รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4601 4 ต.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2556
ศธ 04258/พิเศษ 4 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 30 กันยายน 2556 มีมติอนุมัติรับย้ายข้าราชการครู (สายผู้สอน) รับโอนข้าราชการครูต่างสังกัด ไปดำรงตำแหน่งใหม่
ศธ 04258/4587 4 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ศธ 04258/4597 4 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศธ 04258/4598 4 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/4589 3 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล 12 โรงเรียน ส่งหนังสือและแผ่นโปสเตอร์
ศธ 04258/4583 2 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อข้าราชการครูกลุ่มสูงที่มีสิทธิได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ศธ 04258/4578 2 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/4579 2 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกตัวแทนบุคลากรเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/4540 2 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา)
ศธ 04258/4545 2 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
ศธ 04258/4559 1 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัด 11 โรงเรียน การขอระดมทรัพยากรและเก็บค่าใช้จ่ายการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ศธ 04258/4550 1 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554(บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง)
ศธ 04258/4552 1 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศุึกษา ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2556)
ศธ 04258/4550 1 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ศธ04258/4563 1 ต.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
ศธ04258/4558 1 ต.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาปี2556
ศธ ๐๔๒๕๘/๔๔๖๐ 1 ต.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน ติดตามการรายงานการจัดกิจกรรมอาเซียน
ศธ ๐๔๒๕๘/๔๔๕๙ 1 ต.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ที่รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ตามเอกสารแนบ ประชุมสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๖
ศธ 04258/4537 30 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน กันยายน 2556
ศธ 04258/4535 30 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน กันยายน 2556
4407/2556 30 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและอันดับสำรอง เข้าศึกษา ม.อุบลฯ โครงการเด็กดีมีที่เรียน
ศธ 04258/4519 27 ก.ย. 2556 สมพ.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งการต่อสัญญาจ้าง
ศธ 04258/4512 27 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน โครงการ \"PTT Inspiration 2 ปตท.สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับชาติ\"
ศธ 04258/4513 27 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/4495 26 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนกันยายน 2556
ศธ 04258/4496 26 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนกันยายน 2556
ศพบ.1459/ว571 26 ก.ย. 2556 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ศธ 04258/4482 26 ก.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/4492 25 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การอบรมสัมมนาหัวข้อ \"การพัฒนานักกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา\"
ศธ 04258/4491 25 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา \"สพฐ-เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน\" ครั้งที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2556
ศธ 04258/พิเศษ 25 ก.ย. 2556 สพม.28กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลลากรทางการศุึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/4461 25 ก.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2556
ศธ 04258/4442 24 ก.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(แก้ไขเพิิ่มเติม)
ศธ 04258/4454 24 ก.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม การขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
ศธ04258/4455 24 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธรที่สังกัด สพป.ยส.2 เดิม) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2556
ศธ04258/4452 24 ก.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การส่งใช้เงินยืมราชการ
ศธ04258/4453 24 ก.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การส่งใช้เงินยืมราชการ
ศธ 04258/4451 24 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,ค้อวังวิทยาคม,ศรีสะเกษวิทยาลัย แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 รายการค่าก่อสร้าง
ศธ 04258/4442 24 ก.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/4444 24 ก.ย. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ศธ 04258/4441 23 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ
ศธ 04258/4428 23 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณ ปี 2556 งบเงินอุดหนุน (30 %)เพิ่มเติม
ศธ 04258/4437 20 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์, ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก และพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556
ศธ 04258/4422 19 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556
ศธ 04258/4421 19 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556
ศธ 04258/4435 20 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,ละทายวิทยา,ประสานมิตรวิทยา,ลมศักดิ์วิทยา แต่งตั้งคณะกรรมการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ \"พัฒนาห้องสมุดในโรงเรียน\" ประจำปี 2556
ศธ 04258/4418 20 ก.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ศธ 04258/4393 20 ก.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ \"คุรุสดุดี\" ประจำปี 2556
ศธ 04258/4431 20 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , เบญจลักษ์พิทยา,ปรางค์กู่ ,กันทรารมณ์ , โนนค้อวิทยาคม , สวงษ์วิทยาคม , ห้วยทับทันวิทยาคม , มหาชนะชัยวิทยาคม , โพนทันเจริญวิทย์ , เมืองกลางประชานุกูล ,ตระกูลประเทืองวิทยาคม , ยโสธรพิทยาสรรค์ และโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม โครงการประกวดเรียงความ เรื่องป่าไม้ในใจของหนู
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com