หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3281
ด่วนที่สุด
17 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ 16 โรงเรียน) หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
8240/2558
ปกติ
17 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ 04258/3282
ด่วนที่สุด
17 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/3286
ปกติ
17 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/3285
ปกติ
17 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนเลิงนกทา ขออนุญาตให้นักเรียนเอเอฟเอสเข้าศึกษาในสถานศึกษา
ศธ04258/3268
ด่วนที่สุด
16 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558
ศธ 04258/3274
ปกติ
16 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท
ศธ 04258/3248
ปกติ
16 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์, ศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กำแพง ,ขุขันธ์,มหาชนะชัย และคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558(ให้โรงเรียนมาตรฐานสากล)
ศธ 04258/3151
ด่วนที่สุด
16 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะและมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (แก้ไขวันที่อบรม เฉพาะจังหวัดยโสธร)
ศธ 04258/3152
ด่วนที่สุด
16 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ (เปลี่ยนแปลงวันที่ 1-2,8-9,30 สิงหาคม 2558)
ศธ๐๔๒๕๘/๓๒๗๒
ด่วนมาก
16 ก.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สมพ. เขต ๒๘ ทุกโรงเรียน ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมงานวันอาเซียน ปี ๒๕๕๘
8230/2558
ปกติ
16 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
8229/2558
ปกติ
16 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
ศธ 04258/3261
ปกติ
16 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการประชุมปฏิบัติการอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนอาชีพ
ศธ 04258/3260
ปกติ
16 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนอาชีพ
ศธ04258/3227
ปกติ
16 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า - ประปาและโทรศัพท์
ศธ04258/3239
ด่วนที่สุด
16 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม,ประสานมิตรวิทยา,สวงษ์วิทยาคม,โนนกระสังวิทยาคม,ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,เบญจประชาสรรค์,นครศรีลำดวนวิทยา,ผักไหมวิทยานุกูล,สิริเกศน้อมเกล้า,คูซอดประชาสรรค์,ราชปาระนุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ,เมืองกลางประชานุกูลคำเขื่อนแก้วฯทรายมูลวิทยา,ป่าติ้ววิทยา,น้ำคำวิทยาคม การทำพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 39 มอบให้โรงเรียน
ศธ04258/3257
ด่วนที่สุด
16 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงงเรียนคูซอดประชาสรรค์ การทำพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 39 มอบให้โรงเรียน
ศธ 04258/3239
ปกติ
16 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ศูนย์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
ศธ 04258/3241
ปกติ
16 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ศูนย์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
ศธ 04258/3236
ปกติ
16 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ในการส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/3242
ปกติ
16 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาคภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)หลักสูตร Train the Trainer
ศธ๐๔๒๕๘/๓๒๓๒
ปกติ
16 ก.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา นิเทศติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนยืการศึกษาสู่ศูนย์เรียนรู้ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/3218
ด่วนที่สุด
15 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอขยายเวลารหัสผ่าน ก.ค.ศ.16 สำหรับโรงเรียน
ศธ04258/3253
ด่วนที่สุด
15 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558
ศธ 04258/3197
ปกติ
15 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ส่งคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ศธ04258/3235
ปกติ
15 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/3199
ปกติ
15 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากงบประมาณรายจ่าย
ศธ 04258/3234
ปกติ
15 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปี 2558 งบเงินอุดหนุน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2558
ที่ ศธ 04258/3233
ด่วนที่สุด
15 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2558(30%)
ศธ04258/3219
ด่วนที่สุด
15 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง,สวงษ์วิทยาคม,กันทรลักษวิทยา,เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ,ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า,จตุรภูมิพิทยาคาร,โนนค้อวิทยาคม,ไกรภักดีวิทยาคม,บัวเจริญวิทยา,คลีกลิ้งพัฒนาทร,วรคุณอุปถัมภ์ โครงการพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย จ ังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558
ศธ04258/3204
ปกติ
15 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าการประกวดนวัฒกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ
ศธ04258/3216
ด่วนที่สุด
15 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศธ04258/3208
ปกติ
15 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ศธ 04258/3225
ด่วนที่สุด
14 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 1/2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
ศธ04258/3190
ด่วนมาก
14 ก.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. เขต 28 ทุกโรงเรียน กิจกรรมและเกณฑ์งานวันอาเซียน ปี 2558
ศธ 04258/3203
ปกติ
14 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) มอบอำนาจการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
ศธ 04258/3202
ปกติ
14 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค(ฉบับที่ ๒)
ด่วนที่สุด
14 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากร "สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 5" (ขาดกีฬามวย และกรีฑา)
ศธ 04258/3209
ด่วนที่สุด
14 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ยโสธรพิทยาคม,บัวเจริญวิทยา,สมเด็จพระญาณสังวรฯ,มัธยมบักดองวิทยา ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/3207
ด่วนที่สุด
14 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานและเลขานุการสหวิทยาเขตทุกแห่ง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/3206
ด่วนที่สุด
14 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา,กันทรารมณ์,กำแพง,สิริเกศน้อมเกล้า,มหาชนะชัยวิทยาคม,ค้อวังวิทยาคม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
04258/3196
ด่วนที่สุด
13 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด กำรประชุมผ่ำนระบบ Video Conference เรื่องกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นสมรรถนะทำงสำขำวิชำชีพตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ศธ 04258/3154
ปกติ
13 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะและมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/3152
ปกติ
13 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/3154
ปกติ
13 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะและมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/3151
ปกติ
13 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะและมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/3175
ปกติ
13 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ศธ 04258/3173
ปกติ
13 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ศธ 04258/3179
ปกติ
13 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com