รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/286 21 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 21 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) การคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/261 20 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ \"ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้\"
4957/2557 20 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทุกโรงเรียน การประชุมสัมมนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ศธ 04258/274 20 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซักซ้อมความเข้าใจการขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิทีได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ศธ 04258/265 17 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ศธ 04258/168 17 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งไฟล์ตรวจสอบเงินรางวัล ปี 55 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3 และ5 อีกครั้งหนึีง เนื่องจากได้รับการแจ้งจากโรงเรียนในสังกัดว่าไม่สามารถดาว์โหลดได้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3 และ5
ศธ 04258/263 17 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการส่งเสริมพฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน)
ศธ04258/258 16 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งครูดนตรีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฎศิลป์)
ศธ04258/257 16 ม.ค. 2557 สพม.28(ลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2557
ศธ04258/200 16 ม.ค. 2557 สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/168 16 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3 และ5
ศธ 04258/168 16 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำข้อมูลข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
พิเศษ/2557 16 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อ จำนวน 11 โรงเรียน ตรวจสอบการดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนขั้นฯ 1.5 ขั้นทั้งปี ( 1 ตุลาคม 2556 ) โรงเรียนในสังกัดที่ยังมิได้ส่งคำสั่ง (ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗) หากได้นำส่งแล้วต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้และขอได้โปรดประสานกลุ่มบริหารงานบุคคลโทร.045-613372 ต่อ 14หรือจัดส่งทางอีเมล์ :join1432@gmail.com
ศธ 04258/250 15 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ประจำปี 2557
ศธ04258/251 15 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิทเศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน การศึกษาดูงานและแลกเปลียนเรียนรู้ในงานจัดการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมบ้านนานาช่ต
ศธ 04258/222 15 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางประนอม ชาวสุรินทร์ เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/240 15 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/231 15 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศตำแหน่งว่างศึกษานิเทศก์
ศธ 04258/229,230 15 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/241 15 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแจ้งข้อเท็จจริง
ศธ 04258/217 14 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ศธ 04258/215 14 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556
ศธ 04258/214 14 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก \"ยอดครูผู้มีอุดมการณ์\"
ศธ 04258/212 14 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/211 14 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
ศธ 04258/226 14 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์รถทัวร์ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์
ศธ 04258/225 14 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ขอความอนุเคราะกฃห์นักร้องพร้อมแดนเซอร์ประกอบหางเครื่อง
ศธ 04258/194 14 ม.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา
ศธ 04258/193 14 ม.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ศธ 04258/พิเศษ 14 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล - แบบเกียรติบัตร
ศธ 04258/192 14 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ขอแก้ไขวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม 2557
ศธ 04258/191 14 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานในสังกัด สพม.28 ขอแก้ไขวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม 2557
ศธ 04258/201 14 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม(Inclusive school) เพิ่มเติม
ศธ 04258/203 14 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวชิสาพัชร์ นีลธัญนันท์ เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/202 14 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวกุลทิวา นนทพจน์ เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/160 14 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/158 14 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/187 14 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ และโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556
ศธ 04258/186 14 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , ขุขันธ์ , ยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป (กรณียุบสภาปี 2556 )
ศธ 04258/189 14 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อรับเข้าเรียน
ที่ศธ๐๔๒๕๘/๑๖๙ 13 ม.ค. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนรับการสุ่มตรวจทานสถานศึกษาพอเพียง/โรงเรียนมาตรฐานสากล นิเทศสถานศึกษา
ศธ 04258/164 13 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
ที่ ศธ๐๔๒๕๘/๑๖ ๙ 12 ม.ค. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนรับการุส่มตรวจทานสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียมาตรฐานสากลฯ นิเทศสถานศึกษา
ศธ 04258/134 10 ม.ค. 2557 ผอ.สพม.28 ทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) อนุญาตให้ข้าราชการครูไปเลือกตั้ง
ศธ 04258/153 10 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินตกเบิกพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ศธ 04258/161 10 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน
ศธ04258/133 10 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือ
ศธ 04258/147 9 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย๒ (บัญชีหมายเลข ๖)
ศธ 04258/147 9 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556 ) 1.5 ขั้น (รวมทั้งปี)
ศธ 04258/134 9 ม.ค. 2557 ผอ.สพม.28 ทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) อนุญาตให้ข้าราชการครูไปเลือกตั้ง
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com