หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1334
ปกติ
18 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การรายงานผลการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
ศธ04258/1318
ปกติ
18 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2558 ในระบบDMC
ศธ 04258/1306
ปกติ
18 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
ศธ 04258/1317
ปกติ
18 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/1316
ปกติ
18 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ04258/1297
ปกติ
18 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา (โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร)
ศธ04258/1294
ปกติ
18 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา (โรงเรียนกำแพง)
ศธ04258/1290
ปกติ
18 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา (โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม)
ศธ 04258/1311
ปกติ
18 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ศธ04258/1304
ปกติ
18 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ศธ04258/1305
ปกติ
18 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/1292
ปกติ
17 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,ศิลาทองพิทยาสรรค์, ขุขันธ์, ยโสธรพิทยาคม, ปรางค์กู่, คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์, ตระกูลประเทืองวิทยาคม, กันทรลักษ์วิทยา, ศรีรัตนวิทยา, กันทรลักษ์วิทยาคม, เลิงนกทา, สอนแก้วว่องไววิทยา, บึงมะลูวิทยา, มัธยมโพนค้อ และกู่จานวิทยาคม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ04258/1268
ปกติ
17 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดผลงานหนังสั้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ศธ 04258/1287
ปกติ
17 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1298
ด่วนที่สุด
17 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/1295
ปกติ
17 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/1243
ปกติ
16 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
16 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์ประสานงานจังหวัดยโสธร สพม.28 ขออนุญาตให้บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
16 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้และการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแขงขันได้ (กรณีใช้ตัวอย่า งนี้ในการออกคำสั่งโรงเรียน)
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
16 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ข้าราชการครูที่ยังไม่ส่งวุฒิบัตรการผ่านการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1255
ปกติ
16 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
ศธ 04258/1246
ปกติ
16 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มติคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/1261
ปกติ
16 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรยีนผักไหมวิทยานุกูล,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาระเบียบแถว รุ่นที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ 04258/1254
ปกติ
16 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/1272
ด่วนที่สุด
16 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธาน,เลขานุการคณะกรรมการประเมินการจัดการศึกษา การประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1270
ด่วนที่สุด
16 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์,สตรีสิริเกศ,กันทรลักษ์วิทยา,เบญจลักษ์พิทยา,ค้อวังวิทยาคม,ยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์รถตู้โรงเรียน
ศธ 04258/1271
ด่วนที่สุด
16 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกท่าน ประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/1247
ปกติ
16 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษา
ศธ04258/1269
ด่วนที่สุด
16 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การขยายผลการจัดกิจกรรมโครงการ"เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"จังหวัดยโสธร
ศธ04258/1257
ด่วนที่สุด
13 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน(บัญชีแนบท้ายหนังสือ) ขอเชิญร่วมประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง สานพลังการเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ คืนความสุขสู่นักเรียน
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
13 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
13 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์ประสานงานจังหวัดยโสธร สพม.28 ขอเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ 04258/1233
ปกติ
13 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้ข้าราชการครูไปประชุม
ศธ 04258/1234
ปกติ
13 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด การประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี 2558
ศธ 04258/1236
ปกติ
13 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2558
ศธ 04258/1235
ปกติ
13 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19
ศธ 04258/1230
ปกติ
12 มี.ค. 2558 สพม.(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายงานการดำเนินงานตามไตรมาศที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"
7355/2558
ปกติ
12 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ศธ 04258/1231
ปกติ
12 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเสสะเวชวิทยาเลิกกิจการ
ศธ 04258/98
ปกติ
11 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์ประสานงานจังหวัดยโสธร สพม.28 ขออนุญาตบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ 04258/1227
ปกติ
11 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมเป็นเกียติการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สาระเทียบเคียงมาตรฐานสากล IS2
ศธ 04258/1227
ปกติ
11 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,กันทรารมณ์ ขอเชิญคณะกรรมการร่วมเป็นเกียรติการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สาระเทียบเคียงมาตรฐานสากล IS2
ศธ 04258/1226
ปกติ
11 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สาระเทียบเคียงมาตรฐานสากล IS2
ศธ 04258/
ด่วนที่สุด
11 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการและปฏิทินประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
ศธ 04258/1208
ปกติ
11 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสอบการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ศธ 04258/1205
ปกติ
11 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสอบการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ศธ 04258/1206
ปกติ
11 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสอบการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ศธ04258/1218
ปกติ
11 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติในการขออนุญาตใช้ชื่อและตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ04258/1217
ปกติ
11 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเตือนการเกิดสาธารณภัย
ศธ04258/1221
ปกติ
11 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) แจ้งเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com