รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3283 9 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศธ 04258/3282 9 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการข่ายระบบทดสอบประเมินผลและวัดผลในชั้นเรียน
ศธ 04258/3274 9 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การเตรียมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3238 9 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 22 โรงเรียน ขอเชิญประชุมคณะติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3276 9 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาผ่านกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและ เข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2557
ศธ 04258/3275 9 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา , สิงห์สามัคคีวิทยา , ศิลาทองพิทยาคาร , กำแมดขันติธรรมวิทยา ,กุดชุมวิทยาคม , โพนงามพิทยาคาร สำรวจข้อมุุลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ศธ 04258/3257 9 ก.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ข้อหารือการขอคืนเงินค่าปรับและขอยืนยันจะเข้าดำเนินการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี
ศธ 04258/3256 9 ก.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งและการจัดส่งเรื่องให้พิจารณาหรือตรวจสอบ
ศธ 04258/3255 9 ก.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศ คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับ จ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ศธ 04258/3255 9 ก.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศ คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับ จ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ศธ04258/3232 9 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสงักัด โครงการสะพานฝันเยาวชน นักประดิษฐ์ รุ่นที่ 7
ศธ04258/3233 9 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง"วันเข้าพรรษาคคือวันงดดื่มสุราแห่งชาติ"
ศธ 04258/3240 8 ก.ค. 2557 สพม.(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/3249 7 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2558-2559
ศธ 04258/3248 7 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.)
ศธ 04258/3084 7 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากร สพม.๒๘ เกมส์ ครั้งที่ ๔ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/3205 7 ก.ค. 2557 สพ28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประกาศขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับการศึกษาขั้นพ้นฐนและระดับเขตพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเนคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ04258/3234 7 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน(ยโสธร) ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมและขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 12 ปี TO BE NUMBER ONE
ศธ04258/3235 7 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ศธ 04258/3193 7 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 กิจกรรม “จังหวัดประหยัดไฟ” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มครัวเรือน
ศธ 04258/3207 4 ก.ค. 2557 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557
ศธ 04258/3208 4 ก.ค. 2557 ผอ.สพม.28 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม/โรงเรียนทรายมูลวิทยา การมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ04258/3171 4 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนต์สารคดีสั้นเพื่อความเข้าใจและตรงหนักการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก อุบัติภัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น"โลกในจอสวย"ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3170 4 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินตกเบิกครูวิทย์ - คณิต ตั้งแต่ 1 - 31 ตุลาคม 2555 ครั้งที่ 1
ศธ 04258/3196 4 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง สำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ศธ 04258/3183 3 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯป ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ศธ 04258/3173 3 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
ศธ 04258/3182 3 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ ๑ ปี รุ่นที่ 53
ศธ 04258/3084 3 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากร สพม.๒๘ เกมส์ ครั้งที่ ๔ (เพิ่มเติม)
ศธ04258/3103 3 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง
ศธ 04258/พิเศษ 3 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"
ศธ04258/3145 2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,ศรีสะเกษวิทยาลัย,กันรารมณ์,กันทรลักษ์,กำแพง,ขุขันธ์,รวมสินวิทยา,ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และนักกีฬเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนบาสเกตบอล สพฐ. เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ 04258/3142 2 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/3141 2 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/3154 2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การส่งเสริมการวิจัยการศึกษา
ศธ 04258/3155 2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การส่งเสริมการวิจัยการศึกษา
ศธ 04258/3156 2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรื ศรีสะเกษ,กุดชุมวิทยาคม,ยโสธรพิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 1
ศธ04258/2996 2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ศธ04258/2997 2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ศธ04258/3120 2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ04258/3119 2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ศธ 04258/3143,3144 2 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้บริหารสถานศึกษา)
ศธ 04258/3102 1 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 22 โรงเรียน ขอเชิญประชุมการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ครีั้งที่ 2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ศธ04258/3152 2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง,ปรางค์กู่,ขุขันธ์,ประสานมิตรวิทยา,บึงบูรณ์,ศรีสะเกษวิทยาลัย,กันทรารมณ์ ผลการประกวดโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษา ในสังกัด สพม.28 (ศรีสะเกษ)
ศธ 04258/3130 2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกท่าน ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ศธ04258/3151 2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรมฯ ระดับจังหวัด ประจำปี 2557
ศธ 04258/3131-3140 2 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ศธ04258/3129 2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,ค้อวังวิทยาคม,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ละทายวิทยา ส่งผลการเรียนนักเรียนได้รับทุนหอการค้าญี่ปุ่น รุ่นที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/3118 1 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประกาศในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ศธ 04258/3117 1 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com