รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/5634 3 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย รอบที่ 1
ศธ 04258/5639 3 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา
ศธ04258/5672 3 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติในการขออนุญาตจัดทำเกียรติบัตร/วุฒิบัตร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิเศษ 3 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ แต่งบทกลอนและวาดภาพระบายสีระดับภาค
ศธ 04258/5657 2 ธ.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/5649 2 ธ.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ธันวาคม 2556
ศธ 04258/5648 2 ธ.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/5647 2 ธ.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/5646 2 ธ.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/5645 2 ธ.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ธันวาคม 2556
ศธ 04258/5635 2 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ขอให้แจ้งข้าราชการที่มีรายชื่อทราบ และดำเนินการส่งคืนเครื่องราชฯ ชั้นรอง รายละเอียดดังที่ส่งมาด้วย โดยให้ผู้มีรายชื่อมารับเหรียญตราด้วยตนเอง ในวันที่ ๒ – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (เนื่องจากไฟล์ข้อมูลมีจำนวนมาก จึงขอส่งเอกสารใหม่อีกครั้งหนึ่ง) เพื่อความถูกต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโทร 083-7965875
4722/2556 1 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) แก้ไขประกาศผลการประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ ปี 2556
ศธ 04258/5635 29 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์และโรงเรียนกำแพง การเข้าร่วมโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ
ศธ 04258/5620 29 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและโรงเรียนสตรีสิริเกศ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 53
ศธ04258/5630 29 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความร่วมมือจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
04258/5614 29 พ.ย. 2556 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียน การเสนอชื่อครูเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบ O-NET และกรรมการดำเนินการสอบ
ศธ 04258/5611 29 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ( 28 โรงเรียนดังแนบ) ขอเรียนเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/5618 29 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ปี 2556
ศธ 04258/5627 29 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อตามคำสั่งดังแนบ) ขอเชิญประชุมจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/5601 29 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนพฤศจิกายน 2556
ศธ 04258/5600 29 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนพฤศจิกายน 2556
ศธ 04258/5607 29 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโณงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/5595 28 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซักซ้อมความเข้าใจในการไปต่างประเทศ
ศธ 04258/5598 28 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/5597 28 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/5607 28 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/5582 28 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง, ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์, กันทรารมณ์ และกันทรลักษ์วิทยา แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555
ศธ 04258/5549 28 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้แบบทดสอบเพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
ศธ 04258/5550 28 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ศธ 04258/5545 28 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง รายงานข้อมูลนัำเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และการอ่านการเขียนไม่คล่อง
พิเศษ 28 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 13
ศธ 04258/5593 28 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทึกแห่ง แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ \"การทดลองแบบย่อส่วนเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนและการทดสอบทางเคมี\"
ศธ 04258/5523 22 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา, กำแพง และมหาชนะชัยวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 รายการผูกพัน
4699/2556 26 พ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ขอประชาสัมพันธ์โครงการพลังคิดสะกิดโลก
ศธ 04258/5562 26 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตลาออก
ศธ 04258/5563 26 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม อัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตขอลาออก
ศธ 04258/5573 26 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์รถตู้โรงเรียนพร้อมพนักงานขับรถยนต์
ศธ 04258/5571 26 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความอนุเคราะห์พนักงานขับรถยนต์
ศธ 04258/5564 26 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2557
ศธ 04258/5565 26 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ \"ครูดีไม่มีอบายมุข\"เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557
04258/5557 26 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา การดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อนที่ปรึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/5561 26 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา , ศรีรัตนวิทยา ,น้ำเกลี้ยงวิทยา ,บึงบูรพ์ , วรคุณอุปถัมภ์ ,มัธยมบักดองวิทยา ,ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลภิเษก ,จตุรภูมิพิทยาคาร และโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชเพื่อนที่ปรึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/5551 26 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม,ศรีแก้วประชาสรรค์,นาโปร่งประชาสรรค์,กำแมดขันติธรรมวิทยาคม,โพนงามพิทยาคาร,เมืองกลางประชานุกูล,บุ่งค้าวิทยาคม,ห้องแซงวิทยาคม,ป่าติ้ววิทยา,คำเตยวิทยา,กุดชุมวิทยาคม,ทรายมูลวิทยา,เลิงนกทา การจัดสรรจำนวนรายและวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม
ศธ 04258/5522 25 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2556
ศธ 04258/5528 25 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ04258/5521 22 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ยกเลิกใบเสร็จ
ศธ04258/5518 22 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์(Logo)
ศธ04258/5490 22 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีรายชื่อ 19 โรงเรียน) การจัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน 5,290 อัตรา
ศธ 04258/5492 21 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สอนแก้วว่องไววิทยา,ศรีรัตนวิทยา,โนนเพ็กวิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา,เบญจลักษ์พิทยา การร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4 (4th ASEAN Scout Jamboree)
ศธ 04258/5472 21 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับฟังนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com