หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4004
ปกติ
1 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ศธ 04258/4002
ปกติ
1 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ศธ 04258/4000
ปกติ
1 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ครูศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561
ศธ 04258/3999
ปกติ
1 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ครูศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561
ศธ 04258/4014
ปกติ
1 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำสารคดี ชุด “ครูดี ศรี สพฐ.”
ศธ04258/ว4005
ปกติ
1 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม,บัวน้อยวิทยา,กันทรลักษณ์วิทยาคม,ไผ่งามพิทยาคม,ละลมวิทยา,พยุห์วิทยา การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาและหน่วยงานที่ประสบวาตภัย
ศธ 04258/4021
ปกติ
1 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเลื่อนกำหนดการ โครงการสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจร
ศธ 04258/4016
ปกติ
1 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายสามัญและสายอาชีพ ปีการศึกษา 2562
ศธ 04258/4018
ปกติ
1 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา
19622/2561
ปกติ
31 ก.ค. 2561 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ ศธ 04258/3440
ปกติ
31 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในจังหวัดยโสธร (7 โรงเรียน ดังรายชื่อแนบ) การติดตาม ตรวจเยี่ยมและเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที 3
ที่ ศธ 04258/3440
ปกติ
31 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในจังหวัดศรีสะเกษ(20 โรงเรียน ดังรายชื่อแนบ) การติดตาม ตรวจเยี่ยมและเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นทีี่ 3
ศธ 04258/3980
ปกติ
31 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน (Symposium) และถอดบทเรียนผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 13
ศธ 04258/3979
ปกติ
31 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน (Symposium) และถอดบทเรียนผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 13
ที่ ศธ 04258/ว3982
ปกติ
28 ก.ค. 2561 (สพม.28)กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
ศธ 04258/3981
ด่วนที่สุด
26 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ ขอให้โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 จัดส่งโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
ศธ 04258/3969
ด่วนที่สุด
26 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศธ 04258/3923,3924
ปกติ
26 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน, ผอ.สพม. ทุกแห่ง , ผอ.สพป. ทุกแห่ง และ ผอ.สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา) ปี 2561
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
26 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ หัวหน้าศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/3952
ปกติ
26 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/3951
ปกติ
26 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยาและโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย กรณีได้รับแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ที่ ศธ 04258/ว3965
ปกติ
26 ก.ค. 2561 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า, น้ำเกลี้ยงวิทยา, ยางชุมน้อยพิทยาคม, ศรีสะเกษวิทยาลัย, บุ่งค้าวิทยาคม, โพนทันเจริญวิทย์, มหาชนะชัยวิทยาคม และโรงเรียนเลิงนกทา ประชุมปฏิบัติการจัดค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" "กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย" ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน
ศธ 04258/3938
ปกติ
26 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ข้าราชการครูขอลากิจส่วนตัว
ที่ ศธ 04258/ว3963
ปกติ
26 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/3955
ปกติ
26 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษ
ศธ 04258/3954
ปกติ
26 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษ
ที่ ศธ 04258/ว3962
ด่วนที่สุด
26 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม รายงานผลการอบรมและคืนงบเหลือจ่ายโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา อบรมครูด้วยระบบทางไกล
ศธ 04258/3958
ด่วนที่สุด
26 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา กองทุนการศึกษารักดี สพฐ. ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/3929
ปกติ
25 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ยืนยันการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรและขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม
ศธ 04258/3926
ปกติ
25 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม, โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์, โรงเรียนป่าติ้ววิทยา, โรงเรียน ศรีฐานกระจายศึกษา, โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา, โรงเรียนห้วยทับทัน- วิทยาคม และโรงเรียนกันทรารมณ์ ยืนยันการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ศธ 04258/3939
ปกติ
25 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3921
ปกติ
25 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว3935
ปกติ
25 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/3920
ปกติ
25 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3918
ปกติ
25 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ศธ 04258/ว3934
ปกติ
25 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจ.ศรีสะเกษ) โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ศธ 04258/3917
ปกติ
25 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การประชุมติดตามความพร้อมการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/ว3934
ปกติ
25 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
ศธ 04258/ว3932
ปกติ
25 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ศธ04258/ว3861
ปกติ
25 ก.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ) การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมิน PISA 2018 (รร.ยโสธรพิทยาคม, รร.พอกพิทยาคมฯ)
ศธ 04258/3931
ด่วนที่สุด
25 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม การโอนเงินทุนการศึกษา "พระยาวิเศษศุภรัตร์และคุณหญิงศวงษ์ วิเศษศุภวัตร์" ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/3910
ปกติ
25 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/3916
ปกติ
25 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/3909
ปกติ
25 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ข้าราชการครูขอลากิจส่วนตัว
ศธ 04258/3914
ปกติ
24 ก.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา/ศิลาทองพิทยาสรรค์/ยโสธรพิทยาสรรค์/คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์/ มหาชนะชัยวิทยาคม/ตระกูลประเทืองวิทยาคม/กุดชุมวิทยาคม/โพนงามพิทยาคาร/กุดชุมวิทยาคม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท”
ศธ 04258/3913
ปกติ
24 ก.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม การจำหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ศธ 04258/3908
ปกติ
24 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562
ศธ 04258/3906
ปกติ
24 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ศธ 04258/3907
ปกติ
24 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/3863
ปกติ
24 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษาและพักค้างแรม
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com