หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/686
ด่วนที่สุด
27 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมสุดยอดลูกเสือและจัดการแข่งขันทักษะลูกเสือ ระดับชาติ
ศธ 04258/718/
ปกติ
27 ม.ค. 2559 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28,29 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ”
ศธ 04258/686
ด่วนที่สุด
27 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมสุดยอดลูกเสือและจัดการแข่งขันทักษะลูกเสือ ระดับชาติ
ศธ 04258/682
ปกติ
27 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑) และการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นหลักประกันสัญญา
ศธ 04258/680
ปกติ
26 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
ศธ 04258/681
ปกติ
26 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นสมาชิก ส.บ.ม.ท. ไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 45
ศธ 04258/669
ปกติ
26 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
26 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาื่น ตามาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.28(มติประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 1/2559 ลว.26 มกราคม 2559)
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
26 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.28 (มติประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 1/2559 ลว.26 มกราคม 2559)
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
26 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 1,2และ 3 มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559)
ศธ 04258/653
ปกติ
26 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ
พิเศษ
ปกติ
26 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร มสธ.
ศธ 04258/658
ด่วนที่สุด
25 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ แจ้งยกเลิกการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์
ศธ 04258/649
ปกติ
25 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ขออนุญาตนำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม
ศธ 04258/650
ปกติ
25 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ ขออนุญาตจัดกิจกรรมเข้าค่ายและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/618
ปกติ
25 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แนวทางการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัยหานักเรียนใช้ยาเสพติด รายละเอียดแนบท้ายหนังสือ สพม.28 ที่ ศธ 04258/618 ลว. 22 มค.2559
ศธ 04258/620
ปกติ
25 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโดดเด่น
ศธ 04258/616
ปกติ
25 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
ศธ 04258/628
ปกติ
25 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/630
ปกติ
25 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/637
ปกติ
25 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/633,634,635
ปกติ
25 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/636
ปกติ
25 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/621
ปกติ
25 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/622
ปกติ
25 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/623
ปกติ
25 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/626
ปกติ
25 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/625,627
ปกติ
25 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/624
ปกติ
25 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับการคัดเลืืืืืืืือกผลงานวิชาการ "แนวปฏิบัติที่ดี" 5 ด้าน
ศธ 04258/512
ปกติ
25 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญารสังวรฯ แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ศธ04258/618
ปกติ
25 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหารนักเรียนใช้ยาเสพติด
ศธ 04258/596
ปกติ
22 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนที่มีรายชื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง) การกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
ศธ 04258/617
ด่วนที่สุด
22 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายพุทธบุตรในสถานศึกษา
ศธ 04258/615
ด่วนที่สุด
22 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งข้อมูล GPA ๕ ภาคเรียน จากโปรแกรม secondary ๕๖
ศธ 04258/603
ปกติ
22 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน 32 โรงเรียน การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา และความยั่งยืนโรงเรียนในฝันปีงบประมาณ 2559
ศธ04258/591
ด่วนที่สุด
22 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2559
ศธ 04258/589
ปกติ
22 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (พื้นที่จังหวัดยโสธร) ยึดถือแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ศธ 04258/576
ปกติ
22 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/577
ปกติ
22 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/588
ปกติ
22 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สงวนอัตราว่างสำหรับการบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการทุนคุรุทายาท
ศธ 04258/578
ปกติ
22 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/579,580
ปกติ
22 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
พิเศษ
ด่วนที่สุด
22 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงและมหาชนะชัยวิทยาคม (ศูนย์สังคมฯ) โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"
ศธ 04258/534
ปกติ
21 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/568
ปกติ
21 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/564
ปกติ
21 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/177
ปกติ
21 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต
ศธ04258547
ด่วนที่สุด
21 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนก่ันทรลักษ์วิทยาคม,มัธยมบักดองวิทยา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (เยาวชนสายทางใหม่)
ศธ04258/535
ด่วนที่สุด
21 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,ขุขันธ์,เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ,มัธยมโพนค้อ,สิริเกศน้อมเกล้า ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/410
ปกติ
21 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com