หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3996
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งเสริมการศึกษาดูงานต่างประเทศบริเวณชายแดนโดยพักค้างในประเทศทย
ศธ 04258/3994
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ /2558
ศธ 04258/3992
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการและวัดผลการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
ศธ 04258/3991
ปกติ
25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ 04258/3989
ด่วนที่สุด
24 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.รร.สมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ การพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ศธ 04258/3968
ปกติ
24 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 2 เรื่อง
ศธ 04258/3951
ปกติ
21 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ ศธ 04216/ว687
ด่วนที่สุด
24 ส.ค. 2558 สพฐ. ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย EIS การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย EIS ในโครงการ E-Clip สู่ประชาคมอาเซียน
ศธ 04258/3998
ปกติ
24 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศาและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/3997
ด่วนที่สุด
24 ส.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ (รายชื่อดังแนบ) แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ติว โครงการหนึ่งใจ...ติวให้น้อง (จังหวัดศรีสะเกษ)
ศธ 04258/3983
ปกติ
24 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 (จังหวัดศรีสะเกษทุกโณงเรียน) การอบรมครูสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ปีงบประมาณ 2558
ศธ04258/3985
ด่วนมาก
24 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี2557
ศธ04258/3984
ด่วนมาก
24 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดนาเสพติดแลอบายมุข ปี2557
ศธ 04010/ว1528
ด่วนที่สุด
24 ส.ค. 2558 สพฐ. ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศและยโสธรพิทยาคม เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ศธ04258/3979
ปกติ
24 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเตรียมรับเสร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาดไทย ในงานถวายผ้ากฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2558
ศธ04258/3953
ปกติ
24 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีแนบ 56 โรงเรียน) จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(56 โรงเรียนตามบัญชีแนบ)
ศธ 04258/3976
ด่วนมาก
24 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"
ศธ 04258/3967
ด่วนที่สุด
24 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 45 โรงเรียน การประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต"
ศธ 04258/3969
ด่วนที่สุด
24 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินตนเองของโรงเรียนวิธีพุทธตามอัตลักษณ์ 29 ประการ
ศธ 04258/3917
ปกติ
24 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งประกาศรูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/3963
ปกติ
24 ส.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ สังกัด สพม. เขต 28 ทุกโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมปฏิบัติการสร้างข้อสอบอิงมาตรฐาน ที่สอดคล้องกับ O-Net และตามแนว PISA liked ระดับสถานศึกษา
ที่ ศธ 04258/3960
ด่วนมาก
23 ส.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ สังกัด สพม. เขต ๒๘ ทุกโรงเรียน แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการสร้างข้อสอบอิงมาตรฐาน ที่สอดคล้องกับ O-Net และตามแนว PISA liked ระดับสถานศึกษา
ศธ04258/3959
ด่วน
23 ส.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพม. เขต 28ทุกโรงเรียน รายงานผล GPAปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขนาดเล้ก
ศธ 04258/3962
ด่วนที่สุด
23 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญครูผู้สอนประวัติศาสตร์เข้ารับการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
21 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการปรับวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ในรอบเดือนสิงหาคม 2558 (ข้อมูลในระหว่างวันที่ 10 - 21 ส.ค.58)
ศธ 04258/3955
ปกติ
21 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (ครูสาขาขาดแคลน)
ศธ04258/3949
ปกติ
21 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ(โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร)
ศธ04258/3948
ปกติ
21 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ(โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ)
ศธ04258/3947
ปกติ
21 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ(โรงเรียนศรีรัตนวิทยา)
ศธ04258/3946
ปกติ
21 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ(โรงเรียนปรางค์กู่)
ศธ04258/3923
ด่วนที่สุด
21 ส.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนผ่านทางระบบ Data Management Center ปี 2558 เทอม 2
ศธ 04258/3952
ด่วนที่สุด
21 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ส่งคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/3941
ปกติ
21 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนววยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยโสธร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมก้องสมดอัตโนมัติและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านOBEC Library
ศธ04258/3941
ปกติ
21 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอประชาสัมพันธ์โครงการ TARO To School 2015"ค้นหาตัวตน สู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต"
ศธ 04258/3939
ปกติ
21 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจ้างงาน(Organizer)งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
ศธ 04258/3940
ปกติ
21 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ศธ04258/3936
ปกติ
21 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง
ศธ 04258/3938
ด่วนที่สุด
20 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง) แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2557
ศธ 04258/3819
ด่วนที่สุด
20 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชิฃาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแกไขปัยหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยายนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (update)
ศธ04258/3893
ปกติ
20 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน ในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษา ,ลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2558)
ศธ04258/3921
ด่วนที่สุด
20 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีแนบ ขออนุมัติเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืน กรณีนักเรียนซ้ำซ้อน
ศธ 04258/3718
ด่วนที่สุด
20 ส.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , โรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม , โรงเรียนปรางค์กู่ , โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา , โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม , โรงเรียนมัธยมโพนค้อ การจัดกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาระดับภาค
ศธ 04258/3897
ปกติ
20 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานพัสดุของสถานศึกษา"
8438/3916
ด่วนที่สุด
20 ส.ค. 2558 ผอ.สพม.๒๘ ผอ.รร.โรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ,โรงเรียนทุ่งสิมวิทยา,โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม,โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนขุขันธ์,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,โรงเรียนสตรีสิริเกศ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ศธ 04258/3892
ปกติ
19 ส.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2558
ศธ 04258/3912
ปกติ
19 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนในหัวข้อเกี่ยวกับอาเซียนปี 2558
ศธ 04258/3886
ปกติ
19 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2558
ศธ 04258/3887
ปกติ
19 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การส่งข้อสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระบบคลังข้อสอบออนไลน์
ศธ 04258/3888
ด่วนที่สุด
19 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมแข่งทักษะวิชาการ(ภาษาญี่ปุ่น)
ศธ04258/3903
ปกติ
19 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีแนบ แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2558 รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน(ภูมิซรอลวิทยา,ผักไหมวิทยานุกูล,กันทรลักษ์วิทยาคม,เบญจลักษ์พิทยา,พยุห์วิทยา,กระแชงวิทยา,สอนแก้วว่องไววิทยา,กุดชุมวิทยาคม,น้ำคำวิทยาคม,ดงมะไฟวิทยาคม,ศิลาทองพิทยาสรรค์,ตระกูลประเทืองวิทยาคม,เมืองกลางประชานุกูล,สมเด็จพระญาณสังวรฯ,เลิงนกทา)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com