รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ04258/480 3 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ
ศธ 04258/485 31 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มกราคม 2557
ศธ 04258/483 31 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มกราคม 2557
ศธ 04258/526 31 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมประกวดภาพวาดในโครงการพัฒนาพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ : กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชนปี 2557
ศธ 04258/พิเศษ 31 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและสรุปผลการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 1/2557
ศธ04258/515 31 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญครูเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ เรื่อง ยกรัดับโอเน็ต ค้นหาเพชรอีสาน ดูงานศิลป์ถิ่นเวียงจันทร์
ศธ04258/502 31 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ศธ 04258/510 31 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป (กรณียุบสภา) ปี 2557 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/490 30 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามรายละเอียดดังแนบตามคำสั่ง สพม.28) เชิญประชุมคณะทำงานฯ
ศธ 04258/489 30 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ และยโสธรพิทยาคม ขอใช้สถานที่ในการจัดประชุม
ศธ 04258/488 30 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
ศธ 04258/475 30 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดในวาระครรอบ 12 ปี TO BE NUMBER ONE
ศธ 04258/476 30 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ศธ04258/471 29 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การจัดงานพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระฆราชสกลมหสสังฆปรณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน
ศธ 04258/457 29 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนมกราคม 2557
ศธ 04258/456 29 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนมกราคม 2557
ศธ04258/445 29 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2
ศธ 04258/460 29 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา
ศธ 04258/466 29 ม.ค. 2557 สพม.28 ผกลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยาคม และสวงษ์วิทยาคม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรหนุนเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
ศธ 04258/455 28 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานความเสียหายท่ีเกิดจากการชุมนุม
ศธ 04258/446 28 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๓ หลักสูตร
4989/2557 27 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนโควตา เข้าเรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ศธ04258/413 27 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียน การแจ้งโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/443 27 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญส่งทีมชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557
ศธ 04258/438 27 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ 40 โรงเรียน) ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาแนวทางการประหยัดพลังงานโครงการพลังคิดสะกิดโลก
ศธ 04258/420 27 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร 15 โรงเรียน) ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาแนวทางการประหยัดพลังงานโครงการพลังคิดสะกิดโลก
ศธ 04258/440 27 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนเลิงนกทา ขอเชิญประชุมเตรียมการเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ04258/400 27 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) การกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2557
ศธ04258/401 27 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การจัดกิจกรรมประกวดบรรยายการธรรม ประจำปี 2557
ศธ 04258/404 27 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การจัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2557
ศธ 04258/416 27 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งท่ี 12/2556
ศธ04258/398 23 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ความไม่สะดวกการติดต่อราชการ
ศธ 04258/392 23 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การเตรียมความพร้อมกรณีการชุมนุมปิดล้อมศาลากลางจังหวัดและสถานท่ีราชการ
ที่ ศธ 04258/393 23 ม.ค. 2557 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
ศธ 04258/363 23 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ขอส่งไฟล์รูปแบบ word และ excel สามารถดาว์โหลด์ ตรวจสอบสูตร หรือคัดลอกเพื่อใช้ในการแก้ไขคำสั่งได้ หากมีข้อคำถามในเรื่องการกำหนดคุณวุฒิฯ ตามแนวปฏิบัติ สามารถส่งข้อคำถามได้ที่ e-mail:join1432@gmail.com โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง\"คำถาม ว21\" เพื่อจะได้รวบรวมคำถาม แจ้งในที่ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามปฏิทินการดำเนินการต่อไป
4975/2557 23 ม.ค. 2557 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง แจ้งบัญชีรายชื่อครูคุมสอบเพื่อการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ก่อนประกาศเป็นบัญชีแนบท้ายคำสั่ง
ศธ 04258/368 22 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2557
ศธ 04258/363 22 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
ศธ04258/381 22 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษา
ศธ 04258/384 22 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
ศธ04258/273 22 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ
ศธ 04258/343 21 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินตกเบิกครูวิกฤต , ครูธุรการ , ครู ร.ร.พักนอน , นักการภารโรง (ปกติ) , นักการภารโรง (คืนครูให้นร.) , LAB BOY
ศธ 04258/298 21 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 1.5 ขั้น (รวมทั้งปี) เพิ่มเติม จากเลขที่ 217-225
ศธ 04258/348 21 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน(เฉพาะเขตจังหวัดศรีสะเกษ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556
2/2557 21 ม.ค. 2557 สำนักงานสมาคมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร ขออนุญาตให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม
ศธ04258/349 21 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้านิทรรศการทางศิลปะวิพิธทัศนาบูรณาการและประกวดภสพวาดระบายสี ประกวดเยาวชนดนตรี ประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์
ศธ 04258/298 21 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 1.5 ขั้น (รวมทั้งปี)
4963/2557 21 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557
4962/2557 21 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศธ 04258/346 21 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com