หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3158
ปกติ
20 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด
ศธ 04258/3144
ปกติ
20 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3143
ปกติ
20 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3145
ปกติ
20 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3154
ปกติ
19 มิ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งแนวทางการเบิก-จ่ายเงินและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศธ 04258/3153
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน) ประจำปี 2561
ศธ 04258/3152
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/3151
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญรับฟังชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ระบบการคัดกรองนักเรียน ยากจน) ผ่านระบบ Tele Conference
ศธ 04258/3146
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ , โรงเรียนปรางค์กู่ , โรงเรียนศรีรัตนวิทยา , โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม , โรงเรียนละทายวิทยา , โรงเรียนกันทรารมณ์ , โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล การจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561
ที่ ศธ 04258/ว3147
ปกติ
19 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
ศธ 04258/3122
ปกติ
19 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3120
ปกติ
19 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3117
ปกติ
19 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3116
ปกติ
19 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3118,3121
ปกติ
19 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการไปราชการ
ศธ 04258/3085
ปกติ
19 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
ศธ 04258/3141
ปกติ
19 มิ.ย. 2561 สพม. 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญผู้กู้เงินสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ช.พ.ส. และโครงการเกื้อกูล เข้าประชุม
ศธ 04258/3057
ปกติ
19 มิ.ย. 2561 สพม. 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ที่ได้รับจัดสรร) แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2561 (สำหรับโรงเรียนในโครงการตามมาตรฐานสากล)
ศธ04258/3139
ปกติ
18 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา, พอกพิทยาคมฯ, ศรีตระกูลวิทยา, ห้วยทับทันวิทยาคม, ศรีสะเกษวิทยาลัย, ขุขันธ์, นครศรีลำดวนวิทยา, เบญจลักษ์พิทยา, กันทรลักษ์วิทยาคม, เขื่อนช้างวิทยาคาร, ลิ้นฟ้าพิทยาคม, ปรางค์กู่, ละลมวิทยา, ยางชุมน้อยพิทยาคม แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ที่ ศธ 04258/ว3138
ปกติ
18 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญชวนโรงเรียนเสนอโครงงานเข้าร่วมโครงการ Thailand Science Project Grand Award 2018
ที่ ศธ 04258/ว3136
ปกติ
18 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2561
ศธ 04258/3134
ปกติ
18 มิ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 16/2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัด สพม.28 ประเภทมัธยมศึกษา
ศธ 04258/3107
ปกติ
18 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ศธ 04258/3105
ปกติ
18 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ศธ 04258/3124
ปกติ
18 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม แจ้งผลการพิจารณาโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ระดับภาค ปี 2561
ที่ ศธ 04258/ว3125
ด่วนที่สุด
18 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ, ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก, ทุ่งสิมวิทยาคม, บัวน้อยวิทยา, ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์, โนนค้อวิทยาคม, กันทรลักษ์วิทยาคม, โนนกระสังวิทยาคม, บึงบูรพ์, น้ำคำวิทยา, นครศรีลำดวนวิทยา, สิงห์สามัคคี, โพนทันเจริญวิทย์ และโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ขอเชิญประชุม
ศธ04258/3119
ปกติ
18 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ 04258/3110
ปกติ
18 มิ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 16/2561
ศธ 04258/3114
ปกติ
18 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/3113
ด่วนที่สุด
18 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ แจ้งกำหนดการประเมินสถาพจริงการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561
ศธ 04258/ว3109
ด่วนที่สุด
15 มิ.ย. 2561 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อตามคำสั่ง สพม.28 ที่ 191/2561 (ดังแนบ) เชิญประชุม
ศธ 04258/3089
ปกติ
15 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3088
ด่วนที่สุด
15 มิ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขุขันธ์ กันทรารมณ์ กำแพง ศรีรัตนวิทยา และปรางค์กู่ แต่งตั้งกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 16/2561 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
ศธ 04258/3100
ด่วนที่สุด
15 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)
ศธ 04258/3101
ปกติ
15 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสร้างความเข็มแข็งเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ
ศธ 04258/ว3097
ปกติ
15 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 6"
ศธ 04258/ว3095
ปกติ
15 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 2
ศธ04258/2974
ปกติ
15 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018
ศธ 04258/3087
ด่วนที่สุด
14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา , โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม , โรงเรียนกันทรารมณ์ การจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561
ศธ 04258/3056
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3054
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3053
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวน้อยวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3052
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3051
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3050
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3049
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3048
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยคม ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3047
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว3063
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com