หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4838
ปกติ
22 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน ๔ เรื่อง
ศธ 04258/4844
ด่วนที่สุด
22 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,กำแพง,ยางชุมน้อยพิทยาคม,สอนแก้วว่องไววิทยา,ตูมพิทยานุสรณ์,โพนทันเจริญวิทย์,จตุรภูมิพิทยาคาร,เฉลิมพระเกียรติฯ,ศรีสะเกษวิทยาลัย การขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้"
ศธ 04258/4839
ปกติ
22 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 2/2558
ศธ 04258/4836
ปกติ
22 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/4804
ด่วนที่สุด
21 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ข้อมูลเงินคงเหลือของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ04258/4799
ด่วนที่สุด
21 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2557
ศธ 04258/4790
ปกติ
21 ต.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2558
ศธ 04258/4784,4785
ปกติ
21 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558
ศธ 04258/4787
ปกติ
21 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
8811/2558
ด่วนที่สุด
21 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การปิดการเรียนการสอนเพื่อการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/4786
ด่วนที่สุด
20 ต.ค. 2558 สพม.28 โรงเรียน 8 โรง ที่ได้รับจัดสรร การบันทึกข้อมูลการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน
ศธ 04258/4502
ด่วนที่สุด
20 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/4503
ด่วนที่สุด
20 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
04258/ภุจๅ
ด่วนมาก
20 ต.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. เขต 28 เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ ทุกโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมครูคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาสังกัด สพม. เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษ
8805/2558
ปกติ
20 ต.ค. 2558 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ศธ 04258/ พิเศษ
ปกติ
20 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศรายชื่อฯการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ04258/4762
ปกติ
20 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย
ศธ 04258/4755
ปกติ
20 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2558
ศธ 04258/4756
ปกติ
20 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศคุรุสภา เรือง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558
8799/2558
ปกติ
19 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนฯ(๑๕ร.ร.) การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
19 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด บัญชีรายละเอียดแก้ไขผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศ ฯ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
ศธ 04258/4743
ปกติ
16 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดการแข่งขันน้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558
ศธ 04258/4748
ปกติ
16 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์ในทางและผลการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
16 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1ตุลาคม2558)
ศธ 04258/736
ด่วนที่สุด
15 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ มรภ.บุรีรัมย์
ศธ 04258/4722
ปกติ
15 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/4731
ด่วนที่สุด
15 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การจัดงานส่งเสริมศิลปกหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี 2558 : THAT - OBEC Craft FAIR 2015
ศธ 04258/4730
ด่วนที่สุด
15 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี 2558 : THAT - OBEC Draft Fair 2015
8790/2558
ด่วนที่สุด
14 ต.ค. 2558 ผอ.สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมูลการขยายผลอบรมครูผู้สอนโครงการ DLIT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘
8789/2558
ด่วนที่สุด
14 ต.ค. 2558 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการ ปฏิรูปการเรียนรู้ 15 โรงเรียน รายงานการประเมินผลโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching & Mentoring
ศธ04258/4687
ด่วนที่สุด
14 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ(เงินงบประมาณ(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558)งบกลาง(ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ)
ศธ04258/4706
ด่วนที่สุด
14 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ จำนวนนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ศธ 04258/4618
ด่วนที่สุด
14 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนผักใหมวิทยานุกูล การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ มภร.อุบลราชธานี (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/4618
ด่วนที่สุด
14 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มรภ.อุบลราชธานี (เพิ่มเติม 1 ราย)
8784/2558
ด่วน
13 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผอ.รร. กุดชุมวิทยาคม กำแพง ยางชุมน้อยพิทยาคม สอนแก้วว่องไววิทยา ตูมพิทยานุสรณ์ โพนทันเจริญวิทย์ จตุรภูมิพิทยาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ และศรีสะเกษวิทยาลัย ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารโครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ศธ 04258/4618
ด่วนที่สุด
13 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มรภ.อุบลราชธานี
ศธ04258/4648
ปกติ
13 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (70%)
ศธ04258/4689
ปกติ
13 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ระยะที่ 2/2558
ศธ04258/4660
ปกติ
13 ต.ค. 2558 กลุ่มการเงินฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การอนุมัติโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559
ศธ04258/4662
ปกติ
13 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
พิเศษ
ปกติ
13 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
ศธ 04258/4679
ปกติ
13 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวสุกัญญา ไชยชนะ บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
ศธ 04258/4670
ปกติ
13 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ 15 โรงเรียน ดังแนบ ประชุมปฏิบัติการประเมินผลโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ศธ 04258/4678
ปกติ
12 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ให้ข้าราชการครูกลับสังกัดเดิม
ศธ ศธ 04258/4673
ปกติ
11 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรเพื่อการจัดทำข้อมูลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน นิเทศช่วยเหลือ การพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
ศธ 04258/4672
ด่วนที่สุด
11 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตามบัญชีแนบ การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ศธ 04258/4671
ปกติ
9 ต.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C)
ศธ 042585669
ด่วนที่สุด
9 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ , สตรีสิริเกศ , ส้มป่อยพิทยาคม , ละทายวิทยา,บัวเจริญวิทยา , สิริเกศน้อมเกล้า , ทุ่งสิมวิทยาคม , ค้อวังวิทยาคม , สมเด็จเด็จพระญาณสังวร ฯ , คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , โพนทันเจริญวิทย์ , กุดชุมวิทยาคม , ยโสธรพิทยาคม , ป่าติ้ววิทยา และโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ แจ้งแผนการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2557
ศธ 04258/คำสั่ง สพม.28 ที่ 487/2558
ด่วนที่สุด
9 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคล ในการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
ศธ 04258/คำสั่ง สพม.28 ที่ 482/2558
ด่วนที่สุด
9 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด คำสั่ง สพม.28 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558 พ.ศ. 2558
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com