รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2113 16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือกำกับดูแลราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในสถานศึกษา
ศธ 04258/2116 16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด
ศธ 04258/2115 16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา ในรายการ แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2557
ศธ 04258/2114 16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา ในรายการ แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดและซูโดกุ ชิงแชมป์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557
ศธ 04258/2094 16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประเมินผลและรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2554 ปีการศึกษา 2557
5527/2557 16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผลตามแนว PISA
ศธ 04258/2092 16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ส่งเอกสารแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/2093 16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,คำเตยวิทยา,ลิ้นฟ้าวิทยาคม,เขื่อนช้างวิทยาคาร,เบญจลักษ์พิทยา,ตูมพิทยานุสรณ์,ศรีตระกูลวิทยา,มัธยมบักดองวิทยา การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม(Inclusive shool)
ศธ 04258/2086 15 พ.ค 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่าตอบแทนจ้างครูวิกฤติ เดือนเมษายน 2557
ศธ 04258/2079 15 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ศธ 04258/2081 15 พ.ค 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง โครงการจ้างครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ศธ 04258/2077 15 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557
ศธ 04258/2060 15 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลครูภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ศธ04258/2062 15 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลความขาดแคลน/ความต้องการวัสดุการศึกษา สำหรับโรงเรียนปกติในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2557
ศธ04258/1948 15 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนสังกัด การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557
ศธ 04258/2075 15 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การเข้าค่ายอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/2074 15 พ.ค 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมชี้แจง"โครงการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ของส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานคลังเขต 3 นครราชสีมา"
ศธ 04258/2072 15 พ.ค 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการพิจารณาครูอาวุโสให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2557
ศธ04258/2058 15 พ.ค 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังก้ดทุกแห่ง ขอความร่วมมือสำรวจสถานศึกษาที่ดูแลช่วยเหลือเด็กในภาวะยากลำบาก ก้าวพลาด และเด็กด้อยโอกาส ในปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/2057 15 พ.ค 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม , โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
5511/2557 15 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,ยโสธรพิทยาคม,ประสานมิตรวิทยา,กันทรารมณ์ การประชุมปฏิบัติการหลอมรวมข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม(GPA) นักเรียน ม.6 ที่จบไม่พร้อมรุ่นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปี ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2556
ศธ04258/2046 15 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการโรงเรียนดีประจำตำบลทั้ง 14 โรง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
ศธ04258/2036 15 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผูอำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(lEP)ทางออนไลด์
ศธ 04258/2043 14 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA นักเรียนที่จบไม่พร้อมรุ่น และข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปี ปีการศึกษา 2556 ทุกระดับชั้น
ศธ 04258/2044 14 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมจัดทำฐานข้อมูล GPA นักเรียนขั้น ม.6 ที่จบไม่พร้อมรุ่น และข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปี ปีการศึกษา 2556 ทุกระดชั้น
5505/2557 14 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุ่น รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓
ศธ04258/2023 14 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดทุกโรงเรียน เก็บข้อมุลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา(เพิ่มเตฺิม)
ศธ04258/1996 14 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ศธ04258/1997 14 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ศธ 04258/2027 14 พ.ค 2557 ผอ.สพม.28 ทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวัี บุญยเกตุ ประจำปี 2557
ศธ 04258/2029 14 พ.ค 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ .4258/2028 14 พ.ค 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง การจัดสรรงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1991 12 พ.ค 2557 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 7 โรงเรียนและกรรมการประเมินฯ ประเมินสถานศึกษาพอเพียงปี 2557
ศธ 04258/2011 12 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
ศธ 04258/2019 12 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการ สถานที่ และห้องสอบในการสอบคัดเลือกโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุ่น รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓ รอบสอบข้อเขียน
ศธ 04258/2019 12 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการ สถานที่ และห้องสอบในการสอบคัดเลือกโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุ่น รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓ รอบสอบข้อเขียน
ศธ 04258/2002 12 พ.ค 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น
ศธ 04258/1946 8 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ประธานสหวิทยาเขต ทุกแห่ง ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๗ สพม.๒๘ เกมส์ ครั้งที่ ๔
ศธ04258/1982 8 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1969,1970 8 พ.ค 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
ศธ 04258/1968 8 พ.ค 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่า ศึกษานิเทศก์
ศธ 04258/1985 8 พ.ค 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2557
ศธ 04258/1984 8 พ.ค 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขออนุญาตให้ข้าราชการครูที่ได้รับทุนครูพันธุ์ใหม่/ครูมืออาชีพเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ศธ 04258/1978 7 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)
ศธ 04258/1979 7 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๕๗
ศธ 042582/1973 7 พ.ค 2557 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ04258/1924 7 พ.ค 2557 สพม.28ฏลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูล
ศธ 04258/1975 7 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ 04258/1932 6 พ.ค 2557 สพม.28 กลุ่มการเงินฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกอบการจัดซื้้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศธ 04258/1931 6 พ.ค 2557 สพม.28 กลุ่มการเงินฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com