รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4013 18 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แผนปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม(GPA) ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3998 18 ส.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2557
04258/พิเศษ 15 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการส่งข้อมูล P-OBEC (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 17.45 น.)
ศธ 04258/พเิศษ 15 ส.ค. 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เมษายน 2557 (สำหรับผู้ขอ เครื่องราชฯ กรณีพิเศษ ชั้น ป.ม. ปี 2557)
ศธ 04258/3996 15 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ร้องเรียนการแต่งกายที่ผิดระเบียบของนักเียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศธ 04258/3980 15 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี 2557 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม
ศธ04258/3994 15 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การติดตามข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
ศธ04258/3993 15 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กำหนดการจัดการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ระดับภูมิภาค
ศธ04258/3988 15 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดสุนทรพจน์
ศธ04258/3987 15 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ศธ04258/3986 15 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) การคัดเลือกพ่อตัวอย่างประจำปี 2557
ศธ04258/3989 15 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557
ศธ04258/3991 15 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลสิ่งก่อสร้างด้านกีฬาและนันทนาการ
ศธ 04258/3971 15 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน
ศธ 04258/3983 15 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ขอเชิญประชุมจัดทำประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
04258/พิเศษ 15 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการส่งข้อมูล P-OBEC (ณ วันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 11.00 น.)
ศธ 04258/3985 15 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2558
04258/พิเศษ 14 ส.ค. 2557 สพม28(กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการส่งข้อมูล P-OBEC (ณ 14 ส.ค.57 เวลา 17.30 น.)
04258/พิเศษ 14 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการส่งข้อมูล P-OBEC (ณ 14 ส.ค. 57 เวลา 10.00 น.)
ศธ 04258/3952 14 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผุ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาด้านการวัดผล ด้านบรรณารักษ์ และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
ศธ 04258/3952 14 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผุ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ "ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558
04258/พิเศษ 13 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการส่งข้อมูล P-OBEC (ณ 13 ส.ค. 57 เวลา 17.00 น.)
ศธ04258/3937 13 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม
ศธ 04258/39345 13 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ (รายชื่อแนบท้าย) การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ 04258/3934 13 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดยโสธร (รายชื่อแนบท้าย) การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ 04258/3948 13 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมการรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน
ศธ 04258/3947 13 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน "สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน"
ศธ 04258/3943 13 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ม.4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6189/2557 13 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งประชาสัมพันธ์อบรมการสอนให้อ่านออกเขียนได้ และหลักภาษาไทยสำหรับครูภาษาไทย
6186/2557 13 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,กำแพง, แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA (เพิ่มเติม)
13 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกดทุกแห่ง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางภาษาไทย "ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนภาษาไทย"
ศธ 04258/3941 13 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/3941 13 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
พิเศษ/2557 13 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบรายงานข้อมูลความสำเร็จดำเนินการลงรายการใน ก.พ.7 เพื่อใช้เป็นฐานในการปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2557
ศธ04258/3909 8 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลโรงเรียนในฝันในสังกัด
ศธ04258/3928 8 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ศธ04258/3899 8 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและวัฒนกรรม ณ.ประเทศนิวซีแลนด์
ศธ04258/3921 8 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) (ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามรายชื่อที่แนบ 3 โรงเรียน) ส่งบุคคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดส่งข้อมูลต้นปีการศึกษา 2557
ศธ04258/3902 8 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนกันทรามณ์,พยุห์วิทยา,กำแพง,นครศรีลำดวนวิทยาและกันทรลักษ์วิทยา แจ้งแผลการปวดตามโครงการยุวชนประกันภัย
ศธ 04258/3911 8 ส.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ศธ 04258/3910 8 ส.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศธ 04258/3908 8 ส.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษเป็นการชั่วคราว
ศธ04258/3900 8 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมประกวดวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 5
ศธ04258/3865 8 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
ศธ04258/3869 8 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3929 8 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์เสริมสร้างภูมิกันเด็กไทยด้วยหัวใจ Y.C.
04258/พิเศษ 8 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการส่งข้อมูล P-OBEC (ข้อมูล ณ 8 ส.ค. 57 เวลา 17.00 น.)
ศธ 04258/พเิศษ 8 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แก้ไขเพิ่มเติม : แบบตอบรับ-กำหนดการโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ04258/3925 8 ส.ค. 2557 สพม.28(การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 (รายการค่าวัสดุประกอบห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน)
ศธ 04258/3895 8 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายปิยะพงษ์ ตรังเจริญพาณิชย์ เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com