หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3662
ปกติ
7 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง) 71 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2556
ศธ 04258/3703
ด่วนที่สุด
7 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ การซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยใช้ เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 และงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศธ 04258/3720
ด่วนที่สุด
7 ส.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , โรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า , โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกีตรติ " BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ "
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
7 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูฯที่ได้รับการปรับวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 (รอบ 1 อาทิตย์ ข้อมูล ณ 7 ส.ค.58)
ศธ 04258/3702
ปกติ
7 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การทดสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/3690
ด่วนที่สุด
7 ส.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , โรงเรียนค้อวังวิทยาคม การติดตามงาน และเยี่ยมเยาวชนได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/3695
ปกติ
7 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน (การเล่านิทาน,การแสดงละครสั้น)
ศธ04258/3696
ปกติ
7 ส.ค. 2558 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม 28/ ทุกโรง ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปี่น
8369/2558
ด่วนที่สุด
6 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งการเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม อันเกิดจากฝนหนัก
ศธ 04258/3657
ปกติ
6 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ การดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 04258/3653
ปกติ
6 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา ส่งคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
ศธ 04258/3677
ปกติ
6 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ขอเชิญเป็นวิทยากร
ศธ 04258/3671
ปกติ
6 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/3675
ปกติ
6 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ยกเว้นโรงเรียนหน่วยเบิก) ขอความอนุเคราะห์เขียนบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน
ศธ 04258/3652
ปกติ
6 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา,เบญจลักษ์พิทยา,กำแพง,บึงมะลูวิทยา ขอความอนุเคราะห์รถตู้โรงเรียน
8362/2558
ปกติ
6 ส.ค. 2558 ผู้อำนวยการสพม2 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ ) การอบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/3650
ด่วนที่สุด
5 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แก้ไขรายการกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/3563
ปกติ
5 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย EIS ในโครงการ E - Clip สู่ประชาคมอาเซียน (แก้ไขเพิ่มเติม)
ศธ04258/3658
ด่วนที่สุด
5 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโงเรยนทยุกโรงเรียนในสังกัด การขับเคลื่อนกาารดำเนินงานของจังหวัดยโสธรตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
ศธ 04258/3648
ด่วนที่สุด
5 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 15 โรงเรียน กำหนดการติดตามโรงเรียนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
วาระ
ปกติ
5 ส.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ร.ร.ในสังกัด วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
ศธ 04258/3303
ปกติ
5 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำ Asean Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ ภานใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่
ศธ 04258/3637
ด่วนที่สุด
5 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"
ศธ 04258/3357
ปกติ
5 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ศธ 04258/3639
ปกติ
5 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"
ศธ 04010/1391
ปกติ
5 ส.ค. 2558 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การสำรวจข้อมูลภาษาต่างประเทศที่สอง ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/3629
ปกติ
4 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เปลี่ยนแปลงกำหนดการขอใช้สถานที่จัดอบรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนอาชีพ
ศธ 04258/3633
ด่วนที่สุด
4 ส.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด จำนวน 29 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) ขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารประกอบการล้างหนี้เงินงบประมาณตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานสถานศึกษา
ศธ 04258/3625
ปกติ
4 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) แจ้งเลื่อนการประชุมปฏิบัติการอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนอาชีพ
ศธ 04258/3631
ด่วนมาก
4 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
ศ04258/3621
ปกติ
4 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/3609
ปกติ
4 ส.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)
ศธ 042582/3580
ปกติ
4 ส.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน สิงหาคม 2558
ศธ 04258/3618
ปกติ
4 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทุกโรงเรียน ขอทบทวนการคัดเลือกนักเรียนด้วยวิธีการจับฉลากของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ศธ 04258/3620
ปกติ
4 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสามเณรเข้าเรียนในโรงเรียน
ศธ 04258/3588
ด่วนมาก
4 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา,ห้องแซงวิทยาคม.ศรีแก้วประชาสรรค์,บัวน้อยวิทยา,นำ้คำวิทยาคม,โพนงามพิทยาคาร,สวงษ์วิทยาคม,มัธยมโพนค้อ,ลมศักดิ์วิทยาคม การนิเทศ ติดตามและประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่ไม่รับรองมาตรฐานการศึกษารองรับการประเมินซำ้เชิงคุณภาพ รอบสาม
ศธ04258/3602
ด่วนที่สุด
4 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558(ครั้งที่ 2 )
ศธ04258/3599
ปกติ
4 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บวอล "ซีเล็คทูน่า" ประชาชน ก. หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ศธ 042582/3583
ปกติ
3 ส.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 042582/3582
ปกติ
3 ส.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 042582/3581
ปกติ
3 ส.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/3587
ปกติ
3 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานกลุ่มกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 การจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มกิจกรรมที่รับผิดชอบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/3590
ปกติ
3 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2558(30%)และ งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคที่เรียนที่ 1/2558
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
3 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
ศธ 04258/3551
ปกติ
3 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ยโสธรพิทยาคม และเลิงนกทา การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้านการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ศธ 04258/3584
ด่วนที่สุด
3 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล เชิญประชุมเร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์และกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำระหว่างเรียน
ศธ 04258/3570
ปกติ
3 ส.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง กำชับการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
ศธ 04005/ว272
ด่วนที่สุด
3 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมการอบรมครูวิทยาศาสตร์
ศธ 04216/ว652
ด่วนที่สุด
3 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การจัดทำสัญญาอนุญาตลาศึกษาต่อ
ศธ 04258/3586
ด่วนที่สุด
3 ส.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2558
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com