หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/168
ด่วนที่สุด
16 ม.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อบรมการใช้งานระบบแปลงฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ศธ 04258/127
ปกติ
15 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C
ศธ 04258/128
ปกติ
15 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ A.L.T.C
6960/2558
ปกติ
15 ม.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
ศธ 04258/140
ปกติ
15 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประกาศนโยบาย "ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้"
ศธ04258/00146
ด่วนที่สุด
15 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ ประจำปีภาษี 2557
ศธ04258/00145
ด่วน
15 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด(ยกเว้นโรงเรียนหน่วยเบิก) ขอความอนุเคราะห์เขียนบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
15 ม.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (กรณีขอใช้บัญชี)
ศธ 04258/101
ปกติ
14 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกุดทุกแห่ง ประชุมชี้แจงการเตรียมสอบ O-NET ม.3
ศธ 04258/0125
ด่วนที่สุด
14 ม.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร"หนึ่งแสนครูดี" ประจำเดือน พ.ศ. 2557
ศธ 04258/102
ปกติ
14 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการในสังกัด จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศธ 04258/123
ปกติ
13 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ม.3
ศธ 04258/110
ด่วนมาก
13 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประกวดรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ
ศธ 04258/ประกาศ สพม.28
ปกติ
12 ม.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลดเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (โครงการครูมือาชีพ)
ศธ04258/106
ด่วนที่สุด
12 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แนวทางการจัดกิจกรรมงานวันครูระดับสถานศึกษา
ศธ04258/94
ด่วนที่สุด
12 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลด้านกีฬาของโรงเรียน
ศธ 042582092
ปกติ
9 ม.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ผลการคัดเลือครูดีเด่น ผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น และรองผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น
ศธ 04258/0070
ปกติ
9 ม.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดยโสธร) การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
ศธ 04258/0069
ปกติ
9 ม.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ศธ04258/77
ปกติ
9 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ 2558
ศธ04258/68
ปกติ
9 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
ศธ 04258/0086
ปกติ
9 ม.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล การสรรหารครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขันวิกฤต
ศธ 04258/0074
ปกติ
8 ม.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/072
ปกติ
8 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2558
ศธ04258/76
ปกติ
8 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดกิจกรรมรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม 12 ประการ
ศธ04258/78
ปกติ
8 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
ศธ04258/63
ปกติ
8 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา การติดตามหนี้ค้างชำระเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้ารชการครู กรณีให้กู้ยืมเงินรายละไม่เกิน 20,000 บาท
ศธ04258/63
ปกติ
8 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง การติดตามหนี้ค้างชำระเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู กรณีให้กู้ยืมเงินรายละไม่เกิน 20,000 บาท
ศธ 04258/66
ปกติ
8 ม.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน IESO และ IJSO
ศธ04258/23
ปกติ
8 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร จำนวน 31 โรงเรียน แจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558
ศธ04258/56
ปกติ
8 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/0048
ปกติ
8 ม.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี พ.ศ.2558
ศธ04258/16
ปกติ
8 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผุ้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์)ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายงานสถานะกาดำเนินงาน รายงานงลลงทุน งบประมาณปี 2558
ศธ 04258/0035
ปกติ
7 ม.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2557
ศธ 04258/0045
ปกติ
6 ม.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก๋ษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
6923/2558
ด่วนที่สุด
6 ม.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งความประสงค์ไม่คัดเลือกจากระบบคัดตรงจากพื้นที่
ศธ 04258/0020
ปกติ
6 ม.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทนฐานะชำนาญการ
ศธ04258/28
ด่วนที่สุด
6 ม.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดระดับภารคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
5 ม.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ทุกโรงเรียน วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ธันวาคม 2557
ศธ04258/003
ด่วนที่สุด
5 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผุ้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนและประธานสหวิทยาเขต การคัดเลือกครู ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/007
ปกติ
5 ม.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัด สพม.28
ศธ 04258/006
ปกติ
5 ม.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/005
ปกติ
5 ม.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/004
ปกติ
5 ม.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม 2558
ศธ 04258/6184
ปกติ
5 ม.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ศธ 04258/001
ด่วนมาก
5 ม.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มนิเทศฯ ประธานสหวิทยาเขต เลขานุการสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ประชุม Video Conference ประกาศนโยบาย "ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้"
ศธ 04258/6185,6186
ปกติ
5 ม.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวอังศนา น้อยคำมูล และ นางสาวเมธาพร ณ หนองคาย การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/6179
ปกติ
5 ม.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน ธันวาคม 2557
ศธ 04258/6181
ปกติ
5 ม.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน ธันวาคม 2557
ศธ 04258/6110
ปกติ
5 ม.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัด เดือนธันวาคม 2557
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com