รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ04258/1143 14 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school
ศธ 04258/1166 14 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557
ศธ04258/1152 13 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดเตรียมสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ศธ 04258/1148 13 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน(10 โรงเรียน) ตามบัญชีรายชื่อดังแนบ สัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศยั่งยืน เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ศธ 04258/1154 13 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดผลงานแอนิเมชั่น หัวข้อ เพศศึกษาน่ารู้
ศธ 04258/1153 13 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง แนวทางการดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่
ศธ04258/1126 12 มี.ค. 2557 สมพ.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ(MOU)ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/1089 11 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง แจ้งมติที่ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗
ศธ 04258/1088 11 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๗
ศธ 04258/1129 11 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน
ศธ 04258/1078 11 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการ ทำความดี จิตอาสา สู่สากล
ศธ 04258/1077 11 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด
ศธ 04258/1119 11 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมขยายผลการใช้โปรแกรมรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/1118 11 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ04258/1109 11 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
ศธ 04258/1110 11 มี.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ขอความร่วมมือในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงหยุดจ่ายก๊าชธรรมชาติ
ศธ 04258/1113 11 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/1107 11 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขอเชิญเข้าอบรมปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาธุรกิจอาเซียน
ศธ 04258/1092 11 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขต,ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประชุมมอบนโยบาย ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1090 11 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/1073 11 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/1081 10 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC สิ้นปีการศึกษา
ศธ04258/1065 6 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ศธ 04258/1062 6 มี.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคมฯ การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/1060 6 มี.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มีนาคม 2557
ศธ 04258/1059 6 มี.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ04258/986 6 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ 2557
ศธ 04258/1058 6 มี.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคมฯ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/1057 6 มี.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคมฯ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/1056 6 มี.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมีนาคม 2557
ศธ 04258/1042 6 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์กำหนดการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/1055 6 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาและโรงเรียนที่เปิดสอน EP ,MEP ,โรงเรียนที่สอนบางวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย
ศธ 04258/1041 5 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนิงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด้กนักเรียน ประจำปี 2557
ศธ 04258/1038 5 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/1044 5 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ศธ 04258/1039 5 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2557
กค 0422.3/ว 21 4 มี.ค. 2557 กรมบัญชีกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ศธ04258/1002 4 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษแบบเข้มภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน
ศธ 04258/1027 4 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตขอลาออก
ศธ 04258/1002 3 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน
ศธ 04258/998 3 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสัดทุกแห่ง สำรวจข้อมูลครูสอนภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/993 3 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓ (บัญชีแนบท้าย)
ศธ 04258/993 3 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓ (หนังสือนำส่ง)
ศธ 04258/993 3 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓ (ใบสมัคร)
LR 04258/978 27 ก.พ. 2557 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของโรงเรียน
ศธ 04258/976 28 ก.พ. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินตกเบิกครูสาขาขาดแคลน
ศธ 04258/973 28 ก.พ. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน กุมภาพันธ์ 2557
ศธ 04258/972 28 ก.พ. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน กุมภาพันธ์ 2557
ศธ 04258/957 28 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย
ศธ 04258/957 28 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเกือนข้าราชการและเลื่อค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้ง 1 (1 เมษายน 2557) ขอให้ดำเนินการสำรวจจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ 1 มีนาคม 2557 ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2557
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com