หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4542
ปกติ
1 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แนวทางสนับสนุนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ศธ04258/4540
ด่วนที่สุด
1 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/4530
ปกติ
30 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2558
ศธ 04258/4531
ปกติ
30 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2559 (ปีที่ 5)
ศธ04258/4541
ด่วนที่สุด
30 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอทราบรายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/4445
ด่วนที่สุด
30 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 (ข้อมูลล่าสุด)
ศธ04258/4287
ปกติ
30 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเสนอราคาซื้อเอกสารจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ศธ04258/4537
ด่วนที่สุด
30 ก.ย. 2558 สพม.28(นิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIS, DLIT)
8696/2558
ปกติ
30 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
พิเศษ
ด่วนที่สุด
30 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ศธ04258/4524
ด่วนที่สุด
30 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งขยายเวลาการยื่นคำขอลงทะเบียนมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ04258/4492
ปกติ
28 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แมนไทยเขาร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ประจำปี 2558 ณ สาธารณรัฐฟิลลิปปินส์
ศธ 04258/3995
ด่วนที่สุด
28 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งประกาศเกียรติคุณบัตรของเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
ศธ 04258/4501
ด่วนที่สุด
28 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ป๊ บริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศธ 04258/4444
ด่วนที่สุด
28 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 (ประเทศกัมพ๔ชา)
ศธ 04258/4494,4495
ด่วนที่สุด
28 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน(ที่เป็นประธานสหวิทยาฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาความดัความชอบฯ
ศธ 04258/4479,4480
ปกติ
25 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
ศธ 04258/4452
ปกติ
25 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ปี พ.ศ. 2558
ศธ04258/4487
ปกติ
25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ
ศธ04258/4481
ปกติ
25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ กวดวิชา ONLINE ฟรี เพื่อเพิ่มค่าO-NET A-NET GAT PAT
ศธ04258/4478
ด่วนที่สุด
25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอเลื่อนการประชุมการดำเนินการกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน
ศธ04258/4472
ด่วนที่สุด
25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 16
ศธ04258/4474
ปกติ
25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ศธ04258/4469
ด่วนที่สุด
25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการโอโมสานฝัน สนร้างอนาคตที่สดใส
ศธ 04258/4464
ปกติ
25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การมอบอำนาจการจัดหาพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ศธ 04258/4466
ปกติ
25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ศธ 04258/4468
ปกติ
25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
ศธ 04258/4453
ปกติ
25 ก.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2558
ศธ 042582/4448
ปกติ
24 ก.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผอ.ร.ร.ในสังกัด สพม.28 ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ชัก และแสดงธงชาติในราชอาณาจักร
ศธ04258/4471
ด่วนที่สุด
24 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 15 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานอบรมโครางการลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ04258/4437
ปกติ
24 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งกำหนดการวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2558
ที่ ศธ 04258/4457
ปกติ
24 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ และ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา โครงการประชุมปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการศึกษาเพื่อการมีงานทำเฉพาะบุคคล IOP สำหรับนักเรียนชั้น ม. 3 -ม.6 ที่่จบการศึกษาแล้วไม่เรียนต่อในรูปแบบทวิศึกษา" ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/4442
ปกติ
24 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเบิกค่าใช้จ่ายเครื่องแต่งกายผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
ที่ ศธ 04258/4465
ปกติ
24 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกแห่งในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04275/ว410
ด่วนที่สุด
23 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร โครงการประชุมปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการศึกษาเพื่อการมีงานทำเฉพาะบุคคล (individual Occupational Plan : IOP) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาแล้วไม่เรียนต่อ ในรูปแบบทวีศึกษา" ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/4414
ปกติ
22 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งครูเข้าประชุมสมัมนาเรื่้องการการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษา(STEM Education in Classrom)
ศธ 0425/4438
ด่วนที่สุด
22 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโีรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) ขอแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ศธ 0425/4408
ปกติ
22 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ศธ 0425/4431
ปกติ
22 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา และโรงเรียนศรีรัตนวิทยา เปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจเยี่ยมโรงเรียน/นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
ศธ0425/4426
ด่วนที่สุด
22 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานและโรงเรียนประชาธิปไตยตังอย่างต้นแบบ ประจำปี 2558
ศธ๐๔๒๕๘/๔๔๒๗
ด่วนที่สุด
22 ก.ย. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้าฯและ ผอ.โรงเรียนสิริรเกศ น้อมเกล้า เปลี่ยนแปลงปฏิทินการนิเทศ กำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04258/4007
ปกติ
21 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการ
ที่ ศธ 04258/4006
ปกติ
21 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/4419
ปกติ
21 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 20 โรงเรียนดังแนบ ขอเชิญประชุมและส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักเรียน
ศธ 04258/4407
ด่วนที่สุด
21 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ทุกโรงเรียน ขอข้อมูลสัดส่วนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ศะ04258/4398
ด่วนที่สุด
19 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน(ที่ได้รีบงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน) การเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558
พิเศษ
ด่วนที่สุด
18 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม, นาโปร่งประชาสรรค์, ศรีแก้วประชาสรรค์,ห้องแซงวิทยาคม,กุดชุมวิทยาคม,เมืองกลางประชานุกูล และน้ำคำวิทยาคม ยกเลิกการเข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง(เพิ่มเติม) ด้วย สพม.28 ได้รับการประสานจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่า สำหรับกลุ่มโรงเรียนที่ได้ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมตามที่แนบนี้ ไม่ต้องเข้ารับมอบเกียรติบัตรในรอบวันที่ 23 กันยายน 2558 ซึ่งจะมอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มเพิ่มเติมในครั้งต่อไป และแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกทีค่ะ
ศธ04258/4396
ปกติ
18 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วนูปถัมภ์ อนุญาติให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ04258/4399
ด่วนที่สุด
18 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 16
ศธ04258/4389
ด่วนที่สุด
18 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมค่ายพัฒนาเยาวชนแกนนำเยาวชน
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com