หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/4390
ด่วนที่สุด
18 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและสตรี กิจกรรมการร่วมคัดเลือก TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAPPIONSHIP 2016 ระดับจังหวัด
ศธ 0032.007/4148
ปกติ
18 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายวฤหัส รุ่งเรือง ครูชำนาญการ โรงเรียนกระแชงวิทยา ขอเชิญเป็นวิทยากร
ศธ 04258/4393
ปกติ
18 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ชุมชน องค์กร และรายการต้นแบบด้านนิยม จังหวัดศรีสะเกษ
-
ปกติ
18 ก.ย. 2558 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม เรื่อง โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB สำหรับห้องสมุด
บันทึกข้อความ
ด่วนที่สุด
18 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร, ศรีสะเกษวิทยาลัย และคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ
ศธ 04258/4387
ด่วนที่สุด
17 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ศูนย์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศธ04258/4386
ปกติ
17 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์, เลิงนกทา, ยโสธรพิทยาคม ขอเชิญประชุมการจัดจ้างและการคุมงานก่อสร้าง
ศธ04258/4380
ปกติ
17 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค มูลนิธิเปรมฯ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558
ศธ 04258/4371
ปกติ
17 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การยกเว้นการผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ศธ 04258/4370
ปกติ
17 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ศธ04258/4376
ปกติ
17 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,กำแพง,ยางชุมน้อยพิทยาคม,สอนแก้วว่องไววิทยา,โพนทันเจริญวิทย์,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ,ตูมพิทนายุสรณ์,จตุรภูมิพิทยาคาร การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้'
ศธ04258/4365
ด่วนที่สุด
17 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชือเสี่ยงมาสู่ประเทศชาติ
ศธ 04258/4363
ด่วนที่สุด
16 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การสำรวจจำนวนเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/4364
ด่วนมาก
16 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ , โรงเรียนกำแพง , โรงเรียนประสานมิตรวิทยา , โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนละทายวิทยา ขอเชิญชวนร่วมลงนามสนับสนุน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
พิเศษ
ด่วนที่สุด
16 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตอบรับรายชื่อเข้าร่วมโครงการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงและป้ายศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) กลุ่มเพิ่มเติม สพม.28 ได้ตอบรับรายชื่อเข้าร่วมงานไปที่ผู้จัดงานเรียบร้อยแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือสอบถามรายละเอียดให้ประสานโดยตรงไปที่ผู้จัดงาน
8635/2558
ปกติ
16 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ศธ 04258/4325
ปกติ
15 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 5 เรื่อง
ศธ 04258/4337
ปกติ
14 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดตั้งชุมนุม/ชมรมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04008/ว808
ด่วนที่สุด
14 ก.ย. 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี 2558
ศธ04258/4298
ด่วนที่สุด
14 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการดำเนินการตามคำสั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมาตรี
ศธ04258/4331
ด่วนมาก
14 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์สำรวจร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ศธ04258/4313
ด่วนที่สุด
11 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
11 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,ยโสธรพิทยาคม,กำแพง,มหาชนะชัยวิทยาคม,ตูมพิทยานุสรณ์,ทรายมูลวิทยา,มัธยมโพนค้อ,ศิลาทองพิทยาสรรค์ การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
พิเศษ
ปกติ
11 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ครูผู้ช่วยทุกโรงเรียนในสังกัด แบบฝึกปฏิบัติอบรมครูผู้ช่วย
พิเศษ/2558
ด่วนที่สุด
11 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบเปล่า ปร.4 - ปร.6
ศธ04258/4316
ด่วนที่สุด
10 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ศธ04258/4312
ปกติ
10 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีแนบ) แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค(รายการค่าไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2558 (22 โรงเรียน)
ศธ 04258/4297
ด่วนที่สุด
10 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,มัธยมบักดองวิทยาคม,บัวเจริญวิทยา,ยโสธรพิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวรฯ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/4297
ด่วนที่สุด
10 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานและเลขานุการสหวิทยาเขต ทุกท่าน ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/4297
ด่วนที่สุด
10 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,มัธยมบักดองวิทยา,กำแพง,สิริเกศน้อมเกล้า,มหาชนะชัยวิทยาคม,ค้อวังวิทยาคม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/5301
ด่วน
10 ก.ย. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. เขต ๒๘ โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน กรอกข้อมูล O-Line จำนวนนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ GPA ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ศธ 04258/2498
ปกติ
9 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 49
ศธ 04258/4295
ด่วนที่สุด
9 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รับสมัครแข่งขันเพิ่มเติมกลุ่มกิจกรรมดนตรีท้องถิ่นประเภทเดี่ยวโหวด เดี่ยวแคน เดี่ยวพิณ และเดี่ยวโปงลาง
ศธ 04258/4276
ปกติ
9 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษา 15 โรงเรียน ประชุมปฏิบัติการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะโค้ชครั้งที่ 2
ศธ 04258/4284
ด่วนที่สุด
9 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,เฉลิมพระเกียรติฯ สตรีสิริเกศ,กำแพง,ขุขันธ์,กันทรลักษ์วิทยา,กันทรารมณ์,ปรางค์กู่,ยโสธรพิทยาคม,เลิงนกทา,มหาชนะชัยวิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ แจ้งจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษนักเรียน
พิเศษ
ด่วนที่สุด
8 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อตอบรับโครงการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงและป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ 04258/4235,4236
ปกติ
8 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558 (แก้ไข)
ศธ04258/4259
ด่วนที่สุด
8 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ซักซ้อมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 ตุลาคม 2558
ศธ 04258/4214
ด่วนที่สุด
8 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, มัธยมบักดองวิทยา, ยโสธรพิทยาคม และสมเด็จพระญาณสังวรฯ เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาการติดตามและเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
ศธ 04258/4257
ปกติ
7 ก.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานพิทยาคาร การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/4256
ปกติ
7 ก.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานพิทยาคาร ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/4255
ปกติ
7 ก.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานพิทยาคาร ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/4254
ปกติ
7 ก.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน 2558
ศธ 04258/4203
ด่วนที่สุด
7 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะทำงานการอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา (SGS : Secondary Grading system)
ศธ04258/4086
ปกติ
7 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา การจัดกิจกรรม "สร้างความเข้มแข่งองค์กรสภานักเรียน หลักสูตรผู้นำสันทนาการ"
ศธ 04258/4266
ด่วนที่สุด
7 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานศูนย์จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ทุกศูนย์ ขอเชิญประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รวบรวมผลและรายงานผล(เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน) การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทุกศูนย์
ศธ 04258/4201
ปกติ
7 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/4200
ปกติ
7 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการและผลงาน Project Based
ศธ 04258/4235,4236
ปกติ
7 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
ศธ 04258/4253,4252,4250,4258
ปกติ
7 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา บัวน้อยวิทยา กระแชงวิทยาและโรงเรียนบึงบูรพ์ การดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com