รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/5473 21 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) เชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการถือศีลปฏิบัติธรรมน้อมนำสันติสุขฯ
ศธ 04258/5491 21 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,โรงเรียนมัธยมโพนค้อ กำหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4(4th ASEAN Scout Jamboree)
ศธ04258/5486 21 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ศธ 04258/5463 20 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน สพม.28) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555
พิเศษ 20 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศธ 04258/5455 20 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 (จำนวน 22 โรงเรียน) การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/5456 20 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ , บึงมะ,ุวิทยา และโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่
ศธ 04258/5454 20 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ประธานสหวิทยาเขตเลิงนกทากุดชุมไทยเจริญ มอบหมายให้เตรียมทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมผู้บริหารโรงเรียน
ศธ 04258/5453 20 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ประธานสหวิทยาเขตปรางค์กู่ มอบหมายให้เตรียมทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมผู้บริหารโรงเรียน
ศธ 04258/5444 20 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2557
ศธ04258/5397 20 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (70%)
ศธ 04258/5442 20 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่,มหาชนะชัยวิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร การจัดค่ายอบรมการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ \"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง\"
ศธ 04258/5432 20 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด 12 โรงเรียน เชิญประชุมเตรียมงานจัดนิทรรสการโครงงานของนักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รุ่นที่ 4
ศธ 04258/5387 20 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือก IESO และ IJSO
ศธ 04258/5386 20 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยง การประุชุมแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส.
ศธ 04258/5429 19 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม, ค้อวังวิทยาคม และศรีสะเกษวิทยาลัย แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 รายการค่าก่อสร้าง
ศธ 04258/5347 19 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
4660/2556 19 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ื,มหาชนะชัยวิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติฯ การจัดค่ายอบรมการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ \"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง\" ปีที่ 8 ปีการศึกษา 2556 (6 ค่าย 8 ภูมิภาค)
ศธ 04258/5358 15 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรร 67 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณปี 2556
ศธ 04258/5390 19 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งยกเลิกการจัดคอนเสิร์ตการกุศลและการส่งคืนเงินค่าบัตร
ศธ 04258/5395 19 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
ศธ 04258/5396 19 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายสามัยและสายอาชีพ ประจำปี 2557
ศธ 04258/5388 19 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดยโสธร) แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ปี 2556
ศธ 04258/5357 15 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์, ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก และพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณปี 2556
ศธ 04258/5356 15 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณปี 2556
ศธ 04258/5355 15 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณปี 2556
ศธ 04258/5361 18 พ.ย. 2556 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 ทุกโรงเรียน ขยายเวลารายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1
ศธ 04258/6570 18 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั้งให้ลูกจ้างประจำเปลี่ยนสายงานและปรับระดับตำแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนด
ศธ 04258/5354 18 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการ Pre O-NET
ศธ 04258/5337 15 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,กันทรารมณ์,คำเตยวิทยา,ยโสธรพิทยาคม,กุดชุมวิทยาคม กิจกรรมโค้ชเทรนนิ่ง สพฐ-เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมเปี้ยนปี 3
ศธ 04258/5350 15 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศธ 04258/5348 15 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ศธ 04258/5329 15 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด ส่งวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 13
15 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ติดต่อขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (บัตรประกันสังคม)
ศธ 04258/5303 14 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/5304 14 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโร งเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/5335 14 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนตุลาคม 2556
ศธ04258/5311 14 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดเขียนเรียงความ
ศธ04258/5326 14 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ศธ04258/5312 14 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคนพิการสากล ประจำปี 2556 และการนำเสนอผลงานการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
ศธ04258/5325 14 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดกิจกรรม\"วันพ่อแห่งชาติ\"
ศธ 04258/5315 14 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ส่งปฏิทินนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศธ ๐๔๒๕๘/๕๓๑๓ 13 พ.ย. 2556 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น ที่ ๑ ทุกโรงเรียน รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๑
ศธ 04258/5307 13 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ \"เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 9\"
ศธ 04258/5308 13 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนีกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างศึกษานิเทศก์
ศธ 04258/5309 13 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนีกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างศึกษานิเทศก์
พิเศษ/2556 13 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการ โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบว่า ได้รับการประสานจาก สพร.สพฐ.แล้ว ในส่วนขอบัญชี รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญเพื่อประกอบการเบิกจ่ายฯ สพร.สพฐ. ได้ดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) แล้ว (จัดส่งวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ) ในการนี้ ประสานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.28 จัดเตรียมข้อมูลเบิกจ่ายฯ เรียบร้อยแล้ว คาดการว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ในส่วนของโรงเรียนหน่วยเบิก หากกลุ่มบริหารงานบุคคลได้รับบัญชีรายชื่อฯ แล้ว จะได้นำส่งทาง e-mail เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ (โดยจะแจ้งหนังสือราชการภายหลัง) ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตามที่ สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติฯ และดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบและกฏหมายที่กำหนด หากตรวจสอบพบภายหลังว่าดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่กำหนด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจต้องถูกดำเนินการทางวินัยและต้องรับผิดในทางแพ่งด้วย
ศธ04258/5297 13 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายเสื้องานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63
ศธ 04258/5292 13 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการ โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมครูมัธยมศึกษาเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/5285 13 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร การคัดเลือกข้อสอบของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com