หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4657
ปกติ
8 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง
ศธ04258/4640
ปกติ
8 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจข้อมูลโรงเรียนจัดกิจกรรมบริหารร่างกายหน้าเสาธง
ศธ 04258/46356
ปกติ
8 ต.ค. 2558 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/4635
ปกติ
8 ต.ค. 2558 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/4634
ปกติ
8 ต.ค. 2558 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/4633
ปกติ
8 ต.ค. 2558 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ตุลาคม 2558
ศธ04258/ว4551
ปกติ
8 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีแนบ) ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (ประธานสหวิทยาเขต 11 สหวิทยาเขต, ประธานศูนย์ฯ 31 ศูนย์ฯ, ประธานเครือข่ายฯ 2 เครือข่ายฯ)
ศธ04258/4626
ปกติ
8 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์(เด็กไทยกับไอทีปี 3)
ศธ 04258.47/ว1940
ปกติ
7 ต.ค. 2558 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment)
ศธ04258/4603
ปกติ
7 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีแนบ) แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (25 โรงเรียน)
ศธ 04258/4620
ด่วนที่สุด
7 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
ศธ04258/4623
ด่วนที่สุด
7 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ศธ 04258/4619
ด่วนมาก
7 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/4618
ปกติ
7 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มรภ.อุบลราชธานี
ศธ 04258/4616
ปกติ
7 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย รอบที่ 1
ศธ 04258/4576
ปกติ
7 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ศธ 04258/คำสั่ง 482/2558
ด่วนที่สุด
7 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายชื่อคณะกรรมการกำกับห้องสอบแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558พ.ศ.2558
ที่ 482/2558 คำสั่ง สพม.28
ปกติ
6 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
ศธ 04258/4589
ปกติ
6 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีธุรการโรงเรียนปฏิบัติงานหลายโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 04258/4588
ปกติ
6 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินผลการปฏิบัติงานและการทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ศธ 04258/4602
ด่วนที่สุด
6 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ, ประธานสหวิทยาเขต,ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมา 2558
ศธ 04258/4590
ด่วนที่สุด
6 ต.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
ศธ 04258/4581
ปกติ
6 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ส่งคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/4580
ปกติ
6 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม ส่งคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/4582
ปกติ
6 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ส่งคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ศธ04258/4579
ด่วนที่สุด
6 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 (โรงเรียนนครศรีลำดวน)
ศธ04258/4578
ด่วนที่สุด
6 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกระตุ้นเสรษฐกิจ)
ศธ 04258/4570
ด่วนที่สุด
6 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การสมัครเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา2558 ที่จังหวัดสุรินทร์
ศธ 04258/4575
ปกติ
5 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน
ศธ04258/4565
ปกติ
5 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อเสนอมาตรการเพิ่มความปลอดภัยสำหรับรถรับส่งนักเรียน
ศธ04258/4564
ปกติ
5 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแผนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2559
ศธ 04258/4544
ปกติ
5 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
ศธ04258/4537
ด่วนที่สุด
5 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การรายงานการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIS, DLIT) (เอกสารเพิ่มเติม)
ศธ 04258/4555
ด่วนที่สุด
5 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดทำข้อมูลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน นิเทศช่วยเหลือ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ แก้ไขใหม่
วาระ
ปกติ
2 ต.ค. 2558 กลุ่มอำนวยการ โรงเรียนทุกโรงเรียน วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน 2558
ศธ 04258/4561
ปกติ
2 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรมพัฒนาความสามารถในการสร้่างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติฯ
ศธ 04258/4553
ปกติ
2 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประชุมปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/4554
ด่วนที่สุด
2 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ปปส. ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/4560
ด่วนที่สุด
2 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม , คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , ศิลาทองพิทยาสรรค์,โพนทันเจริญวิทย์ , พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก , ละทายวิทยา ,หนองคูวิทยา และโรงเรียนบัวเจริญวิทยา โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2557
ศธ 04258/4552
ปกติ
2 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมปฏิบัติการรายงานผลข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ศธ 04258/4555
ด่วนที่สุด
2 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรีนในสังกัดทุกแห่ง การจัดทำข้อมูลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน นิเทศช่วยเหลือ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
ศธ 04258/4554
ด่วนที่สุด
1 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , ขุขันธ์ , ดงมะไฟพิทยาคม , บึงมะลูวิทยา , มหาชนะชัยวิทยาคม และโรงเรียนกู่จานวิทยาคม พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชุเกียรติเสมา ปปส. ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/4549
ด่วนที่สุด
1 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)
ศธ 04258/4508
ปกติ
1 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม
ศธ04258/4509
ปกติ
1 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สถานศึกษารับบริจาคและยังมิได้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ศธ 04258/4546
ปกติ
1 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ,ศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา
ศธ 04258/4533
ปกติ
1 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุุกแห่ง อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา (SGS-Offline)
ศธ 04258/4546
ปกติ
1 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การอบรมพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment)
ศธ04258/2558
ปกติ
1 ต.ค. 2558 ผู้อำนวยการ สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งฯ/สวายพิทยาคม/บุ่งค้าวิทยาคม/วรคุณอุปถัมภ์/พอกพิทยาฯ/ไผ่งามพิทยาคม/โนนเพ็กวิทยาคม/โคกหล่ามวิทยา/เบญจประชาสรรค์/น้ำคำวิทยา/ศรีฐานกระจายศึกษา/เมืองกลางประชานุกูล/โนนกระสังวิทยาคม/นาโปร่งประชาสรรค์/หนองคูวิทยา/ห้องแซงวิทยาคม/สิริเกศน้อมเกล้า/บุงบูรพ์/คูซอดประชาสรรค์/ละทายวิทยา การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )
ศธ 04258/4520
ปกติ
1 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com