หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2944
ปกติ
30 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินตกเบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัด 4 % (1 ธ.ค.57-31 พ.ค.58)
ศธ 04258/2898
ปกติ
30 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัด เดือนมิถุนายน 2558
ศธ 04258/2899
ปกติ
30 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนมิถุนายน 2558
พิเศษ/2558
ด่วนที่สุด
30 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ
ศธ04258/2939
ปกติ
30 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถาานศึกษา
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
30 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2558
ศธ 04258/2967
ด่วนที่สุด
30 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตามรายชื่อแนบ ขอเชิญประชุมเตรียมการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่การยกระดับผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA)
ศธ 04258/2971
ปกติ
30 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ศธ 04258/2970
ปกติ
30 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาฯ
ศธ 04258/2922
ปกติ
30 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
พิเศษ/2558
ด่วนที่สุด
29 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอรายชื่อครูร่วมเป็นกรรมการตัดสินประกวดโครงงานนักเรียน
ศธ 04258/2929
ปกติ
26 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานที
ศธ04258/2886
ปกติ
26 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง เอกสารแนบท้าย - ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาติ (กรณีย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่)
พิเศษ/2558
ด่วนที่สุด
26 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผอ.โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ขุขันธ์,กันทรารมณ์,เลิงนกทา,ห้วยทับทันวิทยาคม ขอรายชื่อครูร่วมเป็นกรรมการตัดสินประกวดโครงงานักเรียน
ศธ 04258/2917
ด่วนที่สุด
26 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(19 โรงเรียน) การประกวดโครงงานนักเรียนคร้ังที่ 13/2558 (5วิชา)
ศธ 04258/2914
ด่วนที่สุด
26 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งประกาศสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)ปี 2515
ศธ04258/2886
ปกติ
26 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาติ (กรณีย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่)
ศธ04258/2908
ปกติ
25 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายการโทรทัศน์รูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี"พระคุณที่สาม"
ศธ04258/2906
ปกติ
25 มิ.ย. 2558 กลุ่มนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการประชุมตรวจสอบการจัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในฝัน
ศธ04258/2837
ปกติ
25 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/2901
ปกติ
25 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔
ศธ 04258/2893
ปกติ
24 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า, โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร, โรงเรียนทุ่งไชยพิทยฯ, โรงเรียนศรีรัตนวิทยา, โรงเรียนพอกพิทยาคมฯ, โรงเรียนคำเตยวิทยา, โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร และโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม, ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/2894
ด่วนที่สุด
24 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคลังข้อสอบออนไลน์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา
ศธ04258/2866
ปกติ
24 มิ.ย. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ประธานสหวิทยาเขตและเลขานุการสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต สังกัด สพม. เขต ๒๘ เชิญประชุมปรึกษาหารือการ จัดกิจกรรมงานวันอาเซียน ปี ๒๕๕๘
ศธ 04258/2832
ปกติ
24 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่และโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา การพัฒนาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/2888
ด่วนที่สุด
24 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์โครง "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 9"
ศธ 04258/2889
ด่วนที่สุด
24 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ปีงบประมาณ 2558 การติดตามผลโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/2873
ปกติ
24 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2
พิเศษ/2558
ด่วนที่สุด
24 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา มอบหมายเข้าร่วมกิจกรรมรณรงคืประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558
ศธ 04258/2880
ปกติ
24 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์สถานที่ จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
ศธ 04258/2877
ปกติ
23 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
ศธ 04258/2851
ปกติ
23 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/2874
ปกติ
23 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน(จังหวัดยโสธร) ขอความร่วมมือในการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการธนาคารทองคำของเรา จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/2831
ปกติ
23 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/2861
ปกติ
23 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558
ศธ04258/2860
ปกติ
23 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอวามร่วมมือประชาสัมพันธ์ กืจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ ชิงทุนการศึกษา
ศธ 04258/2858
ด่วนที่สุด
23 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประชุมตรวจสอบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศธ 04258/2858
ด่วนที่สุด
23 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน 32 โรงเรียน ประชุมตรวจสอบการจัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในฝัน
ศธ 04258/2832
ปกติ
23 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/2849
ปกติ
23 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การนิเทศ กำกับ ติดตามและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
ศธ 04258/2838
ด่วนที่สุด
23 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง สำรวจผลการประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามจุดเน้นการพัฒนาคุรภาพผู้เรียน
ศธ 04258/2814
ด่วนที่สุด
22 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ"รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
ศธ 04258/2830
ปกติ
22 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนททุกโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย
ศธ 04258/2818
ปกติ
22 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวรในสังฆราชูปถัมภ์,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก,พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และศรีสะเกษวิทยาลัย การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558
ศธ 04258/2819
ปกติ
22 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e-bidding)
ศธ 04258/2834
ด่วนมาก
22 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม (มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/2840
ปกติ
22 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศธ 04258/2836
ด่วนที่สุด
22 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การพัฒนาคลังข้อสอบออนไลน์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษา
ศธ04258/2826
ปกติ
22 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
ศธ04258/2824
ปกติ
22 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com