หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4602
ด่วนที่สุด
6 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ, ประธานสหวิทยาเขต,ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมา 2558
ศธ 04258/4590
ด่วนที่สุด
6 ต.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
ศธ 04258/4581
ปกติ
6 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ส่งคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/4580
ปกติ
6 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม ส่งคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/4582
ปกติ
6 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ส่งคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ศธ04258/4579
ด่วนที่สุด
6 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 (โรงเรียนนครศรีลำดวน)
ศธ04258/4578
ด่วนที่สุด
6 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกระตุ้นเสรษฐกิจ)
ศธ 04258/4570
ด่วนที่สุด
6 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การสมัครเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา2558 ที่จังหวัดสุรินทร์
ศธ 04258/4575
ปกติ
5 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน
ศธ04258/4565
ปกติ
5 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อเสนอมาตรการเพิ่มความปลอดภัยสำหรับรถรับส่งนักเรียน
ศธ04258/4564
ปกติ
5 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแผนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2559
ศธ 04258/4544
ปกติ
5 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
ศธ04258/4537
ด่วนที่สุด
5 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การรายงานการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIS, DLIT) (เอกสารเพิ่มเติม)
ศธ 04258/4555
ด่วนที่สุด
5 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดทำข้อมูลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน นิเทศช่วยเหลือ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ แก้ไขใหม่
วาระ
ปกติ
2 ต.ค. 2558 กลุ่มอำนวยการ โรงเรียนทุกโรงเรียน วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน 2558
ศธ 04258/4561
ปกติ
2 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรมพัฒนาความสามารถในการสร้่างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติฯ
ศธ 04258/4553
ปกติ
2 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประชุมปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/4554
ด่วนที่สุด
2 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ปปส. ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/4560
ด่วนที่สุด
2 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม , คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , ศิลาทองพิทยาสรรค์,โพนทันเจริญวิทย์ , พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก , ละทายวิทยา ,หนองคูวิทยา และโรงเรียนบัวเจริญวิทยา โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2557
ศธ 04258/4552
ปกติ
2 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมปฏิบัติการรายงานผลข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ศธ 04258/4555
ด่วนที่สุด
2 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรีนในสังกัดทุกแห่ง การจัดทำข้อมูลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน นิเทศช่วยเหลือ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
ศธ 04258/4554
ด่วนที่สุด
1 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , ขุขันธ์ , ดงมะไฟพิทยาคม , บึงมะลูวิทยา , มหาชนะชัยวิทยาคม และโรงเรียนกู่จานวิทยาคม พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชุเกียรติเสมา ปปส. ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/4549
ด่วนที่สุด
1 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)
ศธ 04258/4508
ปกติ
1 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม
ศธ04258/4509
ปกติ
1 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สถานศึกษารับบริจาคและยังมิได้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ศธ 04258/4546
ปกติ
1 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ,ศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา
ศธ 04258/4533
ปกติ
1 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุุกแห่ง อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา (SGS-Offline)
ศธ 04258/4546
ปกติ
1 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การอบรมพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment)
ศธ04258/2558
ปกติ
1 ต.ค. 2558 ผู้อำนวยการ สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งฯ/สวายพิทยาคม/บุ่งค้าวิทยาคม/วรคุณอุปถัมภ์/พอกพิทยาฯ/ไผ่งามพิทยาคม/โนนเพ็กวิทยาคม/โคกหล่ามวิทยา/เบญจประชาสรรค์/น้ำคำวิทยา/ศรีฐานกระจายศึกษา/เมืองกลางประชานุกูล/โนนกระสังวิทยาคม/นาโปร่งประชาสรรค์/หนองคูวิทยา/ห้องแซงวิทยาคม/สิริเกศน้อมเกล้า/บุงบูรพ์/คูซอดประชาสรรค์/ละทายวิทยา การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )
ศธ 04258/4520
ปกติ
1 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ศธ 04258/4542
ปกติ
1 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แนวทางสนับสนุนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ศธ04258/4540
ด่วนที่สุด
1 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/4530
ปกติ
30 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2558
ศธ 04258/4531
ปกติ
30 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2559 (ปีที่ 5)
ศธ04258/4541
ด่วนที่สุด
30 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอทราบรายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/4445
ด่วนที่สุด
30 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 (ข้อมูลล่าสุด)
ศธ04258/4287
ปกติ
30 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเสนอราคาซื้อเอกสารจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ศธ04258/4537
ด่วนที่สุด
30 ก.ย. 2558 สพม.28(นิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIS, DLIT)
8696/2558
ปกติ
30 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
พิเศษ
ด่วนที่สุด
30 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ศธ04258/4524
ด่วนที่สุด
30 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งขยายเวลาการยื่นคำขอลงทะเบียนมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ04258/4492
ปกติ
28 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แมนไทยเขาร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ประจำปี 2558 ณ สาธารณรัฐฟิลลิปปินส์
ศธ 04258/3995
ด่วนที่สุด
28 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งประกาศเกียรติคุณบัตรของเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
ศธ 04258/4501
ด่วนที่สุด
28 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ป๊ บริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศธ 04258/4444
ด่วนที่สุด
28 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 (ประเทศกัมพ๔ชา)
ศธ 04258/4494,4495
ด่วนที่สุด
28 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน(ที่เป็นประธานสหวิทยาฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาความดัความชอบฯ
ศธ 04258/4479,4480
ปกติ
25 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
ศธ 04258/4452
ปกติ
25 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ปี พ.ศ. 2558
ศธ04258/4487
ปกติ
25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ
ศธ04258/4481
ปกติ
25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ กวดวิชา ONLINE ฟรี เพื่อเพิ่มค่าO-NET A-NET GAT PAT
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com