หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
18 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง คลื่น และฟิสิกส์ยุคใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา:ความเข้าใจที่ถูกต้อง (Teacher Short Course on Waves & Modern Physics)
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
18 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง กลศาสตร์ ไฟฟ้า และความร้อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาความเข้าใจที่ถูกต้อง (Teacher Short Course Mechanics,Electricity and Heat)
ศธ 04258/0784
ปกติ
18 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558
ศธ 04258/772
ปกติ
18 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์ และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/771
ปกติ
18 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร ) ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2558
ศธ 04258/773
ปกติ
18 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22
ศธ 04258/746
ด่วนที่สุด
18 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
ศธ 04258/809
ปกติ
18 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 18 โรงเรียน แจ้งปฏิทินการนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ทีม) ภาคเรียนที่ 2/2557
ศธ 04258/804
ปกติ
17 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ และโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว
ศธ04258/797
ปกติ
17 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการวิจัย
ศธ 04258/799
ด่วนที่สุด
17 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/795
ปกติ
17 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ และโรงเรียนมหาชนะชะัยวิทยาคม การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ศธ 04258/800
ด่วนที่สุด
17 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/802
ปกติ
17 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/796
ปกติ
17 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2558
ศธ04258/728
ปกติ
17 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่ิอเด็กและเยาวชนประจำปี 2558
ศธ04258/765
ปกติ
16 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปีที่ 4
ศธ04258/747
ปกติ
16 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงโรงเรียนละลมวิทยา,โนนกระสังวิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวร,หนองคูวิทยาและศรีรัตนวิทยา แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
16 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์ประสานงาน สพม.28 จังหวัดยโสธร ขอเชิญประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ04258/754
ปกติ
16 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้ำยนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนประกัยภัย ปี 2558
ศธ 04258/752
ด่วนที่สุด
16 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผอ.โรงเรียนในสังกัด( 24 โรงเรียน) การฝึกอบรมตามโครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
ศธ04258/734
ปกติ
14 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในส่ังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษา ประจำปี 2557
ศธ04258/740
ปกติ
14 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดชุดการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ศธ 04258/742
ปกติ
14 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอจัดส่งระเบียบวาระการประชุมผ่านระบบ Web Conference
Lศธ 04258/689
ด่วนที่สุด
13 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558
ศธ 04258/731
ปกติ
13 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ขอความอนุเคราะห์สถานที่
ศธ 04258/730
ปกติ
13 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ 15 โรงเรียน เชิญประชุมปฏิบัติการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ศธ04258/732
ปกติ
13 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์การประดับธงชาติที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2522
พิเศษ 1/2558
ด่วนที่สุด
13 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
พิเศษ
ปกติ
13 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทาและศรีสะเกษวิทยาลัย โครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดี ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนตามความถนัดทั่วไปแบบการคิดเชื่อมโยง
ศธ04258/691
ด่วนที่สุด
13 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โรคคอตีบ
ศธ 04258/0697
ด่วนที่สุด
12 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัย,ปรางค์กู่ และขุขันธ์ การอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"ปีการศึกษา 2557 ค่าย 9 ระดับประเทศ: สุดยอดผู้นำเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล
ศธ 04258/0699
ด่วนที่สุด
12 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64
ศธ 04258/0696
ด่วนที่สุด
12 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2558
ศธ04258/685
ปกติ
12 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ๒๓ แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2558
ศธ 04258/702
ปกติ
12 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ศธ 04258/704
ปกติ
12 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 2558 (เพ่ิมเติม)
ศธ 04258/632
ด่วนที่สุด
12 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศและโรงเรียนเลิงนกทา ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศของครูวิทยากรแกนนำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศธ 04258/688
ปกติ
12 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
ศธ 04258/695
ด่วนมาก
12 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนใสังกัดทุกแห่ง รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีงบประมาณ 2558
7151/2558
ปกติ
11 ก.พ. 2558 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ส่งตารางสอบ/คำชี้แจง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบกลาง
ศธ 04258/684
ปกติ
11 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 41 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) แจ้งโอนเงินงบประมาณตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานสถานศึกษา
ศธ04258/680
ปกติ
11 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2558
ศธ04258/678
ด่วนที่สุด
11 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้สนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/0650
ปกติ
11 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556
ศธ 04258/0632
ปกติ
11 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,กันทรลักษ์วิทยา,ขุขันธ์,กำแพง,ยโสธรพิทยาคม และเลิงนกทา ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศของครูวิทยากรแกนนำ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศธ 04258/636
ปกติ
10 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารหลักสูตรการให้ความรู้การจัดและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพในระดับมัธยมศึกษาตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/637
ปกติ
10 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
ศธ 04258/638
ปกติ
10 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา,ป่าติ้ววิทยา,กุดชุมวิทยาคมและเลิงนกทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ศธ04258/629
ปกติ
10 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอชิญชวน นักเรียนส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อรับทุสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงณ์สร้างจิตสำนึก"กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว"ปีที่ 2
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com