รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3898 21 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ส่งรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/3898 21 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2556
ศธ 04258/3801 20 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อคู่พักตามโครงการศึกษาดูงานฯ และแจ้งผู้ประสานงานประจำคันรถ
ศธ 04258/3866 20 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องใน \"วันภาษาไทยแห่งชาติ\" ปี 2556
ศธ04258/3865 20 ส.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทัน ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ของทางราชการ
4222/2556 20 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศธ04258/3847 20 ส.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ,ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษกและพอกพอกพิทยา รัชมังคลาภิเษก แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556
ศธ 04258/3855 20 ส.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2556
ที่ศธ04258/3519 20 ส.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สมพ.๒๘ รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงประเภท ข ทุกโรงเรียน ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ศธ 04258/2801 19 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งกำหนดการและคู่พักตามโครงการศึกษาดูงานฯและจัดงานมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ศธ 04258/3844 19 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2556 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ศธ 04258/3836 19 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันกีฬา สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า Red Champion Season 4
ศธ 04258/3788 15 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกรโอนเงินเหลือจ่ายโครงการระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย
ศธ 04258/3835 19 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โครงการประกวดเรียงความ เรื่องป่าไม้ในใจของหนู
ศธ 04258/พิเศษ 16 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ \"เทคนิคการเขียนประเมินค่างานและงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์
ศธ 04258/3779 16 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/3812 16 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ศธ 04258/3806 16 ส.ค. 2556 สพม 28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนายการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
ศธ 04258/3790 16 ส.ค. 2556 สพม 28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทนฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/3792 15 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ-ส่ง นักเรียน
ศธ 04258/3793 15 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือเชิญชวนลูกเสือและเนตรนารีในสังกัดเข้าร่วมโครงการ \"ทำความดี จิตอาสา สู่สากล\"
ศธ 04258/3765 15 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งผลการพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของคุรุสภา
ศธ 04258/3768 15 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีรายชื่อ) การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/237 15 ส.ค. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์
ศธ 04258/3764 15 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด พร้อมหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้ส่งประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๕ สามารถดาว์โหลดทางระบบ e-office สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เพื่อทราบและแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบต่อไป
ศธ 04258/3702 15 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจัดงาน \"Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค\" (อีสานตอนล่าง) ต่อ
ศธ 04258/3702 15 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจัดงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค (อีสานตอนล่าง
ศธ 04258/3775 15 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/3761 14 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 8/2556
ศธ 04258/3763 14 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอเชิญครูโครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เยี่ยมชมกิจการของกลุ่ม ปตท.
ศธ 04258/พิเศษ 13 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดอบรม
ศธ 04258/3730 13 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนกำแพง ของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
ศธ ๐๔๒๕๘/๓๓๓๘ 12 ส.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงทุกโรงเรียน คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและชุดขับเคลื่อน(Roving Team)ช่วยเหลือ โดยเขตพื้นที่ ประเมินสถานศึกษาพอเพียงและช่วยเหลือขับเคลื่อน(Roving Team) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยเขตพื้นที่ฯ
ศธ 04258/3701 9 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค (อีสานตอนล่าง)
ศธ 04258/3699 9 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556
ศธ 04258/3703 9 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น)
ศธ 04258/3697 9 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย
ศธ 04258/3696 9 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การอบรมการสอนกระบวนการคิดและการจัดกิจกรรมในการสอนภาษาไทย
ศธ 04258/3670 9 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน(ประธานศูนย์สาระ,เลขานุการศูนย์ 8 สาระ) ขอเชิญประชุมโครงการจัดทำคลังข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ 04258/3679 9 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์, โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา, โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม, โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับจังหวัดยโสธร ปี 2556
ศธ 0425883669 8 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , กำแพง , สิริเกศน้อมเกล้า , เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/3338 8 ส.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. 28 รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับเขตพื้นที่และการช่วยเหลือจากชุด Roving Team เพื่อเตรียมรับการประเมินประเภท ข ประมินสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ 2556
ศธ 04258/3673 8 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,ปรางค์กู่,พอกพิทยาคมฯ,ทุ่งไชยพิทยาฯ,เฉลิมพระเกียรติสมเด็นพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมสัมมนาโรงเรียนนำร่องทักษะงาน ทักษะชีวิต พัฒนากระบวนการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวม
ศธ 04258/3621 8 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนยโสธรพิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2556 รายการค่าปรับปรุงห้องเรียนโครการนำร่องพัฒนาความเป็นเลิศฯ
ศธ 04258/2418 8 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/3626 8 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
ศธ 04258/3629 7 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนทรายมูลวิทยา,โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา,โรงเรียนเลิงนกทา ขอแจ้งผลการประกวดหนังสั้น หัวสั้น \"เยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมยโสธร\" จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/3526 7 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งปฏิทินดำเนินการประกวดโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/3617 7 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2556
ศธ 04258/3599 7 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com