หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/5610
ด่วนที่สุด
1 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจวามต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของรัฐ
ศธ 04258/5558,5561
ปกติ
1 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
ศธ ๐๔๒๕๘/๕๕๕๖
ปกติ
1 ธ.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. เขต ๒๘ เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ ทุกโรงเรียน นำส่งนวัตกรรมครูคณิตศาสตร์และข้อสอบอิงมาตรฐานที่สอดคล้องกับ O-Net และตามแนว PISA Liked
ศธ 04258/5578
ด่วนที่สุด
30 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/5566
ปกติ
30 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งแผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/5564
ด่วนมาก
30 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 18 โรงเรียน ดังเอกสารแนบ ขอเชิญประชุมและส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
ศธ 04258/5555
ด่วนที่สุด
30 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
ศธ04258/5551
ปกติ
27 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอสำเนาบึนทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(MOU)
ศธ 04258/5541
ปกติ
27 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน ๕ เรื่อง
ศธ04258/5549
ปกติ
27 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การคัดเลือดกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/5548
ด่วนที่สุด
27 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ประสานและรวบรวมของเสียอันตรายจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/5491
ปกติ
27 พ.ย. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ A.L.T.C
ศธ 04258/5522
ด่วน
27 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเขียนจดหมายประกวดชิงรางวัล
ศธ04258/5503
ปกติ
25 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู่้อำนวยการโรงวเรียนไกรภักดีวิทยาคม การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ศธ 04258/5521
ปกติ
25 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
ศธ04258/5517
ด่วนที่สุด
25 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว เข้าร่วมการอบรมพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว
ศธ 04258/5508
ปกติ
25 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ส่งคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/5474
ปกติ
24 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม,น้ำคำวิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวรฯ,บึงมะลูวิทยา และ ประสานมิตรวิทยา แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559 งบดำเนินงาน
ศธ 04258/5441
ปกติ
24 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ 04258/5501
ปกติ
24 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ขุขันธ์,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ตูมพิทยานุสรณ์,ส้มป่อยพิทยาคม, มัธยมบักดองวิทยา,ภูมิซรอลวิทยา,พยุห์วิทยา,น้ำคำวิทยา,โนนค้อวิทยาคม,ยางชุมน้อยพิทยาคม, ห้วยทับทันวิทยาคม,เลิงนกทา แก้ไขคำสั่งชำนาญการและคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ04258/5500
ปกติ
24 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ขอบริจาคของขวัญเพื่อมอบในงานปีใหม่ผฤูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนรักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ0258/5489
ด่วนที่สุด
24 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด พิธีมอบบ้านโครงการบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธัวาคม 2558
ศธ 04258/5475
ด่วน
24 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปจำนวนตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดสุรินทร์
ศธ04258/5477
ด่วนที่สุด
24 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเฝ้าระวังเหตุนักเรียนประพฤติไม่เหมาะสม
ศธ04258/5481
ปกติ
24 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 2 เรื่อง
ศธ04258/5468
ปกติ
24 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ศธ 04258/5478
ด่วนที่สุด
23 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ และกระแชงวิทยา แต่งตั้งวิทยากรการอบรม
ศธ 04258/5478
ด่วนที่สุด
23 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม, ยางชุมน้อยพิทยาคม, ปรางค์กู่, นครศรีลำดวนวิทยา และบึงมะลูวิทยา ขอเชิญประชุม
ศธ04258/5471
ด่วนที่สุด
23 พ.ย. 2558 สพม.28(นิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์รถตู้โรงเรียนเพื่อใช้ในการนิเทศติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ศธ04258/5360
ด่วนที่สุด
23 พ.ย. 2558 สพม.28(นิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมกิจกรรมและต้อนรับการติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ศธ04258/5359
ด่วนที่สุด
23 พ.ย. 2558 สพม.28(นิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนกำแพง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ) ขอเชิญร่วมกิจกรรมและต้อนรับการติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ศธ 04258/5447
ด่วนที่สุด
23 พ.ย. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์กำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวรใกล้เคียงสถานศึกษา" (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/5466
ปกติ
23 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา โนนค้อวิทยาคม ยางชุมน้อยพิทยาคม และโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/5456
ปกติ
23 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีแนบ ขออนุมัติเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ คืน กรณีนักเรียนซ้ำซ้อน (โรงเรียนเลิงนกทา, โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา)
ศธ 04258/5463
ปกติ
23 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ศธ 04258/5268
ด่วนที่สุด
23 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมโครงการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
ศธ04258/5427
ปกติ
23 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์
ศธ04258/5425
ด่วนที่สุด
23 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา,คำเตยวิทยา,ค้อวังวิทยา,สิงห์สามัคคีวิทยา,ยโสธรพิทยาคม,ยโสธรพิทยาสรรค์,ทรายมูลวิทยา,โพนงามพิทยาคาร,สอนแก้วว่องไววิทยา,กำแมดขันติธรรมวิทยาคม การมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2558
ศธ 04258/5428
ปกติ
23 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
ศธ 04258/5455
ด่วนที่สุด
23 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/5446
ด่วนมาก
23 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการประชุม ก.ต.ป.น.
ศธ04258/5438
ปกติ
20 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมือจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ศธ 04258/5152
ด่วนที่สุด
20 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/5422
ด่วนที่สุด
19 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศธ 04258/5350
ปกติ
19 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 13 ราย เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 3 ใันวันที่ 2 ธันวาคม 2558
8996/2558
ปกติ
19 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาฯ
ศธ 04258/5357
ปกติ
19 พ.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2558
ศธ 04258/5345
ปกติ
18 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การคัดเลือกผลงานดีเด่นรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๕๓๕๘
ด่วนที่สุด
18 พ.ย. 2558 สพม.28(นิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรหัสโรงเรียนเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
พิเศษ
ปกติ
18 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com