หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4207
ด่วนที่สุด
4 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงและป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ 04258/4224
ปกติ
4 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
3 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และผู้รับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และกลุ่มโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ศธ 04258/4188
ปกติ
3 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/4190
ปกติ
3 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ศธ 04258/4192
ปกติ
3 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในสถานศึกษา
8571/2558
ปกติ
3 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559
8570/2558
ปกติ
3 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การขอทุนอุดหนุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
8569/2558
ปกติ
3 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในวันคนพิการ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2558
ศธ 04258/4178
ปกติ
3 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนททุกโรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ศธ 04258/4179
ปกติ
3 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนททุกโรงเรียนในสังกัด ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e-bidding)
ศธ 04258/4156
ด่วนที่สุด
3 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมครูผู้ช่วย
ศธ 04258/4174
ปกติ
3 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) การตรวจเยี่ยมโรงเรียน/นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
ศธ 04258/4095
ด่วนที่สุด
3 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 (แก้ไข)
8563/2558
ปกติ
3 ก.ย. 2558 สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาาาจีน ของศูนย์โรงเรียนปรางค์กู่
ศธ 04258/4154
ด่วนที่สุด
2 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประจำปี 2558
ศธ04258/4176
ด่วนที่สุด
2 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธนนมศึกษาในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/4180
ด่วนที่สุด
2 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,กู่จานวิทยาคม,ศรีรัตนวิทยา การประชุมวิชาการระดับชาติ "การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ปี 2558"
ศธ04258/4170
ปกติ
2 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นต่างๆในงาน "เทียนส่องใจ"เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2558
ศธ04258/4171
ด่วนมาก
2 ก.ย. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. เขต 28 เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ ทุกโรงเรียน นำเอกสารมาตรฐาน ตัวชี้วัดฯ มาประกอบการฝึกเขียนข้อสอบและผล O-Net ของโรงเรียน ปี 2557
ศธ 04258/4158
ปกติ
1 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพิจารณาคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2559
ศธ 04258/4150
ปกติ
1 ก.ย. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2558"
ศธ04258/4135
ปกติ
1 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ สพฐ. เอ.พี ฮอนด้า แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ ปี 5
ศธ 04258/4167
ด่วนมาก
1 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
ศธ 04258/4148
ปกติ
1 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/4147
ปกติ
1 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/4145
ปกติ
1 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/4141
ปกติ
1 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2559
ศธ04258/4132
ปกติ
1 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (1 ต.ค.57 , 1 เม.ย.58)
ศธ 04258/4095
ปกติ
1 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
ศธ 04258/4121
ปกติ
31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายานวดบรรเทาอาการ
ศธ 04258/4136
ด่วนที่สุด
31 ส.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 46 แห่ง (รายชื่อแนบท้ายหนังสือ) ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ04258/4067
ปกติ
31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และมวยปล้ำชายหาด ประจำปี 2558
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
31 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดครูผู้ช่วยที่ยังไม่ดำเนินการเบิกค่าจ่ายใช้จ่ายเดินทางไปราชการอบรม รุ่นที่ 11 ณ โรงแรม สุนีย์ จังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ที่มีรายชื่อแต่ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมอบรมห้ามเบิก)
ศธ 04258/4107
ด่วนที่สุด
31 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา (SGS: Secondary Grading system)
ศธ 04258/4106
ปกติ
31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/4110
ด่วนที่สุด
31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ตูมพิทยานุสรณ์,สตรีสิริเกศ,ยโสธรพิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
ศธ 04258/4105
ปกติ
31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/4120
ปกติ
31 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (ครูสาขาขาดแคลน)
ศธ 04258/4119
ปกติ
31 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง
ศํ 04258/4109
ปกติ
31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
8534/2558
ด่วนที่สุด
31 ส.ค. 2558 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งตารางการและรายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมคอมพิวเตอร์
ศธ04258/4118
ด่วนที่สุด
31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บบริหารมหาวิทยาลัยพเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/4104
ปกติ
31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,กำแพง,กันทรลักษ์วิทยา,กันทรารมณ์,ยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์รถตู้โรงเรียนในการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
ศธ04258/4083
ปกติ
31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย "บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ระบุชื่อสถานศึกษา)"้และการคืนเงินส่วนเกินค่าลงทะเบียนเรียน
ศธ04258/4084
ปกติ
31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุน กยศ. และกงทุน กรอ.
ศธ 04258/4038
ปกติ
28 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ,และคลีกลิ้งพัฒนาทร แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558(ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา)
ศธ 04258/4097
ด่วนที่สุด
28 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ศธ04258/4078
ปกติ
28 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีแนบ) ขอเชิญประชุม แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย รมต.ศธ (กำแพง,ศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กันทรารมณ์,บึงบูรพ์,ขุขันธ์,ปรางค์กู่,กันทรลักษ์วิทยา,ป่าติ้ววิทยา,มหาชนะชัยวิทยาคม,กุดชุมวิทยาคม,ตูมพิทยานุสรณ์,บึงมะลูวิทยา,กระแชงวิทยา)
ศธ04258.73/264
ด่วนที่สุด
28 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำรวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์แจ้งสิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติฯที่จะนำมาในวันที่เข้าอบรมเพิ่มเติม(เฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยโสธร)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com