หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3017
ปกติ
7 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี
ศธ 04258/3073
ปกติ
7 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/3072
ปกติ
7 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/3071
ปกติ
7 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/3069
ปกติ
7 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2558
ศธ04258/3075
ด่วนที่สุด
7 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง การตรวจสอบปีะวัติอาชญากรรมของประเทศอังกฤษเพื่อการคุ้มครองเด็ก (ICPC)
8123/2558
ด่วนที่สุด
6 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียนนักเรียนผู้สมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU
ศธ04258/3061
ด่วนที่สุด
6 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบข้อมูลหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า
ศธ 04258/3049
ปกติ
6 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ศรีสะเกษวิทยาลัย ขุขันธ์ ยโสธรพิทยาคม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ และทรายมูลวิทยา แต่งตั้งทีมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.ฯ
ศธ 04258/3044
ปกติ
6 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด มอบหนังสือการวัดผลคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
6 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี พ.ศ. 2558
ศธ 04258/3063
ปกติ
6 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ในพื้นที่บริการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1) การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558
ศธ 04258/3062
ปกติ
6 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะในเขตพื้นที่บริการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1) ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไทยย่อ สธ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ศธ 04258/3055
ปกติ
6 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"
ศธ04258/3026ฃ
ด่วนที่สุด
6 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์,กันทรารมณ์,กันทรลักษ์วิทยา,ห้วยทับทันวิทยาคม,เลิงนกทา,คำเขื่อนแก้วฯ, การประกวดโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 13/2558 (วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,ประวัติศาสตร์) เพื่อชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศ จากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองค์มนตรี
ศธ 04258/2975
ปกติ
2 ก.ค. 2558 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามินิบริดจ์
8110/2558
ด่วนมาก
6 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่การยกระดับผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2015 และตารางกิจกรรม เพิ่มเติม
ศธ 04258/3022
ด่วนที่สุด
6 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กำหนดเปิด-ปิด ระบบตรวจสอบรับรองข้อมูลความถูกต้องของทะเบียนประวัติรายบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ04258/30000
ปกติ
6 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ยกเว้นโรงเรียนหน่วยเบิก) กาขอรับเงินบำเหน็ญบำนาญของข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบรูณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ 2558
ศธ 04258/3004
ปกติ
3 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
3 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการปรับวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ(ก.พ.7) รอบระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 58)
ศธ 04258/2998
ปกติ
3 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษา ชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ศธ 04258/วาระ
ปกติ
3 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ร.ร.ในสังกัด วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2558
ศธ 04258/3031
ปกติ
3 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายณัฐ อุปนิสัยพล บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/2961
ปกติ
3 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดประชุมสัมมนาวิชาการและมุทิตาจิตผู้บริหาร ที่ครบเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2558(แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตามหนังสือรายละเอียดดังแนบ)
ศธ04258/3030
ด่วนที่สุด
3 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับนักเรียน
ศธ 04258/3028
ด่วนที่สุด
3 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(KRS)ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มเติม
ศธ 04258/3009
ปกติ
3 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
ศธ 04258/3008
ปกติ
3 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรม
ศธ04258/2978
ปกติ
3 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์การแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2558 "สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 5"
ศธ04258/2978
ปกติ
3 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนกัด ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์การแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2558 "สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 5"
ศธ 04258/3006
ปกติ
2 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งยกเลิกการสอบ Local Assessment System (LAS)
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
2 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือเทคนิคการทำผลงานวิชาการ เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA)
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
2 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
ศธ 04258/2992
ปกติ
2 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และยโสธรพิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศธ 04258/2993
ปกติ
2 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาฯข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/2961
ปกติ
2 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดประชุมสัมมนาวิชาการและมุทิตาจิตผู้บริหารฯที่ครบเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/2962
ปกติ
2 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21"
ศธ 04258/2964
ปกติ
2 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ศธ 04258/2999
ปกติ
1 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา การลาออกลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (ครูสาขาขาดแคลน)
8084/2558
ปกติ
1 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ ประจำปีการศึกษา 2559-2560
ศธ 04258/2977
ด่วนมาก
1 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดยโสธร) การฝึกอบรมปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น EBE
ศธ04258/2942
ปกติ
1 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส
ศธ 04258/2949
ปกติ
30 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มิถุนายน 2558
ศธ 04258/2951
ปกติ
30 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มิถุนายน 2558
ศธ 04258/2944
ปกติ
30 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินตกเบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัด 4 % (1 ธ.ค.57-31 พ.ค.58)
ศธ 04258/2898
ปกติ
30 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัด เดือนมิถุนายน 2558
ศธ 04258/2899
ปกติ
30 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนมิถุนายน 2558
พิเศษ/2558
ด่วนที่สุด
30 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ
ศธ04258/2939
ปกติ
30 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถาานศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com