หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
04258/3888
ปกติ
19 ส.ค. 2558 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ( ภาษาญี่ปุ่น )
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
18 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์และโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา การอบรมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษและพาทีสร้างสรรค์สูการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
18 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯและโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการเรียนสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศธ 04258/3865
ด่วนที่สุด
18 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
สพฐ.
ด่วนที่สุด
18 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกทุกเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือคัดเลือกเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมฯ เสนอ สพม.28 ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558
ศธ 04258/3772
ปกติ
13 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนไฝ่งามพิทยาคม, พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก, คำเตยวิทยา และทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558(ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา)
ศธ 04258/3821
ด่วนที่สุด
17 ส.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 17 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) ขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารประกอบการล้างหนี้เงินงบประมาณตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ04258/3843
ปกติ
17 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.โอเพ่นคับ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
ศธ 04258/3843
ปกติ
17 ส.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันกัฬาฟุตซอล อบจ.ศรีสะเกษโอเพ่น คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
ศธ 04258/3791
ปกติ
17 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE online ระดับจังหวัด
ศธ 04258/3830
ปกติ
17 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและทางแพ่ง
ศธ04258/3790
ปกติ
17 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯ แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี 2558(โรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯ)
ศธ04258/3788
ปกติ
17 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี 2558(โรงเรียนคำเตยวิทยา)
ศธ04258/3787
ปกติ
17 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม ฯ แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี 2558(โรงเรียนพอกพิทยาคมฯ)
ศธ04258/3786
ปกติ
17 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี 2558(โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม)
ศธ 04258/3819
ด่วนที่สุด
17 ส.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชิฃาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแกไขปัยหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยายนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
ศธ04258/3820
ด่วนที่สุด
17 ส.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางรัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ04258/3822
ด่วนที่สุด
17 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการสรรหาคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางรัลระบบดูแล ช่วยเหลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/3792
ด่วนที่สุด
14 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ขอเชิญประชุมเพื่อทำความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
ศธ04258/3789
ปกติ
14 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้ออำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ศธ 04258/3810
ด่วนที่สุด
14 ส.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ และโรงเรียนสวงษืวิทยาคม การตรวจประเมินสถานศึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และสุราในโรงเรียนเป้าหมาย
ศธ 04258/3799
ด่วนที่สุด
14 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ "108 วิธีการประหยัดพลังงาน"
-
ปกติ
14 ส.ค. 2558 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ศธ 04258/3798
ปกติ
14 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การประชุมขยายผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประขาธิปไตย (คู่มือ ๔ ช่วงชั้น)
ที่ ศธ 04258/3801
ด่วนที่สุด
14 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี (ปีการศึกษา 2558-2572)
ศธ 04258/3800
ด่วนที่สุด
14 ส.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 38 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2558
ศธ04258/3775
ปกติ
14 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2559
ศธ04258/3778
ด่วนที่สุด
14 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อแนบท้ายหนังสือ) ขอเชิญอบรมมหกรรม อย.น้อย จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558
ศธ04258/3773
ด่วนที่สุด
14 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ การจัดกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ
ศธ 04258/3779
ปกติ
13 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน-ญี่ปุ่น การประกวดนิทรรศการจีน-ญี่ปุ่น
ศธ 04258/3756
ปกติ
13 ส.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการใช้เครื่องหมายและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารี
ศธ 04258/3768
ปกติ
13 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง,ห้วยทับทันวิทยาคม, ผักไหมวิทยานุกูล โครงการปฏิรุปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ศธ 04258/3763
ปกติ
11 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจขำปี 2558
ศธ 04258/3762
ปกติ
11 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (7 โรงเรียน ) จัดการอบรม"โรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้ม Intensive School ) การบริหารจัดการด้วยระบบคุณาภาพ
ศธ 04258/3762
ปกติ
11 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2558
ศธ 04258/3726
ปกติ
11 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้สอบแข่งขันได้้ จำนวน 16 ราย การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/3733
ปกติ
11 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางชณุตพร ทัดเทียม การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/3725
ปกติ
11 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจ้างงาน(Organizer)งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
ศธ04258/3741
ปกติ
11 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,กันทรลักษ์วิทยา,พยุห์วิทยา,กำแพง,นครศรีลำดวนวิทยา,ป่าติ้ววิทยา,คำเขื่อนแก้วฯ,สอนแก้วว่อวไววิทยา, แจ้งผลการประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2558
ศธ๐๔๒๕๘/๓๗๓๙
ปกติ
11 ส.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมและ ผอ.โรงเรียนขุขันธ์ มอบเกียรติบัตรประธาน จัดกิจกรรมงานวันอาเซียน ปี ๒๕๕๘
ศธ04258/3738
ปกติ
11 ส.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. เขต ๒๘ ทุกโรงเรียน มอบเกียรติบัตรจัดกิจกรรมงานวันอาเซียน ปี ๒๕๕๘
ศธ 04258/3663
ปกติ
10 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) อบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะและมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (CEFR)
ศธ 04258/3722
ปกติ
10 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ส่งแบบนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนที่ไม่รับรองมาตรฐานเพื่อรองรับการประเมินซำ้เชิงคุณภาพ จาก สมศ
ศธ 04258/3722
ปกติ
10 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ส่งแบบนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนที่ไม่รับรองมาตรฐานเพื่อรองรับการประเมินซำ้เชิงคุณภาพ จาก สมศ
ศธ 04258/3722
ปกติ
10 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรีนศรีแก้วประชาสรรค์ ส่งแบบนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนที่ไม่รับรองมาตรฐานเพื่อรองรับการประเมินซำ้เชิงคุณภาพ จาก สมศ
ศธ 04258/3722
ปกติ
10 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ส่งแบบนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนที่ไม่รับรองมาตรฐานเพื่อรองรับการประเมินซำ้เชิงคุณภาพ จาก สมศ
ศธ 04258/3722
ปกติ
10 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรีนป่าติ้ววิทยา ส่งแบบนิเทศ ติดตามและประเมินคุรภาพโรงเรียนที่ไม่รับรองมาตรฐานเพื่อรองรับการประเมินซำ้เชิงคุณภาพ จาก สมศ
ศธ 04258/3669
ปกติ
10 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการกลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/3681
ปกติ
10 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558
ศธ04258/3721
ปกติ
10 ส.ค. 2558 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภาษาญึ่ปุ่น
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com