธ 04258/3994
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ /2558
ศธ 04258/3992
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการและวัดผลการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
ศธ 04258/3991
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ 04258/3989
ด่วนที่สุด
24 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.รร.สมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ การพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ศธ 04258/3968
ปกติ
24 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 2 เรื่อง
ศธ 04258/3951
ปกติ
21 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ ศธ 04216/ว687
ด่วนที่สุด
24 ส.ค. 2558 สพฐ. ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย EIS การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย EIS ในโครงการ E-Clip สู่ประชาคมอาเซียน
ศธ 04258/3998
ปกติ
24 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศาและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/3997
ด่วนที่สุด
24 ส.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ (รายชื่อดังแนบ) แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ติว โครงการหนึ่งใจ...ติวให้น้อง (จังหวัดศรีสะเกษ)
ศธ 04258/3983
ปกติ
24 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 (จังหวัดศรีสะเกษทุกโณงเรียน) การอบรมครูสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ปีงบประมาณ 2558
ศธ04258/3985
ด่วนมาก
24 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี2557
ศธ04258/3984
ด่วนมาก
24 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดนาเสพติดแลอบายมุข ปี2557
ศธ 04010/ว1528
ด่วนที่สุด
24 ส.ค. 2558 สพฐ. ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศและยโสธรพิทยาคม เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ศธ04258/3979
ปกติ
24 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเตรียมรับเสร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาดไทย ในงานถวายผ้ากฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2558
ศธ04258/3953
ปกติ
24 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีแนบ 56 โรงเรียน) จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(56 โรงเรียนตามบัญชีแนบ)
ศธ 04258/3976
ด่วนมาก
24 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"
ศธ 04258/3967
ด่วนที่สุด
24 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 45 โรงเรียน การประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต"
ศธ 04258/3969
ด่วนที่สุด
24 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินตนเองของโรงเรียนวิธีพุทธตามอัตลักษณ์ 29 ประการ
ศธ 04258/3917
ปกติ
24 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งประกาศรูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/3963
ปกติ
24 ส.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ สังกัด สพม. เขต 28 ทุกโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมปฏิบัติการสร้างข้อสอบอิงมาตรฐาน ที่สอดคล้องกับ O-Net และตามแนว PISA liked ระดับสถานศึกษา
ที่ ศธ 04258/3960
ด่วนมาก
23 ส.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ สังกัด สพม. เขต ๒๘ ทุกโรงเรียน แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการสร้างข้อสอบอิงมาตรฐาน ที่สอดคล้องกับ O-Net และตามแนว PISA liked ระดับสถานศึกษา
ศธ04258/3959
ด่วน
23 ส.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพม. เขต 28ทุกโรงเรียน รายงานผล GPAปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขนาดเล้ก
ศธ 04258/3962
ด่วนที่สุด
23 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญครูผู้สอนประวัติศาสตร์เข้ารับการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
21 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการปรับวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ในรอบเดือนสิงหาคม 2558 (ข้อมูลในระหว่างวันที่ 10 - 21 ส.ค.58)
ศธ 04258/3955
ปกติ
21 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (ครูสาขาขาดแคลน)
ศธ04258/3949
ปกติ
21 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ(โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร)
ศธ04258/3948
ปกติ
21 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ(โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com