หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/2701
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ ศธ 04258/2724
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ธันวาคม 2557
ศธ04258/2671
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แนวปฏิบัติในการลดภาระครูและนักเรียน
ศธ04258/2672
ด่วนมาก
16 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ให้สนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
ศธ 04258/2722
ด่วนที่สุด
16 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การแจ้งฐานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก้ไข
7980/2558
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประชุมพัฒนาวิชาชีพครูโดยเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ที่ ศธ 04258/2730
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เม.ย. 58
ที่ ศธ 04258/2729
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ (กรณีเปลี่ยนสายงาน)
ที่ ศธ 04258/2727
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ (กรณีปรับระดับชั้นงาน)
ศธ 04258/2694
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/2695
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาดนตรีประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/2698
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การออกอากาศภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
ศธ 04258/2673
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มอบอำนาจการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ
ศธ 04258/2702
ด่วนที่สุด
16 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ธันวาคม 2557) เพิ่มเติมไฟล์ Excel
ศธ 04258/2686
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งกำหนดการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/2681
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การสำรวจฐานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/2702
ด่วนที่สุด
15 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ธันวาคม 2557)
ศธ 04258/2692
ด่วนที่สุด
15 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/2690
ปกติ
15 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การมอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาของกองทุน Mizuho Asian Fund
ศธ 04258/2678
ปกติ
15 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
พิเศษ
ด่วนที่สุด
15 มิ.ย. 2558 สพม.เขต 28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คู่มือขออนุญาตไปต่างประเทศ โรยละเอียดหน้า 21 แบบขออนุญาตหน้า 24-26 ค่ะ
ศธ 04258/2680
ด่วนที่สุด
15 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2559-2560
ศธ 04258/2569
ปกติ
15 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
ศธ04258/2605
ปกติ
15 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2558 "สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 5"
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
12 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะโรงเรียนในเขตพื้นที่คุรุสภาศรีสะเกษ เขต 1) ขยายระยะเวลารับผลงานการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
ศธ 04258/2653
ด่วนที่สุด
12 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร แจ้งโอนเงินงบประมาณตามโครงการลุกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ04258/2654
ปกติ
12 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(โรงเรียนหน่วยเบิก) การจัดสรรงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าและประปาเพิ่มเติม(โรงเรียนหน่วยเบิก)
ศธ 04258/2651
ด่วนที่สุด
12 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,ศรีรัตนวิทยากู่จานวิทยาคม สำรวจรายชื่อนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA)
ศธ 04258/2650
ปกติ
12 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ขุขันธ์,ปรางค์กู่,ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,กำแพง,ทุ่งไชยพิทยาฯ การสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นโรงเรีนต้นแบบทรูปลูกปัญญา
ศธ 04258/2659
ด่วนที่สุด
12 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ศธ 04258/2658
ปกติ
12 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ศธ 04258/2479
ปกติ
12 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอรายชื่อและข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
ศธ 04258/2653
ด่วนที่สุด
12 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 42 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) แจ้งโอนเงินงบประมาณตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ 04258/2605
ปกติ
12 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2558 สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 5
ศธ 04258/2655
ปกติ
12 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประกาศผลการฝึกอบรมผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ศธ 04258/2640
ด่วนที่สุด
12 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558 (ข้อมู มิถุนายน 2558)
ศธ 04258/2615
ปกติ
11 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/2617
ปกติ
11 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/2640
ด่วนที่สุด
11 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2558)
ศธ 04258/2633
ปกติ
11 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2558 ใน 4 ภูมิภาค
ศธ 04258/2631
ปกติ
11 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งคู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ศธ 04258/2494
ปกติ
11 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ศธ 04258/2535
ด่วนที่สุด
11 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ,พยุห์วิทยา,ศรีสะเกษวิทยาลัย,เฉลิมพระเกียรติฯ,เลิงนกทา,ยโสธรพิทยาคม,ศรีรัตนวิทยา ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่าย PISA
ศธ 04258/2543
ปกติ
11 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัยชีหรือเจ้าหน้าที่ของรับทุจริต พศ.2546 และรายงานผลการดำเนินการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558)
7936/2558
ปกติ
11 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน ม.ขอนแก่น โครงการเด็กดีมีที่เรียนปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/2374
ปกติ
11 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุุกแห่ง การประชุมพัฒนาวิชาชีพครูโดยเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ PlC สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ที่ ศธ 04258/2567
ปกติ
10 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) แจ้งท้าย จำนวน 48 โรงเรียน แจ้งรายละเอียดบัญชีถือจ่ายเงินเหลื่อมขั้น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ที่ ศธ 04258/2566
ปกติ
10 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา , โรงเรียนปรางค์กู่ , โรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนเลิงนกทา ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินเหลื่อมขั้น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/2568
ปกติ
10 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
10 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมการผลิตสื่อแบบมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com