รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3114 1 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/3113 1 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2557
ศธ 04258/3112 1 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/3111 1 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/3110 1 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/3127 1 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (ร่วมกับ ม.ขอนแก่น)
ศธ 04258/3109 1 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2557
ศธ 04258/3104 1 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2556
ศธ 04258/3105 1 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/3106 1 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ผลการประกวดคัดเลือกโครงงานจิตสาธารณะ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3101 1 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนกลุ่มพิเศษ
พิเศษ/2557 1 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุม ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ ขอจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ โดยขอความอนุเคราะห์ดาว์โหลดไฟล์ข้อมูลเพื่อศึกษาการดำเนินการก่อนวันที่กำหนดให้เข้าร่วมการประชุมฯ ในระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2557 เพื่อความเข้าใจและสามารถดำเนินการได้ถูกต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และกฏหมายที่กำหนดต่อไป
ศธ 04258/3084 1 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุก โรงเรียนในสังกัด ขอส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๗ "สพม.๒๘ เกมส์ ครั้งที่ "
ศธ04258/3083 1 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์,โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร,โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม,โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์,โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม,โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกีฬาบุคลากร"สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 3/2557
ศธ 04258/พิเศษ 30 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.สพม.28 ครั้งที่ 8/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา) มาดำรงตำแหน่งใหม่
ศธ 04258/3080 30 มิ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม โรงเรียนศรีรัตนวิทยา และโรงเรียนคำเตยวิทยา ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3067 30 มิ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มิถุนายน 2557
ศธ 04258/3069 30 มิ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มิถุนายน 2557
ศธ๐๔๒๕๘/๓๐๕๐ 30 มิ.ย. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน ขับเคลื่อนพัฒนาคณูคณิตศาสตร์และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ศธ ๐๔๒๕๘/3049 30 มิ.ย. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารโรงเรียนประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ขับเคลื่อนพัฒนาครูคณิตศาสตร์และการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ศธ04258/3070 30 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ขอความอนุเคราะห์ผ้าใบคลุมเวทีมวย สำหรับแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ04258/2937 30 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศธ04258/2896 30 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รายการ
ศธ04258/2849 30 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเราปีที่ 10
ศธ 04258/3041 27 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะเขตจังหวัดยโสธร) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"เสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืนระดับจังหวัด" จังหวัดยโสธร
ศธ04258/3021 27 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอเชิญประชุมปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนกลุ่มพิเศษ
ศธ 04258/3043 27 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "อบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา
ศธ 04258/3042 27 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ 04258/3000 27 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายยงยุทธ บุญทวี เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/2998 27 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายจักรพงษ์ ศรีธรรมาและน.ส.จริยาภรณ์ สำเริง เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
พิเศษ 26 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/3004 26 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่,ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์,ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา,ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง แจ้งกำหนดการ ประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 12
ศธ04258/2434 26 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์,ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ขอความอนุเคราะห์จัดเครื่องบินบังคับ ร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากร"สพม.28 เกมส์" 2557 ครั้งที่ 4
ศธ 04258/2980 26 มิ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนมิถุนายน 2557
ศธ 04258/2981 26 มิ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนมิถุนายน 2557
ศธ 04258/2992 26 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate)
ศธ 04258/2988 25 มิ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) ประชุมโครงการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ศธ04258/2989 25 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน รุ่นอายุ ๑๔ ปี "โฟรโมสไทยแลนด์คัพ"
ศธ 04258/2977 25 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียตริ จังหวัดสกลนคร
ศธ04258/2984 25 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
ศธ 04258/2963 25 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะโรงเรียนในฝัน) การดำเนินงานตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน
ศธ 04258/2955 24 มิ.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557
ศธ 04258/2967 24 มิ.ย. 2557 กลุ่มส่งเสริม ฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557
ศธ 04258/2966 24 มิ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗
ศธ04258/2964/2965 24 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา แจ้งโอนเงินตามโครงการห้องเรียนอุ่นใจในสถานศึกษา ประจำปี 2557
ศํธ04258/2962 24 มิ.ย. 2557 สพม.28(การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำประมาณราคาวัสดุประกอบการขอรับงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ (เพิ่มเติม) ปี 2557
ศธ04258/2940 24 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เสนอคำชองงบประมาณรายการค่าติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
24 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดส่งเอกสารการประมาณราคา
ศธ 04258/2960 24 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศธ 04118/2957 24 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ติดตามผลการดำเนินงานระบบเลื่อนเงินเดือนฯ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถานศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com