หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3340
ด่วนที่สุด
27 มิ.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดนิทรรศการและขอเชิญประชุม
ศธ 04258/3340
ด่วนที่สุด
27 มิ.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดนิทรรศการและขอเชิญประชุม
ศธ 04258/3340
ด่วนที่สุด
27 มิ.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดนิทรรศการและขอเชิญประชุม
ศธ 04258/3340
ด่วนที่สุด
27 มิ.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดนิทรรศการและขอเชิญประชุม
ศธ 04258/3340
ด่วนที่สุด
27 มิ.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดนิทรรศการและขอเชิญประชุม
ศธ 04258/3337
ปกติ
27 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่น (ระดับสูง)
ศธ 04258/3325
ปกติ
27 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3324
ปกติ
27 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3323
ปกติ
27 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3322
ปกติ
27 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3321
ปกติ
27 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3320
ปกติ
27 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3319
ปกติ
27 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3318
ปกติ
27 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3317
ปกติ
27 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3335
ด่วนที่สุด
27 มิ.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อรหัสหลักสูตรและรุ่นที่ขอยกเลิกการจัดอบรม
ศธ 04258/3334
ปกติ
26 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.3/ว.21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ศธ 04258/3332
ปกติ
26 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/3331
ปกติ
26 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
19286/2561
ปกติ
26 มิ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มการเงินฯ) ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ที่ ศธ 04258/ว3165
ปกติ
26 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตปรางค์กู่ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตปรางค์กู่ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/3298
ปกติ
26 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
ศธ 04258/3314
ปกติ
26 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ลด ละ เลิกใช้พลาสติก
ศธ 04258/3313
ปกติ
26 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2562 - 2563
ที่ ศธ 04258/ว3315
ปกติ
26 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัตนวงษา การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตรัตนวงษา
ที่ ศธ 04258/ว3292
ปกติ
26 มิ.ย. 2561 (สพม.28)กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ของทางโรงเรียน ในการนิเทศติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมรี
ศธ04258/3312
ปกติ
26 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง ในสังกัด การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
ที่ ศธ 04258/ว3311
ด่วนที่สุด
26 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ "NJ Spelling Bee 2018"
ศธ04258/3305
ด่วนที่สุด
26 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ04258/3304
ด่วนที่สุด
26 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ว, ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร การมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ 04258/3271
ปกติ
26 มิ.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
ศธ 04258/ว3300
ปกติ
26 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562
ศธ 04258/ว3299
ปกติ
26 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมเวทีกลางงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32"
ที่ ศธ 04258/ว3293
ปกติ
25 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, โนนค้อวิทยาคม, ศรีรัตนวิทยา, นครศรีลำดวน, กันทรลักษ์วิทยา, กำแพง และโรงเรียนปรางค์กู่ การนิเทศติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT) สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศธ 04258/ว3292
ปกติ
25 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ขอเชิญให้ข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ของทางโรงเรียนในการนิเทศติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV)และ(DLIT) สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ
ศธ04258/ว3276
ปกติ
25 มิ.ย. 2561 ผอ.สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร การบริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตามชุดสิทธิประโยชน์
ศธ 04258/3282
ปกติ
25 มิ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (ที่เกี่ยวข้อง) ขอเชิญประชุมการจัดกิจกรรม Ichitan Road to University
ศธ04258/3187
ปกติ
25 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์การเบิกงบเงินอุดหนุนที่รัฐจัดให้สำหรับนักเรียนที่มีที่เรียนอยู่แล้วแต่เดินทางยากลำบากและกลับไปเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ (สำหรับนักเรียนที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรแล้ว) (ทุกโรงเรียน) [ลงใหม่ครับ]
ศธ 04258/3275
ปกติ
25 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสัมมนาวิชาการและร่วมงานเกษียณอายุราชการผู้บริหารหญิง
ศธ 04258/3270
ด่วนที่สุด
25 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/3260
ปกติ
25 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “รุก/รับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560”
ศธ 04258/3259
ปกติ
25 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การอบรมครูสอนภาษาเยอรมัน ในหัวข้อ “การฝึกทักษะการออกเสียงภาษาเยอรมันผ่านดนตรีและเพลงกับเจ้าของภาษา” จัดโดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
ศธ 04258/3258
ปกติ
25 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 4
ศธ 04258/3257
ปกติ
25 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 42 พุทธศักราช 2561
ศธ 04258/3253
ปกติ
25 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ04258/3267
ด่วนที่สุด
23 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลลี้ยงวิทยา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายนักเรียนแกนนำปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ระดับมัธยมศึกษา/ขยายโอกาส
ศธ 04258/ว3265
ปกติ
22 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561
ศธ 04258/ว3264
ปกติ
22 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับพื้นที่
ศธ 04258/3189
ปกติ
22 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีพิเศษ)
ศธ 04258/3188
ปกติ
22 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีพิเศษ)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com