หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/467
ปกติ
20 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคมและโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมโครงการค่ายพุทธบุตรในสถานศึกษา
ศธ04258/398
ปกติ
20 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขออนุญาตไปราาชการ
ศธ04258/421
ด่วนที่สุด
19 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์สมัครเป็นสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE รายปี
ศธ04258/420
ด่วนที่สุด
19 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การดำเนินงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONEประจำปีงบประมาณ 2559
ศธ 04258/165
ปกติ
19 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ประธาน/เลขานุการ สหวิทยาเขต สังกัดจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงการปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล
ศธ 04258/164
ปกติ
19 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน (เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ) การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล
ศธ 04258/152
ปกติ
19 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ประธาน/เลขานุการ สหการวิทยาเขต สังกัดจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์การอบรมการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ศธ 04258/149
ปกติ
19 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน(เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัยธมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ),โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ และโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การอบรมการจัดกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
19 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ให้ข้าราชการครูฯที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครูผู้ช่วย) ให้มารับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(บัตรข้าราชการ) ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 (บัตรพิมพ์เสร็จเรียบร้อยทุกรายแล้วค่ะ)
ศธ 04258/377
ปกติ
19 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/345
ปกติ
19 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/372
ปกติ
19 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/373
ปกติ
19 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/364
ปกติ
19 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/343
ปกติ
19 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/341
ปกติ
19 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/371
ปกติ
19 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/390
ปกติ
19 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/370
ปกติ
19 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/415
ด่วนที่สุด
19 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพิ่มเติม
ศธ 04258/344,389
ปกติ
19 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/352,376,382
ปกติ
19 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/351,353,378,387,388
ปกติ
19 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/393
ปกติ
18 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)
ศธ 04258/298
ปกติ
18 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 04258/330
ด่วนที่สุด
18 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ศธ 04258/315
ปกติ
18 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯ แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 1 ตุลาคม 2558)
9342/2559
ปกติ
18 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559
ศธ04258/357
ปกติ
15 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการดำเนินงานคุุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559
ศธ04258/340
ปกติ
15 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(รร.กำแพง, รร.จตุรภูมิพิทยาคาร, รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย, รร.ยางชุมน้อยพิทยาคม, รร.ตูมพิทยานุสรณ์, รร.เฉลิมพระเกียรติ ฯ)
ศธ 04258/297
ปกติ
14 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ศธ 04258/312
ปกติ
14 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)
ศธ 04258/331
ด่วนที่สุด
14 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การส่งข้อมูลผลการเรียน (GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
พิเศษ
ด่วนที่สุด
14 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แก้ไขประกาศครูดีเด่น นางเนตรนภา ชินกฤติ นายสังวาลคำเหลือ นางนัยนา กิ่งผา และนางทัศนีย์ เนื่องแนวน้อย
ศธ 04258/325
ด่วนที่สุด
14 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาวิชาการ "ครูเก่ง ครูดี พบรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู"
ศธ 04258/42
ปกติ
14 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมเอกสารหลักฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ศธ 04258/273
ปกติ
14 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลกรณีสถานพยาบาลเดิมออกจากระบบประกันสังคมในปี 2559 และคำชี้แจงในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2559
ศธ 04258/284,285
ปกติ
14 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/286
ปกติ
14 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/257
ปกติ
14 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโณงเรียนเลิงนกทา การขออนุญษตไปราชการ
ศธ 04258/250
ปกติ
14 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/251
ปกติ
14 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/252
ปกติ
14 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/254
ปกติ
14 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/256
ปกติ
14 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/243,281
ปกติ
14 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/276
ปกติ
14 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมค่ายนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันหุ่นยนต์ Sawatdee Robotics 2015 ประจำปีการศึกษา2558
ศธ 04258/296
ปกติ
14 ม.ค. 2559 สพม. 28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอยกเลิกการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิควิธีสอนสังคมศึกษา
ศธ 04258/280
ด่วนที่สุด
13 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2558
ศธ04258/240
ปกติ
13 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิควิธีสินสังคมศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com