รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
5400/2557 18 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
ศธ 04258/1710 18 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการส่งเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน)
ศธ 04258/1710 18 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการส่งเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน)
ศธ 04258/1704 18 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่ - เข็มทิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ 04258/1703 17 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดศรีสะเกษ
พิเศษ/2557 17 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตามที่ สพม.28 ได้แจ้งผลการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) และส่งให้โรงเรียนได้ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบก่อนดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนขั้นฯ จึงขอส่งไฟล์ที่ตรวจสอบแล้วแจ้งเพื่อทราบ หากคลาดเคลื่อน ขอได้โปรดแจ้งโดยด่วน เบอร์เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 0837965875 หรือกลุ่มบริหารงานบุคคล 045613372 ต่อ 14
ศธ 04258/1690 17 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/1676 17 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตามบัญชีแนบ ขอเชิยประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบหลักสูตรสาระท้องถิ่น
ศธ 04258/1679 17 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นท่ีปรึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย
ศธ 04258/พิเศษ 17 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เปิดรับสมัครการอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 16
ศธ 04258/1647 17 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557
ศธ 04258/พิเศษ 17 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ศูนย์ประสานงานฯ ขอเชิญเป็นเกียรติให้ผู้บริหารโรงเรียนรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีงานสงกรานต์ปี 2557
ศธ 04258/1651 17 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 042581652 17 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/1669 11 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระยะที่ 2
ศธ04258/1650 11 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ วิชาคณิตศาสตร์
ศธ 04258/1629 10 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ทุกโรงเรียน สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ศธ 04258/1631 10 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
ศธ 04258/1630 10 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ส่งผลการวิเคราะห์ข้อสอบ Pro-O-NET ปีการศึกษา 2556
ศธ04258/1611 10 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน
ศธ 04258/1628 10 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน นิทรรศการโครงการ Eduzones Expo 2014 "Future Focus ชี้ชัดอนาคต" ครั้งที่ 11
ศธ 04258/1627 10 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การพิจารณคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี ๒๕๕๗
ศธ04258/1591 9 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การส่งผลงานวิจัย เข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการของคุรุสภา ปรำจำปี 2557
ศธ04258/1592 9 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชน สถานการณ์เมืองในปัจจุบัน
ศธ04258/1585 8 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ และคลิปวีดีโอประกอบเพลงในหัวข้อ"ทุกวัน เป็นวันของครอบครัว"
ศธ 04258/1576 8 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายทศวร ผ่องใส เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (วิชาเอกเกษตร)
ศธ 04258/1545 8 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2557 (1 เมษายน 2557)
5373/2557 5 เม.ย. 2557 ผอ. สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ปรับปรุงข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ( โครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบ )
ศธ 04258/1570 4 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวน้อยวิทยา , โรงเรียนประสานมิตรวิทยา , โรงเรียนละทายวิทยา , โรงเรียนบัวเจริญวิทยา , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ , โรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนไกรภักดีวิทยา , โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ , โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ หัวยคล้า , โรงเรียนมัธยมโพนค้อ , โรงเรียนน้ำคำวิทยา , โรงเรียนจตุรภูมิวิทยา การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๕๖ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
ศธ 04258/1564 4 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผุู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,เบญจลักษ์พิทยา,บึงมะลูวิทยา,ส้มป่อยพิทยา,มหาชนะชัยวิทยาคม,ขุขันธ์,ทุ่งสิมวิทยาคม,จตุรภูมิพิทยาคาร,สิริเกศน้อมเกล้า,บึงบูรพ์, เชิญประชุมจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในการเดินทางเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63
ศธ04258/1509 4 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 12 โรงเรียน ดังแนบ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ04258/1546 4 เม.ย. 2557 สมพ.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ประชุมชี้แจงและทบทวนการดำเนินการของคณะกรรมการของคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
ศธ04258/1462 4 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/1551 4 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2557
ศธ 04258/1496 4 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินตกเบิกค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2557
ศธ 04258/1547 4 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทุกโรงเรียน กรอกข้อมูลจำนวนผู้สมัครสอบและผู้เข้าสอบของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ศธ04258/1540 4 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน(เฉพาะโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ) ขอให้รายงานข้อมูลการขอเปิดห้องเรียนพิเศษโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ04258/1542 4 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีกรศึกษา 2557
ศธ 04258/1532 3 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2557
ศธ 04258/1531 3 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมการพัฒนาครูตามโครงการความร่วมมือ Thailand - Australia BRIDGE Project
ศธ 04258/1535 3 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1529 3 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 35 โรงเรียน การประชุมเพื่อชี้แจงการคัดกรองนักเรียนกลุ่มพิเศษ
ศธ 04258/1494 2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/1493 2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/1491 2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายสุวรรณ ศรีใส) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน เมษายน 2557
ศธ 04258/1490 2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/1489 2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน เมษายน 2557
ศธ 04258/1488 2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้ารวมประชุม
ศธ 04258/1487 2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/1486 2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ขอความอนุเคราาะห์ใช้สถานที่
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com