หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/4067
ปกติ
31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และมวยปล้ำชายหาด ประจำปี 2558
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
31 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดครูผู้ช่วยที่ยังไม่ดำเนินการเบิกค่าจ่ายใช้จ่ายเดินทางไปราชการอบรม รุ่นที่ 11 ณ โรงแรม สุนีย์ จังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ที่มีรายชื่อแต่ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมอบรมห้ามเบิก)
ศธ 04258/4107
ด่วนที่สุด
31 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา (SGS: Secondary Grading system)
ศธ 04258/4106
ปกติ
31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/4110
ด่วนที่สุด
31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ตูมพิทยานุสรณ์,สตรีสิริเกศ,ยโสธรพิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
ศธ 04258/4105
ปกติ
31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/4120
ปกติ
31 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (ครูสาขาขาดแคลน)
ศธ 04258/4119
ปกติ
31 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง
ศํ 04258/4109
ปกติ
31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
8534/2558
ด่วนที่สุด
31 ส.ค. 2558 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งตารางการและรายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมคอมพิวเตอร์
ศธ04258/4118
ด่วนที่สุด
31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บบริหารมหาวิทยาลัยพเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/4104
ปกติ
31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,กำแพง,กันทรลักษ์วิทยา,กันทรารมณ์,ยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์รถตู้โรงเรียนในการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
ศธ04258/4083
ปกติ
31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย "บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ระบุชื่อสถานศึกษา)"้และการคืนเงินส่วนเกินค่าลงทะเบียนเรียน
ศธ04258/4084
ปกติ
31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุน กยศ. และกงทุน กรอ.
ศธ 04258/4038
ปกติ
28 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ,และคลีกลิ้งพัฒนาทร แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558(ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา)
ศธ 04258/4097
ด่วนที่สุด
28 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ศธ04258/4078
ปกติ
28 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีแนบ) ขอเชิญประชุม แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย รมต.ศธ (กำแพง,ศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กันทรารมณ์,บึงบูรพ์,ขุขันธ์,ปรางค์กู่,กันทรลักษ์วิทยา,ป่าติ้ววิทยา,มหาชนะชัยวิทยาคม,กุดชุมวิทยาคม,ตูมพิทยานุสรณ์,บึงมะลูวิทยา,กระแชงวิทยา)
ศธ04258.73/264
ด่วนที่สุด
28 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำรวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์แจ้งสิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติฯที่จะนำมาในวันที่เข้าอบรมเพิ่มเติม(เฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยโสธร)
ศธ04258/4080
ปกติ
28 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ
ศธ 04258/4065
ปกติ
27 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนหน่วยเบิก 5 โรงเรียน การส่งรายงานประจำเดือน
ศธ 04258/4075
ปกติ
27 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (ครูสาขาขาดแคลน)
ศธ 04258/4074
ปกติ
27 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาเขมร)
ศธ 04258/4070
ปกติ
27 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/4073
ปกติ
27 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาเขมร) สำหรับนักเรียน
ศธ 04258/4068,4069
ปกติ
27 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวสุพัตรา พลขันธ์ และ นางสาววิลาสินี นามเสนาะ บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
8515/2558
ปกติ
27 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจียน ประจำปีการศึกษา 2558
8517/2558
ปกติ
27 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559 โครงการ วมว.
8516/2558
ปกติ
27 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/4062
ปกติ
27 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
ปกติ
26 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักสูตรชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 2
ศธ 04258/4016
ด่วน
26 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ของมูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ศธ 04258/3999
ปกติ
26 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กำหนดเปิด-ปิด ระบบตรวจสอบรับรองข้อมูลความถูกต้องของทะเบียนประวัติรายบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/4049
ปกติ
26 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและค่ายภาษาเวียดนาม
ศธ 04258/3990
ปกติ
26 ส.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอุนเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ศธ 04258/4023
ปกติ
26 ส.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ - เนตรนารี และรายงานลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี 2558
ศธ04258/4047
ปกติ
26 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการตามพระราชบัญญติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ 2558
ศธ 04258/4036
ด่วนที่สุด
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ศธ 04258/4015
ด่วนที่สุด
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา (SGS : Secondary Grading system) แก้ไขวันที่อบรม
ศธ04258/4027
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนโครงการ"ประดับธงในดวงใจ"
ศธ04258/4026
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) การรณรงค์ส่งเสริม สนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทย
ศธ04258/4028
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอในหัวข้อ"คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน"
ศธ04258/4025
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์ประยุทธ์
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ำนวยการโรงเรียนในสงักัด ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2558
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
ศธ 04258/4016
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอบุคลากรเป็นกรรมการตัดสินในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ
ศธ 04258/4014
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาวิชาการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 "เปิดกล่องนักคิด สพฐ.2015"
ศธ 04258/4019
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธะพิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศสาตร์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ศธ 04258/4012
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประชุมปฏิบัติการรายงานผลข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศธ 04258/4018
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ศธ 04258/3304
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com