หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3620
ปกติ
4 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสามเณรเข้าเรียนในโรงเรียน
ศธ 04258/3588
ด่วนมาก
4 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา,ห้องแซงวิทยาคม.ศรีแก้วประชาสรรค์,บัวน้อยวิทยา,นำ้คำวิทยาคม,โพนงามพิทยาคาร,สวงษ์วิทยาคม,มัธยมโพนค้อ,ลมศักดิ์วิทยาคม การนิเทศ ติดตามและประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่ไม่รับรองมาตรฐานการศึกษารองรับการประเมินซำ้เชิงคุณภาพ รอบสาม
ศธ04258/3602
ด่วนที่สุด
4 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558(ครั้งที่ 2 )
ศธ04258/3599
ปกติ
4 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บวอล "ซีเล็คทูน่า" ประชาชน ก. หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ศธ 042582/3583
ปกติ
3 ส.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 042582/3582
ปกติ
3 ส.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 042582/3581
ปกติ
3 ส.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/3587
ปกติ
3 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานกลุ่มกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 การจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มกิจกรรมที่รับผิดชอบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/3590
ปกติ
3 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2558(30%)และ งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคที่เรียนที่ 1/2558
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
3 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
ศธ 04258/3551
ปกติ
3 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ยโสธรพิทยาคม และเลิงนกทา การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้านการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ศธ 04258/3584
ด่วนที่สุด
3 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล เชิญประชุมเร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์และกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำระหว่างเรียน
ศธ 04258/3570
ปกติ
3 ส.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง กำชับการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
ศธ 04005/ว272
ด่วนที่สุด
3 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมการอบรมครูวิทยาศาสตร์
ศธ 04216/ว652
ด่วนที่สุด
3 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การจัดทำสัญญาอนุญาตลาศึกษาต่อ
ศธ 04258/3586
ด่วนที่สุด
3 ส.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2558
ศธ 04258/3536
ปกติ
3 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/3567
ปกติ
3 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี พ.ศ. 2558
ศธ04258/3513
ด่วนที่สุด
29 ก.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. เขต 28 จังหวัดยโสธร ทุกโรงเรียน แจ้งกำหนดการและผังแสดงนิทรรศการจัดกิจกรรมงานวันอาเซียน ปี 2558
ศธ 04258/3561
ปกติ
29 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2558 ของโรงเรียนสถานสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ ยู.เอ)
ศธ 04258/3563
ปกติ
29 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย EIS ในโครงการ E - Clip สู่ประชาคมอาเซียน
ศธ 04258/3555
ปกติ
29 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำฐานข้อมูลข้าราชการครูฯ (ก.ค.ศ.) อิเล็กทรอนิกส์ (บันทึกวันลาและคะแนนประเมินเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/3537
ปกติ
29 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/3554
ปกติ
29 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Asia Pacific Scool Leadership Academy ครั้งที่ 6"
ศธ 04258/3549
ปกติ
29 ก.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน
ศธ04258/3548
ด่วนที่สุด
29 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
ศธ04258/3547
ด่วนที่สุด
29 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
ศธ 04258/3545
ปกติ
29 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา การดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ04258/3543
ปกติ
29 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิษก,จตุรภูมิพิทยาคาร,กำแพง การดำเนิน านตามโครงการสสนับสนุนส่งเสริมการขยายผลตามโครงการตามพระราชดำริในสถานศึกษา
ศธ๐๔๒๕๘/๓๕๑๑
ด่วนที่สุด
28 ก.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. เขต ๒๘ จังหวัดศรีสะเกษ ทุกโรงเรียน แจ้งกำหนดการและผังแสดงนิทรรศการจัดกิจกรรมงานวันอาเซียน ปี ๒๕๕๘
ศธ04258/3478
ปกติ
28 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายนักเขียน-อ่านและพิจารณาวรรณศิลป์
ศธ 04258/3460
ปกติ
28 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพี้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/3458
ปกติ
28 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ
ศธ 04255/3477
ปกติ
28 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ชี้แจงแนวปฏิบัติในการจ้างคนต่างด้าวทำงานในตำแหน่งครู
8303/2558
ปกติ
28 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศธ 04258/3473
ปกติ
28 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/3453
ปกติ
27 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ที่ ศธ 04258/3434
ปกติ
27 ก.ค. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร,โรงเรียนขุขันธ์,โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (1เมษายน 2558)
ศธ 04258/3445
ด่วนมาก
25 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ประธานกลุ่มกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ทุกกลุ่มทั้จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร ขอเชิญประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รวบรวมผลและรายงานผล(เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ทุกกลุ่มกิจกรรมทั้งจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร
ศธ 05258/3408
ปกติ
24 ก.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. เขต 28 จังหวัดยโสธร คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานวันอาเซียน ปี 2558
ศธ๐๔๒๕๘/2558
ปกติ
24 ก.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. เขต 28 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานวันอาเซียน ปี 2558
ศธ04258/3430
ปกติ
24 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การคคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ04258/3426
ปกติ
24 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ส่งสิ่งสนับสนุนรณรงค์ "ฟันสะอาด" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 18 กรกฎาคม 2558
พิเศษ/2558
ด่วนที่สุด
24 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผอ.โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร,มหาชนะชัย,ขุขันธ์,กันทรลักษ์วิทยา,ศิลาทองฯห้องแซงฯ,สอนแก้วฯ,ตระกูลประเทืองฯ,สิริเกศน้อมเกล้า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศธ 04258/3441
ปกติ
24 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แต่งตั้งวิทยากรป้องกันยาเสพติดจังหวัดยโสธร
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
24 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการปรับวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 (รอบเดือน กรกฎาคม 2558 ข้อมูล ณ วันุศุกร์ที่ 24 ก.ค.58)
ศธ 04258/3436
ปกติ
24 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน 32 โรงเรียน การประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนบทบาท ภารกิจ กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน
ศธ 04258/3409
ปกติ
24 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558
8287/2558
ปกติ
24 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ศธ 04258/3366
ปกติ
24 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com