หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4168
ปกติ
7 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาษิเษก แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจาก ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ศธ 04258/ว4172
ปกติ
7 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ศธ 04258/4144
ปกติ
7 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา การอบรมเชิงปฏิบัติการและรับมอบสื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
ศธ 04258/4144
ปกติ
7 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม การอบรมเชิงปฏิบัติการและรับมอบสื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
ศธ 04258/ว4164
ปกติ
7 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/ว4171
ปกติ
7 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันกีฬา OBEC Sport Inspired by ThaiPBS ปี 2561
ศธ 04258/4166
ปกติ
7 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ กันทรารมย์ ยางชุมน้อยพิทยาคม น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีรัตนวิทยา เบญจลักษ์พิทยา วรคุณอุปถัมภ์ โนนเพ็กวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการดำเนินการวิจัย
ศธ 04258/ว4165
ปกติ
7 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครนักกีฬาโครงการ PTT Inspiration 7th
ศธ 04258/4156
ปกติ
7 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4122
ปกติ
7 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ขออนุญาตนำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2561
ศธ 04258/4136
ปกติ
7 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4141
ปกติ
7 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี
ศธ 04258/4131
ปกติ
7 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขออนุญาตนำนักเรียนเดินทางออกนอกสถานที่
ศธ 04258/4132
ปกติ
7 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายพิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
ศธ 04258/4133
ปกติ
7 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ศธ04258/4123
ปกติ
7 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนสง ษ์วิทยาคม ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ บทบาทเครือข่ายครูสู่ผู้นำนักขับเคลื่อนนโยบาย
ศธ 04258/4135
ปกติ
6 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง,เขื่อนช้างวิทยาคาร,กันทรลักษ์วิทยา,ขุขันธ์,ห้วยทับทันวิทยาคม,ลมศักดิ์วิทยาคม,ภูมิซรอลวิทยา การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/4137
ปกติ
6 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา, ตูมพิทยานุสรณ์, มัธยมบักดองวิทยา, เฉลิมพระเกียรติฯศศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, ละทายวิทยา, กระแชงวิทยา, กันทรีสะเกษ, รลักษ์วิทยา, ปรางค์กู่, เบญจลักษ์พิทยา, โนนค้อวิทยาคม, สะเดาใหญ่ประชาสรรค์, คูซอดประชาสรรค์,โคกหล่ามวิทยา การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ที่ ศธ 04258/ว4153
ปกติ
6 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยโรงเรียนกระซงวิทยา, กันทรลักษ์วิทยา, กันทรารมย์, ขุขันธ์, นครศรีลำดวนวิทยา, พยุห์วิทยา, ศรีตระกูลวิทยา, ศรีสะเกษวิทยาลัย, ห้วยทับทันวิทยาคม และโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัด
ศธ 04258/4152
ด่วนที่สุด
6 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2561 (สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 8 "
ศธ 04258/4150
ด่วนที่สุด
6 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬา "มวยไทยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561"
ศธ04258/4025
ปกติ
6 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561
ศธ 04258/4140
ด่วนที่สุด
6 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562
ศธ 04258/4040
ด่วนที่สุด
6 ส.ค. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทัศนศึกษาโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
ศธ 04258/277
ปกติ
6 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ 04258/4110
ปกติ
6 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์, กันทรลักษ์วิทยา, สตรีสิริเกศ การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ04258/4038
ปกติ
6 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา แจ้งปฏิทินการออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
04258/4108
ปกติ
6 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผุ้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ที่ ศธ 04258/ว4120
ด่วนที่สุด
6 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสำหรับผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ
04258/4096
ปกติ
6 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผุ้อำนวยการโรงเรียนกำแพง อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4088
ปกติ
6 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4106
ปกติ
6 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/4116
ด่วนที่สุด
6 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม , โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561
ศธ 04258/4103
ปกติ
6 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ข้าราชการครูช่วยราชการ
ศธ 04258/4102
ปกติ
6 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยหล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) การให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
19679/2561
ปกติ
5 ส.ค. 2561 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
19678/2561
ปกติ
4 ส.ค. 2561 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งคู่มือการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” “กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย”,ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
19676/2561
ปกติ
3 ส.ค. 2561 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ 04258/ว4112
ปกติ
3 ส.ค. 2561 ศูนย์ประสานงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดจังหวัดยโสธร การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ศธ 04258/ว4111
ปกติ
3 ส.ค. 2561 ศูนย์ประสานงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดจังหวัดยโสธร ส่งเอกสารให้ความรู้รัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วม
ศธ 04258/4100
ปกติ
3 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู
ที่ ศธ 04258/ว4099
ปกติ
3 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สาระสำคัญการลพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ที่ ศธ 04258/4095
ด่วนที่สุด
3 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา แจ้งเลื่อนการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
ที่ ศธ 04258/ว4092
ปกติ
3 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) แจ้งประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/4084
ปกติ
3 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ศธ 04258/4056
ปกติ
3 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ข้าราชการครูขอลากิจส่วนตัว
ศธ 04258/4019
ปกติ
3 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย แจ้งรวมรุ่นการอบรมในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศธ 04258/4089
ปกติ
3 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/4073
ปกติ
3 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค รุ่นที่ 19
ศธ 04258/4068
ปกติ
3 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา แจ้งรายชื่อครูที่ต้องการให้เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 3
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com