หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/1951
ปกติ
15 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2558(โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์)
ศธ04258/1950
ปกติ
15 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2558(โรงเรียนค้อวังวิทยาคม)
ศธ 04258/2042
ปกติ
14 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนเมษายน 2558
ศธ04258/2048
ปกติ
14 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังสัด การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก และวันอัฏฐมีบูชา
ศธ 04258/2004
ปกติ
14 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ขอเชิญเป็นประธานเปิดการอบรม
ศธ04258/2034
ด่วนมาก
14 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/2025
ด่วนมาก
14 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การอบรมผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ศธ 04258/1917
ปกติ
14 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เผยแพร่ข้อมูลผลการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 (ขีดจำกัดล่าง)
ศธ 04258/2023
ด่วนที่สุด
14 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 57 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
ศธ04258/2012
ด่วนที่สุด
12 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อแนบ) การรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2558
ศธ04258/2018
ปกติ
12 พ.ค 2558 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเรียนส่งครูดนตรีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสาระเรียนศิลปะ(ดนตรี-นาฏศิลป์)
ศธ 04258/1977
ปกติ
12 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ การดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 04258/1925
ด่วนที่สุด
12 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศธ ๐๔๒๕๘/1974
ด่วนที่สุด
12 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่,โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาและโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.และป.ภ.) ประจำปี 2557
ศธ 04258/2005
ปกติ
12 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานและเลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษ (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/2005
ปกติ
12 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานและเลขานุการสหวิทยาเขตทุกแห่ง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษ (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/2005
ปกติ
12 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,กำแพง,สิริเกศน้อมเกล้า,มัธยมบักดองวิทยา,กันทรารมย์ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษ (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/2008
ปกติ
12 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและหลักฐานการจบการศึกษา
ศธ04258/1999
ด่วนที่สุด
12 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศาสนาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/1692
ปกติ
11 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญเข้าอบรมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมพ้ืนฐาน 12 ประการ โดยใช้รูปแบบการจัดทำโครงงาน
ศธ 04258/2001
ด่วนที่สุด
11 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การส่งข้อมูลผลการเรียเฉลี่ยสะสม (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/1991
ปกติ
11 พ.ค 2558 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สตรีสิริเกศ ยโสธรพิทยาคม แต่งตั้งสนามสอบ กรรมการดำเนินการสอบและขอความอนุเคราะห์สถานที่สอบวัดประเมินความรู้ครูภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ปี ๒๕๕๘
ศธ04258/1996
ปกติ
11 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ04258/1995
ปกติ
11 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ04258/1994
ปกติ
11 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอใช้อาคารสถานที่
ศธ04258/1993
ปกติ
11 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอใช้อาคารสถานที่
ศธ 04258/1992
ปกติ
11 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 (Data Management Center DMC)
ศธ 04258/1981
ด่วนมาก
11 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งกำหนดการเข้าสอบวัดประเมินความรู้ครูภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ปี 2558
ศธ 04258/1987
ด่วนที่สุด
11 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมย์ การประมวลผลข้อมูลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
ศธ04258/1985
ปกติ
11 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรในโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-OBEC)
ศธ 04258/1978
ปกติ
11 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอรับการประเมินความพร้อมตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร EP/MEP ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/1979
ปกติ
8 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนเมษายน 2558
ศธ 04258/1966
ปกติ
8 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 5(NACC integrity Awards)
ศธ 04258/1929
ปกติ
8 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการสรรหาเป็นเด็กและเยาวชนต้นแบบจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/1954
ปกติ
8 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร การสรรหารครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ศธ 04258/1955
ปกติ
8 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม การสรรหารครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ศธ 04258/1956
ปกติ
8 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การสรรหารครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ศธ04258/1939
ปกติ
7 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (โรงเรียนเลิงนกทา)
ศธ 04258/1938
ปกติ
7 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ คำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ศธ04258/1942
ปกติ
7 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้า ของ สกสค
ศธ04258/1944
ปกติ
7 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ หนังสือเล่มโปรดของฉัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ศธ 04258/1914
ด่วนที่สุด
7 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขเพ่ิมเติม)
7676/2558
ปกติ
6 พ.ค 2558 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ ครูภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR
ศธ 04258/1928
ปกติ
6 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมสืบค้น เสาะหา 1 ครูต้นแบบ และ 1 เยาวชนตัวอย่าง เพื่อรับมอบ "ตาราอวอร์ด"รางวัลสำหรับคนปลุกสังคม "หัวใจโพธิสัตว์"
ศธ 04258/1930
ปกติ
6 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ
7675/2558
ปกติ
6 พ.ค 2558 สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) โรงเรียนในสังกัด สพม.28 แบบกรอกข้อมูลรายบุคคล สำหรับครูภาษาอังกฤษ ที่เข้าอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ศธ04258/1914
ด่วนที่สุด
6 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1885
ด่วนที่สุด
6 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนในฝัน 32 แห่งดังแนบ การนิเทศแลประเมินเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2558
ศธ04258/1914
ปกติ
6 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งข้อมูลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA)6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
ศธ04258/1912
ด่วนที่สุด
6 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญร่วมกิจกรรม"ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน และเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานชุมชน"
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com