รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1885 30 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน เมษายน 2557
ที่ ศธ 04258/1898 30 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (ป.ม) แก่ข้าราชการครูฯที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยขอให้ข้าราชการที่มีรายชื่อจัดส่งแบบคำขอพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 โดยด่วน
ศธ 04258/1757 29 เม.ย. 2557 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์แจ้งครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินการบัญชีและพัสดุของโรงเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติงานการเงินการบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา”
ศธ04258/1882 29 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดสื่อภาพเคลือนไหว Youg Gen Anti-corruption
5454/2557 29 เม.ย. 2557 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ไฟล์เงินเดือน ประจำเดือน เมษายน
ศธ 04258/1881 28 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผูู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ทรายมูลวิทยา กุดชุมวิทยาคม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ป่าติ้ววิทยา มหาชนะชัยวิทยาคม เลิกนกทา ค้อวังวิทยาคม และคำเตยวิทยา ขอเชิญประชุม
ศธ04258/1878 28 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) 18 โรงเรียนในสังกัดตามที่แนบ การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูมัธยมศึกษาภาคตะวันิิดเฉียงเหนือ 2 มหาสารคาม
5451/2557 28 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) การกรอกแบบสอบถามติดตามผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1833 28 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนเมษายน 2557
ศธ 04258/1834 28 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนเมษายน 2557
ศธ04258/1869 28 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน(เฉพาะจังหวัดยโสธร) การเปิดสมัครสมาชิก ฌ.ส.ย
ศธ04258/1870 28 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดจังหวัดยโสธร) ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ศธ04258/1875 28 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการในสังกัด 36 โรงเรียน,โรงเรียนราษ๊ไศล,โรงเรียนพราบวิบูล ผลการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนในการเดินทางเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/1874 28 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๗
ศธ 04258/1863 25 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประกาศในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ศธ 04258/1862 25 เม.ย. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/1856 25 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2557
ศธ 04258/1855 25 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/1854 25 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/1853 25 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/1852 25 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2557
5437/2557 25 เม.ย. 2557 การเงิน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรง แจ้งโอนเงินรางวัล ปี 2555
ศธ 04258/1828 25 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ศธ 04258/1849 25 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน โนนค้อวิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยาคม,กระแชงวิทยา และมัธยมโพนค้อ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.2557
ศธ 04258/2342 24 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
ศธ 04258/1848 24 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ชั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)
ศธ 04258/1724 23 เม.ย. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 28 ทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือส่งแผนการจัดการเรียนรู้ฯบูรณาการอาเซียน
ศธ 04258/1825 23 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาและคัดเลือกเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติครูสังคมศึกษาดีเด่น
ศธ 04258/1824 23 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/1819 23 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ชุดที่ 9
5424/2557 23 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กรอกข้อมูลการรับไว้ (ผ่านเว็บไซต์การรับนักเรียน)
ศธ 04258/1810 23 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1818 23 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในด้านการสร้างเครืื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยและเขียนตอบตามแนวการทดสบระดับนานาชาติ(PISA)
ศธ 04258/1817 23 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์,มหาชนะชัยวิทยาคม,กู่จานวิทยาคม,โพนทันเจริญวิทย์,ยโสธรพิทยาสรรค์,ลิ้นฟ้าพิทยาคม,จตุรภูมิพิทยาคาร,นำ้คำวิทยา,กันทรลักษ์วิทยา,เบญจลักษ์พิทยา,ขุขันธ์,ผักไหมวิทยานุกูล การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย
ศธ 04258/1812 23 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ KUBOTA Smart Kids
ศธ 04258/1806 23 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ยโสธรพิทยาคม,เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระศรีนครินทร์,กุดชุมวิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา,มหาชนะชัยวิทยาคม,ห้วยทับทันวิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวร,ปรางค์กู่ ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศธ 04258/1803 23 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,กุดชุมวิทยาคม,สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,กันทรารมณ์ ขอเชิญเป็นวิทยากรค่ายอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศธ 04258/1809 23 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ
ศธ 04258/1747 22 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2014กิจกรรม "Thailand lnnovative Leadership Awards 2014"
ศธ 04258/1799 22 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะเขตจังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ประเพณีลูกจ้างสัมพันธ์ ครองถ้วยพระราชทานพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ ครั้งที่ 3
ศธ 04258/1798 22 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. 2557
ศธ04258/1706 22 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การใช้ตราสัญลักษณ์(LOGO)ผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ศธ04258/1705 22 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
ศธ04258/1760 22 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนุบสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1797 22 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามคำสั่ง สพม.28 ที่ 238/2557) ขอเชิญประชุม
04258/1723 22 เม.ย. 2557 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 28 ทุกโรงเรียน เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ 04258/1697 21 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำการศึกษา 2557
ศธ04258/1707 18 เม.ย. 2557 สพม.28(นโบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/1701 18 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557
ศธ04258/1702 18 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการทุกดรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) การประร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมทางเครื่อง ประจำปี 2557 จังหวัดยโสธร ในงานถนนคนเดินเมืองเก่า 200 ปี บ้านสิงห์ท่า ประจำปีงบประมาณ 2557 จังหวัดยโสธร
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com