หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1088
ปกติ
6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง รับสมัครโรงเรียนร่วมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ศธ 04258/1089
ปกติ
6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เฃิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
ศธ 04258/1027
ด่วนที่สุด
6 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/1027
ปกติ
6 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/1079
ด่วนที่สุด
6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน กันทราลักษ์วิทยา,โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร,โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอเชิญสมาชิก to be number one และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 15
ศธ 04258/1080
ด่วนที่สุด
6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแซงวิทยา ขอเชิญสมาชิก to be number one และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 15
ศธ 04258/966
ปกติ
6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี"
ศธ 04258/1063
ปกติ
6 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ส่งสำเนาขออนุญาตให้ข้าราชการนำนักเรียนไปต่างประเทศ โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา
ศธ 04258/1094
ปกติ
6 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรมฯ เข้าศึกษาใน ม.ขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/1095
ปกติ
6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยฯ
ศธ 04258/1082
ด่วนที่สุด
6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
ศธ 04258/1081
ด่วนที่สุด
6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 24 โรงเรียน สำรวจสภาพการใช้งานและความพร้อมของโรงเรียนโครงการไร้พรมแดน E-classroom
ศธ04258/1074
ปกติ
5 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัด
ศธ 04258/1058
ด่วนที่สุด
5 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1075
ด่วนที่สุด
5 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดศรีสะเกษ (รายชื่อแบท้ายจำนวน 10 แห่ง ) ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข
ศธ 04258/1011
ปกติ
5 มี.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558)
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
5 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อัตราว่างโรงเรียนที่ใช้บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (ตามว.16) จำนวน 31 อัตรา
ศธ 04258/1045
ปกติ
5 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ศรีสะเกษวิทยาลัย,ยโสธรพิทยาคม,มัธยมบักดองวิทยา,สมเด็จพระญาณสังวรฯ,บัวเจริญ และโรงเรียนกู่วิทยาคม ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/1044
ปกติ
5 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะเขตจังหวัดยโสธร) ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น
ศธ 04258/1055
ด่วนที่สุด
5 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอส่งแนวทางการจัดตั้งหน่วยลุกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ04258/1054
ปกติ
3 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอเชิญร่วมกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลสำนักงานทรัพพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
ศธ 04258/1032
ด่วนที่สุด
3 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมสัมมนาเกณฑ์การประเมินผลการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2557
ศธ 04258/1049
ด่วนที่สุด
3 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2558
ศธ 04258/1041
ปกติ
3 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางนัตยา จันทกรณ์ เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ04258/พิเศษ
ปกติ
3 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด คู่มือการใช้โปรแกรม MS Excel ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือน02
ศธ04258/1040
ปกติ
3 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ สสส.ฝึกอบรมค่ายผู้นำสร้างเสริมสุขภาพด้านกีฬาและออกกำลังกาย ประจำปี 2558
7279/2558
ปกติ
3 มี.ค. 2558 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ 15 โรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ส่งครูเข้าร่วมอบรม
ศธ 04258/1024
ปกติ
3 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอประวัติและผลงานครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2559
ศธ 04258/1027
ปกติ
3 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผ๔อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/1028
ปกติ
3 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู่ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศธ04258/1013
ด่วนที่สุด
2 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร รุ่นที่ 7
ศธ 04258/994
ปกติ
2 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราขการเกษียณอายุ ปี 2558
ศธ 04258/972ส
ปกติ
2 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ศธ04258/1006
ด่วนที่สุด
2 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษา และรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
ศธ 04258/981
ปกติ
27 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน กุมภาพันธ์ 2558
ศธ 04258/983
ปกติ
27 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน กุมภาพันธ์ 2558
ศธ 04258/919
ปกติ
27 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัด เดือนกุมภาพันธ์ 2558
ศธ 04258/920
ปกติ
27 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนกุมภาพันธ์ 2558
ศธ04258/984
ด่วนที่สุด
27 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลความขาดแคลน/ความต้องการวัสดุการศึกษา สำหรับโรงเรียนปกติในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ศธ 04258/965
ปกติ
27 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/890
ปกติ
26 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
ศธ 04258/887
ปกติ
26 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งนโยบายที่ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2558
พิเศษ
ปกติ
26 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทุกแห่งในสังกัด โปรแกรม MS- excel (สำหรับการนับตัวและเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558)
ศธ 04258/962
ปกติ
26 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
ศธ 04258/949
ปกติ
26 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/950
ปกติ
26 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการคัดเลิอกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/961
ด่วนที่สุด
26 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สาระเทียบเคียงมาตรฐานสากล IS2 สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ศธ 04258/948
ปกติ
26 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2558
ศธ 04258/955
ปกติ
26 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,สตรีสิริเกศ,เบญจลักษ์พิทยา,พยุห์วิทยา,กันทรลักษ์วิทยา,กำแพง,ศรีสะเกษวิทยาลัย,ไกรภักดีวิทยาคม,โนนค้อวิทยาคม,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ละทายวิทยา,ภูมิซรอล,เฉลิมพระเกียรติฯ,ห้วยทับทันวิทยาคม,ขุขันธ์,กันทรลักษ์วิทยาคม,ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,น้ำคำวิทยา,จุตรภูมิพิทยาคาร,ศรีรัตนวิทยา,ราชประชานุเคราะห์ ๒๘,ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ขออนุญาตให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ ณ จังหวัดจันทบุรี
ศธ04258/951
ปกติ
26 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญชวนสวเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com