หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/939
ปกติ
26 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์กีฬา
ศธ 04258/943
ด่วนที่สุด
25 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 และแนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบกลางในการสอบ
ศธ04258/956
ปกติ
25 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2558
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
25 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ศธ 04258/932
ปกติ
25 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้ทางวิชาดารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
ศธ 04258/930
ด่วนที่สุด
25 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ เชิญประชุมระดมความคิดเพื่อประเมินบังคับใช้กฎหมายการศึกษา
ศธ 04258/931
ปกติ
25 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558
ศธ 04258/903
ด่วนที่สุด
25 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อนุญาตให้ข้าราชการครูไปเลือกตั้ง
ศธ04258/891
ด่วนที่สุด
25 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม,เบญจประชาสรรค์,ศิลาทองพิทยาสรรค์,สมเด็จพระญาณสังวร โครงการปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายแนะแนวการศึกษานักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ศธ04258/891
ด่วนที่สุด
25 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา โครงการปฏิบนัติการพััฒนาเครือข่ายแนะแนวการศึกษานักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ศธ04258/891
ด่วนที่สุด
25 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โครงการปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายแนะแนวการศึกษาต่อแก่นรักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ศธ 04258/942
ปกติ
24 ก.พ. 2558 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผอ.สพท.ทุกเขต ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม.28
ศธ04258/914
ปกติ
24 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมผู้บริหารหญิง
ศธ 04258/0910
ด่วนที่สุด
24 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Education Hub ขยายระยะเวลาการรับสมัครกิจกรรมแลกเปลี่ยน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ EIS ณ ประเทศออสเตรเลีย
ศธ 04258/902
ด่วนที่สุด
24 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2558
ศธ 04258/0913
ปกติ
24 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1/2558 (1 เมษายน 2558)
ศธ04258/911
ด่วนที่สุด
24 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ขอเชิญประชุม
ศธ04258/909
ด่วนที่สุด
24 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ขอเชิญประชุม
ศธ04258/908
ด่วนที่สุด
24 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบรูพ์ ขอเชิญประชุม
ศธ04258/907
ด่วนที่สุด
24 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ขอเชิญประชุม
ศธ04258/906
ด่วนที่สุด
24 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอเชิญประชุม
ศธ04258/898
ปกติ
23 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือิสนับสนุนการดำเนินงานของสภาพัฒนาการเมือง
ศธ 04258/635
ด่วนที่สุด
23 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตร
ศธ 04258/900
ด่วนที่สุด
23 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะที่เปิดห้องเรียนพิเศษ) การรายงานข้อมูลการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/864
ปกติ
23 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
ศธ 04258/867
ปกติ
23 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดยโสธร) การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
ศธ 04258/870
ปกติ
23 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษธแห่งศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/0832
ปกติ
23 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินด้านทื่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/0833
ปกติ
23 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/0831
ปกติ
23 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินด้านทื่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
7220/2558
ปกติ
23 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ในวันที่ 14 มี.ค. 58 ณ รร.นารีนุกูล จ.อุบลฯ (การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบรอบแรก สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 58 ที่ www.obecimso.net)
ศธ 04258/855
ปกติ
23 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558
ศธ 04258/875
ด่วนที่สุด
20 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลงานโครงการธนาคารทองคำของเรา จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/861
ปกติ
20 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ04258/874
ด่วนที่สุด
20 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ04258/873
ปกติ
20 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้ำนวยการโรงเรียนในังกัดทุกโรงเรียน การจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2558
ศธ04258/852
ปกติ
20 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก,พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณงบประมาณปี 2558 งบลลงทุน(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ศธ04258/854
ปกติ
20 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา,รัชมังคลาภิเษก,พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ ศรีสะเกษ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558 งบลงทุน(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ศธ04258/849
ปกติ
20 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา การขออนุญาตนำลูกเสือ เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม
ศธ04258/847
ปกติ
20 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้นและขั้นความรู้ชั้นสูง
พิเศษ
ปกติ
19 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ราคาเครื่องแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ประจำปี2558
พิเศษ
ปกติ
19 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์อบรมเพิ่มพูลทักษะการจัดกิจกรรม เรื่อง Free Being Me
พิเศษ
ปกติ
19 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญหัวหน้าหมวดและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าค่ายต่างประเทศ
พิเศษ
ปกติ
19 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งโครงการประจำปี2558
ศธ04258/564
ปกติ
19 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/828
ปกติ
19 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.กับกระทรวงศึกษาธิการรัฐแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา ประจำปี 2558
ศธ04258/816
ปกติ
19 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือคัดเลือกนักเรียนที่บิดามารดาได้รับผลกระทบหรือแเสียชีวิตด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเพื่อรับทุนพระราชทานจากมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศธ 04258/819
ด่วนที่สุด
18 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขเอกสารประกอบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2558
ศธ 04258/806
ด่วนที่สุด
18 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสังกัด
ศธ 04258/813
ด่วนมาก
18 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งโครงสร้างข้อสอบกลางตารางสอบ และการรับข้อสอบ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com