หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/5772
ด่วนที่สุด
14 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กำแพง และจตุรภูมิพิทยาคาร การพัฒนาครูศิลปะ ครูดนตรี และครูนาฏศิลป์ โครงการลดเรียน เพิ่มเวลารู้
9104/2558
ปกติ
13 ธ.ค. 2558 สพม 28 ครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนทุกโรง แจ้งข้อมูลผลการสอบ CEFR เพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ศธ04258/5770
ด่วนที่สุด
13 ธ.ค. 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรง การสมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ online สำหรับผู้ผ่านการสอบประเมินตามกรอบ CEFR
ศธ 04258/1769
ปกติ
12 ธ.ค. 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม แก้ไขวันที่ในการขอความอนุเคราะห์นักเรียนในการจัดประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู
ศธ04258/5762
ปกติ
11 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนแต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร
ศธ04258/5686
ปกติ
11 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2559 (70%)
ศธ04258/5680
ปกติ
11 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2558 (30%)
ศธ 04258/5752
ปกติ
11 ธ.ค. 2558 ผอ.สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ
ศธ04258/5754
ปกติ
11 ธ.ค. 2558 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู ( เพิ่มเติม )
ศธ 04258/5751
ด่วนที่สุด
10 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๐๔๒๕๘/๕๗๔๙
ด่วนที่สุด
9 ธ.ค. 2558 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ยางชุมน้อยพิทยาคม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กำแพง จตุรภูมิพิทยาคาร ตูมพิทยานุสรณ์ กุดชุมวิทยาคม สอนแก้วว่องไววิทยา โพนทันเจริญวิทย์ การสำรวจข้อมูลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ศธ 04258/5729
ปกติ
9 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม,โนนกระสังวิทยาคม,นาโปร่งประชาสรรค์,โพนงามพิทยาคาร การจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ 2559
ศธ04258/5734
ปกติ
9 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(12 โรงเรียน) จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
9090/2558
ปกติ
9 ธ.ค. 2558 ผู้อำนวยการ สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ศรีสะเกษวิทยาลัย ขุขันธ์ ห้วยทับทันวิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ คูซอดประชาสรรค์ ยโสธรพิทยาคม กู่จานวิทยาคม สอนแก้วว่องไววิทยา ห้องแซงวิทยาคม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เลิงนกทา มหาชนะชัยวิทยาคม โพนทันเจริญวิทย์ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมสัมมนาครูภาษาอังกฤษ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ชั้นเรียน
9089/2558
ปกติ
9 ธ.ค. 2558 ผู้อำนวยการ สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรง ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู
9088/2558
ปกติ
9 ธ.ค. 2558 ผู้อำนวยการ สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู
9087/2558
ปกติ
9 ธ.ค. 2558 ผู้อำนวยการ สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภราษาอังกฤษสำหรับครู
ศธ04258/5732
ด่วนที่สุด
9 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อแนบท้ายหนังสือ) การอบรมโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการป้องกันและปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559
วาระ
ปกติ
8 ธ.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) โรงเรียนในสังกัด วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
ศธ 04258/5722,5723
ปกติ
8 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
ศธ04258/5717
ปกติ
8 ธ.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการ โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์ฯ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2559
พิเศษ
ด่วนที่สุด
8 ธ.ค. 2558 สพม. เขต 28 กลุ่มบริหารว่นบุคคล ผู้อำนวนการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสัวกัด เพิ่มเติม การนำเสนอผลงาน obec awards ประจำปี 2558
ศธ 04258/5701
ด่วนที่สุด
4 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/5689
ด่วนที่สุด
4 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอตัวเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 (พ.ศ. 2558) "นครสวรรค์เกมส์" จังหวัดนครสวรรค์
ศธ 04258/5690
ด่วนที่สุด
4 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โครงการประชุมสัมมนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทีย (DLTV) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศธ 04258/5699
ด่วนที่สุด
4 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องไทย - ฟิลิปปินส์
ศธ04258/5695
ปกติ
4 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้บริหารสถานศึกษา)
ศธ04258/5681
ด่วนที่สุด
4 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9075/2558
ด่วนที่สุด
4 ธ.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2559
ศธ 04258/5654
ปกติ
4 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
4 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชม และร่วมงานประกวด/แข่งขันในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
ศธ 04258/5656
ปกติ
4 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงสู่สถานศึกษา
ศธ 04258/5655
ปกติ
4 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับแก้สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ รูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศธ 04258/5666
ปกติ
4 ธ.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษากองทุน 40 ปี มข.
ศธ04258/5660
ด่วนที่สุด
4 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซักซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559
ศธ04258/5658
ด่วนที่สุด
4 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559
ศธ 04258/5618
ปกติ
3 ธ.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัด
ศธ 04258/5617
ปกติ
3 ธ.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/5616
ปกติ
3 ธ.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/5613
ปกติ
3 ธ.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ธันวาคม 2558
ศธ ๐๔๒๕๘/ 5620
ปกติ
2 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด การจ่ายเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
ศธ 04258/5612
ปกติ
2 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง
ศธ 04258/5615
ปกติ
2 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการทดสอบคุณภาพวัสดุงานก่อสร้าง
ศธ 04258/5642
ปกติ
2 ธ.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับจังหวัดยโสธร
ศธ04258/5607
ด่วนที่สุด
2 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดสุรินทร์
ศธ04258/5607
ด่วนที่สุด
2 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจความต้องการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักครู กรณีจำเป็นเร่งด่วน
ศธ04258/5592
ปกติ
1 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ศธ04258/5585
ปกติ
1 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล
ศธ04258/5611
ปกติ
1 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แผนบููรณาป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
ศธ 04258/5606
ด่วนที่สุด
1 ธ.ค. 2558 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามคำสั่งที่แนบ) การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com