หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1898
ปกติ
6 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ04258/1913
ปกติ
6 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี2558
ที่ ศธ 04258/1867
ปกติ
1 พ.ค 2558 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ศธ 04258/1906
ปกติ
1 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/1905
ปกติ
1 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/1904
ปกติ
1 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/1902
ปกติ
1 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2558
ศธ 04258/1907
ด่วนที่สุด
1 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ผอ.รร. กันทรารมณ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ส้มป่อยพิทยาคม กำแพง ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีตระกูลวิทยา ตูมพิทยานุสรณ์ ขุขันธ์ ปรางค์กู่ กันทรลักษ์วิทยา กระแชงวิทยา มัธยมบักดองวิทยา กันทรลักษ์วิทยาคม ยโสธรพิทยาคม ค้อวังวิทยาคม และคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ แจ้งรายละเอียดการแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/1825
ปกติ
1 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนเมษายน 2558
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
1 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปราค์กู่และกำแพง ขอเชิญประชุมเพื่อวางแผนการบันทึกวิดีทัศน์ครูต้นทางสำหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLIT)ครั้งที่ 2
ศธ 04258/1891
ปกติ
1 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศและยโสธรพิทยาคม การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ในการใช้ชุดเครื่องมือ OBEQA การประเมินผล และการเขียนรายงานตามแนวทางของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ศธ 04258/1862
ปกติ
1 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน เมษายน 2558
ศธ 04258/1864
ปกติ
1 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน เมษายน 2558
ศธ 04258/1824
ปกติ
1 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัด เดือนเมษายน 2558
ศธ 04258/1869
ปกติ
1 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ศธ 04258/1890
ปกติ
1 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
1 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการปรับวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2558)
ศธ 04258/1894
ด่วนมาก
1 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 12 แห่ง การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ 04258/1880
ด่วนมาก
1 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เชิญประชุมชี้แจงการใช้เทคนิคการสอนแบบสิบเสาะ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศธ04258/1851
ด่วนที่สุด
1 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีที่แนบ ตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้า (ตามบัญชีแนบ)
ศธ04258/1850
ปกติ
1 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาฯ (โรงเรียนเบญจประชาสรรค์)
ศธ04258/1868
ปกติ
1 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2558 (โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์)
7640/2558
ด่วนที่สุด
1 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,ทุ่งไชยพิทยาฯ,นครศรีลำดวนวิทยา ประสานนักเรียนทุพระราชทาน ร่วมเข้าค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 6
ศธ 04258/1593
ปกติ
29 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การนับตัวข้าราชการครูที่มีตัวตนอยู่จริง ในระบบเลื่อนเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)
ศธ04258/1854
ปกติ
29 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ04258/1853
ปกติ
29 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ 04258/1570
ด่วน
28 เม.ย. 2558 สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบวัดประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม
ศธ04258/1848
ปกติ
28 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนครั้งที่ 2
ศธ04258/1847
ปกติ
28 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอเชิญชวนชมและรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศธ04258/1846
ปกติ
28 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอเชิฅญร่วใส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษยน 2558
ศธ04258/1843
ปกติ
28 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยกาโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโบายการปรับขาดโรงเรียนให้เหมาะสม
ศธ 04258/1844
ปกติ
28 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ การดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 04258/1831
ปกติ
28 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา การขอใช้บัญชีลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 04258/1830
ปกติ
28 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ศธ 04258/1845
ปกติ
28 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ศธ04258/1841
ปกติ
27 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมการจัดกิกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"(LIFE SAVING)
ศธ 04258/1837
ปกติ
27 เม.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558
ศธ 04258/1838
ปกติ
27 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ศธ 04258/1840
ปกติ
27 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชภัฏอุบลราชธานี)
ศธ 04258/1828
ด่วน
27 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซุโดกุ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
27 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูฯที่ได้รับการเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย.2558)
ศธ 04258/1810
ปกติ
27 เม.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งกำหนดการการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 "สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 5 " ประจำปี 2558
ศธ04258/1821
ปกติ
27 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โครงการ "สพฐ"ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน"
ที่ ศธ 04258/1686
ปกติ
26 เม.ย. 2558 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/1821
ปกติ
24 เม.ย. 2558 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ "สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน"
ศธ04258/1816
ปกติ
24 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนววยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)
ศธ 04258/1812
ปกติ
24 เม.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ชำระค่าแบบพิมพ์ฯ
7612/2558
ปกติ
24 เม.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทุกโรงเรียน (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญประชุม(แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลา)
ศธ 04258/1798
ปกติ
24 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังศรีสะเกษ) การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเภทเด็กและประเภทเยาวชน และด้านเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประเภทบุคคล ประเภทสถานศึกษาและประเภทองค์กร/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/1801
ปกติ
24 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ (ฉบับที่ 20)พ.ศ.2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com