หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
--
ด่วนที่สุด
21 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศ สพม.28 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู (แก้ไขเพิ่มเติม)
--
ด่วนที่สุด
21 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศ สพม.28 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู
ศธ04258/2163
ด่วนที่สุด
21 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
ศธ 04258/2159
ปกติ
21 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
พิเศษ
ปกติ
21 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ทุกโรงเรียน วาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2558
ศธ 04258/2151
ปกติ
20 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา และโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย รุ่น 2 ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/2147
ปกติ
20 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/2149
ปกติ
20 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/2148
ด่วนที่สุด
20 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การสำรวจข้อมูลโครงการอันเนื่องพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/2129
ปกติ
20 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและประเภทเยาวชน และด้านเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประเภทบุคคล ประเภทสถานศึกษา และประเภทองค์กร/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
20 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์ประสานงาน สพม.28 จังหวัดยโสธร การประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการนิเทศ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
ศธ 04258/2133
ปกติ
20 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล
ศธ 04258/2132
ปกติ
20 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ศธ 04258/2136
ปกติ
20 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมและโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล โครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ศธ 04258/2030
ปกติ
20 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ผลการพิจารณาครูอาวุโสให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2558
ศธ 04258/2131
ปกติ
20 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ศธ04258/2117
ปกติ
20 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2558(โรงเรียนมัธยมโพนค้อ)
ศธ04258/2116
ปกติ
20 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2558(โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา)
ศธ04258/2115
ปกติ
20 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2558(โรงเรียนกู่จานวิทยาคม)
ศธ 04258/2097
ปกติ
20 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาดเพื่อไปร่วมกิจกรรมกาชาด และยุวกาชาดในต่างประเทศ ประจำปี 2558
ศธ 04258/2096
ด่วนที่สุด
19 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/2094
ปกติ
18 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (ครูสาขาขาดแคลน)
ศธ 04258/2085
ปกติ
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดทำโครงการคุณธรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานของคนไทย 12 ประการ
ศธ 04258/2072
ด่วนมาก
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง รายงานการส่งเสริมให้นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใน ปี 2558
ศธ 04258/2071
ด่วนมาก
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
18 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งไฟล์ข้อมูล P-OBEC สำหรับโรงเรียนที่เปิดไฟล์ EXcel ไม่ได้และมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตำแหน่งของข้าราชการครู
ศธ 04258/2076
ปกติ
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกแห่ง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
ศธ 04258/2073
ปกติ
18 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2558
ศธ04258/2088
ปกติ
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ศธ04258/2060
ปกติ
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ04258/2059
ปกติ
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ04258/2079
ปกติ
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ศธ04258/2082
ปกติ
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสุงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2558
ศธ 04258/2074
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/2074
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม (ประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้งที่ ๙) การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/2074
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม (ประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้งที่ ๑๐) การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/2074
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/2074
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยาสรรค์ การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/2074
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/2074
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา(ประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้งที่ ๘) การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/2074
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา (ประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้งที่ ๗) การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/2074
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม (ประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้งที่ ๖) การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/2074
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ (ประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้งที่ ๕) การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/2074
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ (ประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้งที่ ๔) การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/2074
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง (ประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้งที่ ๓) การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/2074
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา (ประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้งที่ ๒) การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/2067
ด่วน
15 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานและเลขานุการสหวิทยาเขตทุกท่าน การฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนและครูเพื่อรองรับการประกอบอาชีพและให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์(Economic Literacy) และเศษฐกิจอาเซียน
ศธ04258/2049
ด่วนที่สุด
15 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,เบญจลักษ์พิทยา,บึงมะลูวิทยา,น้ำคำวิทยาคม ขอเชิญประชุมเสวนาเกี่ยวกับร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน
ศธ 04258/2043
ปกติ
15 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ขอความอนเคราะห์บุคลากร
ศธ04258/2056
ปกติ
15 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2558(โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com