หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/853
ปกติ
2 ก.พ. 2559 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดอง,โรงเรียนบึงบูรพ์,โรงเรียนกันทรารมณ์ แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พิเศษ/2559
ปกติ
2 ก.พ. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ศธ 04258/889
ด่วน
2 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ OBECQA
ศธ 04258/890
ด่วน
2 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและศรีตระกูลวิทยา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตร คู่มือหลักสูตร และคู่มือการประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ04258/863
ด่วนที่สุด
1 ก.พ. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2559
ศธ 04258/691
ปกติ
1 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ข้าราชการครูขอนุญาตลาป่วย (ผอ.รร.)
ศธ 04258/655
ปกติ
1 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ข้าราชการครูขอลากิจ (ผอ.รร.)
ศธ 04258/783
ปกติ
1 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/782
ปกติ
1 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผ๔้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/875
ปกติ
1 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการด่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2559
ศธ 04258/852
ปกติ
1 ก.พ. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การตรวจสอบการบริหารจัดการโรงอาหารในระบบคูปอง
ศธ 04258/868
ปกติ
1 ก.พ. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2559
ที่ศธ04258/865
ปกติ
1 ก.พ. 2559 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้ศิลปะการละคร
9489/2559
ปกติ
1 ก.พ. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศธ 04258/799
ปกติ
29 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559(ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู)
ศธ 04258/850
ปกติ
29 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ศธ 04258/844
ปกติ
29 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน รายงานข้อมูลตามนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนไม่สวย”
วาระ
ปกติ
29 ม.ค. 2559 สพม.28 (อำนวยการ) รร.ในสังกัด วาระการประชุมประจำเดือน มกราคม 2559
ศธ 04258/774
ด่วนที่สุด
28 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/767
ปกติ
28 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/765
ด่วนมาก
28 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและยโสธรพิทยาคม การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล
พิเศษ
ปกติ
28 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา
พิเศษ
ด่วนที่สุด
28 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ.) รุ่นที่ 3
ศธ 04258/751
ด่วนที่สุด
28 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รับสมัครโรงเรียนต้นแบบเพื่อเข้าโครงการโรงเรียนประชารัฐ
ศธ 04258/722
ปกติ
28 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (กลุ่มประสบการณ์)
ศธ 04258/749
ด่วนที่สุด
28 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ ผลการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อไปสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ศธ 04258/762
ด่วนที่สุด
28 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งการส่่งข้อมูล GPA ๕ ภาคเรียน จากโปรแกรม Secondary ๕๖
ศธ 04258/694
ปกติ
28 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ
ศธ 04258/750
ด่วนที่สุด
28 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา แจ้งให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่การจัดงานชุมนุมสุดยอดลูกเสือ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2559
ศธ 04258/670
ปกติ
28 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ผลการจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและค่าที่พักสำหรับครูและนักเรียนที่เข้าแข่งศิลปหัตกรรมรักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/746
ด่วนที่สุด
27 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการนำร่องในโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (9 โรงเรียน) การชี้แจงกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/735
ปกติ
27 ม.ค. 2559 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สตรีสิริเกศ ยโสธรพิทยาคม การใช้สนามสอบ GAT /PAT ที่ทับซ้อนกับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
ศธ 04258/555
ปกติ
27 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา,ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,ปรางค์กู่,บุึงมะลูวิทยา,โนนกระสังวิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์และโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากเลื่อนชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/690
ปกติ
27 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/710,711
ปกติ
27 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงทา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/687
ปกติ
27 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/714
ปกติ
27 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/715
ปกติ
27 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/716
ปกติ
27 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/707
ปกติ
27 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/712
ปกติ
27 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/683
ปกติ
27 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/698,700,703,688
ปกติ
27 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/710
ปกติ
27 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/696
ปกติ
27 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/689,688
ปกติ
27 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/697,685
ปกติ
27 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/705,726,706
ปกติ
27 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
9446/2559
ปกติ
27 ม.ค. 2559 สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ใบสมัครเรียนตี่อ ป.โท ภาษาจีน
9445/2559
ปกติ
27 ม.ค. 2559 สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ประชาสัมพันธ์สมัครเรียนต่อภาษาจีนระดับปริญญาโท
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com