หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
04258/4328
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4298
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4296
ปกติ
16 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว4350
ปกติ
16 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเตือนให้เผ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มอันเกิดจากฝนตก
ศธ 04258/ว4349
ปกติ
16 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
ศะ04258/4323
ด่วนที่สุด
16 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียน(รายชื่อแนบท้าย) ขอความร่วมมือติดตามและรายงานข้อมูลเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น
ศธ 04258/4265
ปกติ
16 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหา ผอ.สพป. ทุกเขต ,ผอ.สพม. ทุกเขต,ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ แจ้งตำแหน่งว่างเพิ่มเติม
ศธ04258/4342
ด่วนที่สุด
16 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจความต้องการของสถานศึกษาเพื่อประกอบข้อมูลในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุกโรงเรียน)
ศธ04258/4334
ด่วนที่สุด
16 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โครงการ 10 ศิลปินรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน
ศธ04258/4324
ปกติ
16 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีจัดสรร) อนุมัติจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายฯ ครั้งที่ 2 (บัญชีจัดสรร 10 โรงเรียน)
ศธ 04258/4330
ปกติ
15 ส.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4329
ปกติ
15 ส.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4326
ปกติ
15 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
ศธ 04258/4292
ปกติ
15 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีสอบแข่งขันได้
ศธ 04258/ว4321
ปกติ
15 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียน 19 โรงเรียน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
ศธ04258/4299
ปกติ
15 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา ,ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา และผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รายงานผลการประกาศคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๓ (Cluster)
ศธ 04258/4310
ปกติ
15 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตคิดบวกรวมพลังต้านภัยยาเสพติด
ศธ 04258/4320
ปกติ
15 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
ศธ 04258/4309
ปกติ
15 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ,กระแชงวิทยา , ศรีตระกูลวิทยา , จตุรภูมิพิทยาคาร , ค้อวังวิทยาคม และโรงเรียนมัธยมโพนค้อ การจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตคิดบวกรวมพลังต้านภัยยาเสพติด
ที่ ศธ 04258/ว4313
ด่วนที่สุด
15 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร, มัธยมบักดองวิทยา และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การจัดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม)
ศธ 04258/4249
ปกติ
15 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดี ศรี สพฐ.”
ที่ ศธ 04258/ว4308
ปกติ
15 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (กลุ่มเป้าหมาย 27 โรงเรียน) การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ที่ ศธ 04258/4251
ปกติ
14 ส.ค. 2561 สพม.28 (นโยบายและแผน) ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
ที่ ศธ 04258/4251
ปกติ
14 ส.ค. 2561 สพม.28 (นโยบายและแผน) ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
ศธ 04258/4287
ด่วนที่สุด
15 ส.ค. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานสหวิทยาเขต การศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนา "โรงเรียนคุณธรรม" ปีงบประมาณ 2561
ศธ 04258/4280
ด่วนที่สุด
15 ส.ค. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนา "โรงเรียนคุณธรรม" ปีงบประมาณ 2561
04258/4272
ปกติ
15 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
40258/4269
ปกติ
15 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4266
ปกติ
15 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
19759/2561
ด่วนที่สุด
14 ส.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา,ห้วยทับทับวิทยาคม,ผักไหมวิทยานุกูล,น้ำคำวิทยาคม,ประสานมิตรวิทยา,มหาชนะชัยวิทยาคม,คูซอดประชาสรรค์ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ สพฐ.ประจำปี ๒๕๖๑
19758/2561
ด่วนที่สุด
14 ส.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ สพฐ.ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ 04258/4278
ด่วนที่สุด
14 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 (รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น)
ศธ 04258/4295
ด่วนที่สุด
14 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตคิดบวกรวมพลังต้านภัยยาเสพติด
ที่ ศธ 04258/ว4279
ปกติ
14 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา, กันทรารมย์, ขุขันธ์, ปรางค์กู่, สตรีสิริเกศ, และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้โรงเรียนเพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/4253
ปกติ
14 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2561 “สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 8” และการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/4248
ปกติ
14 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2562 โครงการ วมว.
ศธ 04258/4261
ปกติ
14 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2561 “สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 8”
ศธ 04258/ว4250
ปกติ
14 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "รักษ์โลก เลิกพลาสติก"
ที่ ศธ 04258/ว4204
ปกติ
14 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม“ค่ายภาษาจีน วรรณคดีจีนสามก๊ก”
ที่ ศธ 04258/ว4203
ปกติ
14 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) เชิญร่วมแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
ที่ ศธ 04258/ว4202
ปกติ
14 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
04258/4238
ปกติ
14 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4185
ปกติ
14 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ ศรีสะเกษ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4235
ปกติ
14 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชย รัชมังคลาภิเษก อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4233
ปกติ
14 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
พิเศษ
ปกติ
14 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว ขออนุมัติโครงการพัฒนาผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษาในสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว ประจำปี 2561
04258/4230
ปกติ
14 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4229
ปกติ
14 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4228
ปกติ
14 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4226
ปกติ
14 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com