หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/5000
ปกติ
3 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
ศธ04258/4994
ปกติ
3 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญร่วมลงทะเบียนกิจกรรมจักรยานพระเกียรติฯปั้นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
ศธ04258/4995
ปกติ
3 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) ขอเชิญร่วงลงทะเบียนกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
ศธ04258/4993
ปกติ
3 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
ศธ 04258/4989
ด่วนที่สุด
3 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การรายงานการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ศธ04258/4992
ปกติ
3 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลสารสนเทศ
ศธ 04258/4953
ด่วนที่สุด
3 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เสนอรายชื่อครูเป็นกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ04258/4971
ด่วนที่สุด
3 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบข้อมูลค่าสาธารณูปโภค
ศธ 04258/4988
ด่วนที่สุด
3 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร นาโปร่งประชาสรรค์ โนนกระสังวิทยาคม และสวงษ์วิทยาคม การจัดสรรงบประมาณบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558
ศธ 04258/4987
ด่วนที่สุด
3 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ บัวเจริญวิทยา น้ำคำวิทยาคม บุ่งค้าวิทยาคม การจัดสรรงบประมาณบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558
ศธ 04258/4964
ด่วนที่สุด
30 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลอัตราว่าง
ศธ04258/4944
ปกติ
29 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอให้ส่งแนการจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/4933
ด่วนที่สุด
29 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จำนวน 17 โรงเรียน) แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559 งบลงทุน(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ศธ 04258/4918
ปกติ
28 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานครูที่ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2558
ศธ 04258/4925
ปกติ
28 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
พิเศษ
ปกติ
28 ต.ค. 2558 สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทกโรง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ศธ 04258/4898
ปกติ
28 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/4916
ปกติ
28 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การสั่งจองที่ระลึก งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ศธ04258/4894
ปกติ
28 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และชูโดกุ แห่งประเทศไทย
ศธ04258/4897
ปกติ
28 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเปลี่ยนแปลงการรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2558
8859/2558
ปกติ
28 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ04258/4900
ปกติ
28 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรยนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 2 เรื่อง
8858/2558
ปกติ
28 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/4860
ด่วนที่สุด
28 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ การฝึกอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
ศธ 04258/4611,4612
ปกติ
27 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนกระแชงวิทยา การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย
8854/2558
ปกติ
27 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา บึงมะลูวิทยา และโรงเรียนปรางค์กู่ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
27 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ชั้นต้น
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
27 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ
ศธ 04258/4892
ปกติ
27 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ส้มป่อยพิทยาคม สิริเกศน้อมเกล้า ตระกูลประเทืองวิทยาคม และโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย
ศธ 04258/4886
ปกติ
27 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (ครูสาขาขาดแคลน)
ศธ04258/4861
ปกติ
27 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) แนวทางในเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างผ่านสำนักงานจังหวัดยโสธร
ศธ04258/4865
ปกติ
27 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
ศธ04258/4863
ปกติ
27 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน หลักเกณฑ์ปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8846/2558
ปกติ
26 ต.ค. 2558 ผอ.สพม.๒๘ ผอ.รร.ในจังหวัดศรีสะเกษ การฝึกอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาผลงานทางวิชาการ สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
ศธ04258/4868
ปกติ
26 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แต่งตั้งคณกรรมการดำเนิน งานทำบุญทอดกฐิน สพม.28 ประจำปี 2558
ศธ 04258/4738
ปกติ
26 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ศธ 04258/4848
ปกติ
26 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม การคัดเลือกโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559-2561)
ศธ 04258/4848
ปกติ
26 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร การคัดเลือกโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559-2561)
ศธ 04258/4848
ปกติ
26 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ การคัดเลือกโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559-2561)
ศธ 04258/4847
ปกติ
26 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ การคัดเลือกโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559-2561)
ศธ 04258/4847
ปกติ
26 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม การคัดเลือกโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559-2561)
ศธ 04258/4848
ปกติ
26 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม การคัดเลือกโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559-2561)
ศธ04258/4853
ปกติ
26 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การเตรียมรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ศธ04258/4849
ปกติ
26 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
22 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการปรับวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ(ก.พ.7) รอบเดือนตุลาคม 2558
ที่ ศธ 04258/4837
ปกติ
22 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม)
ศธ 04258/4821
ปกติ
22 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งแบบรายงานที่ใช้ในการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม คือ แบบ ค.๐๑๑ และแบบ ค.๙๑๑
ศธ 04258/4826
ปกติ
22 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ศธ 04258/4825
ปกติ
22 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
ศธ 04258/4835
ปกติ
22 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน ๒ เรื่อง
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com