รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3119 8 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,คูซอดประชาสรรค์,ไกรภักดีวิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,ยโสธรพิทยาคม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/3064 8 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียน
ศธ04258/3110 5 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556
ศธ 04258/3093 5 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3/2556
ศธ 04258/3100 5 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/3088 5 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/3089,3090 5 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโร งเรียนศรีตระกูลวิทยาและโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/3102 5 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (คณะกรรมการ) ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมครูโครงการนำร่องรูปแบบ EIS
ศธ 04258/3084 5 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทกโรงเรียนในสังกัด,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/3086 5 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้าราชการเข้าร่วมประชุมนานาชาติ
0428.01/0718 5 ก.ค. 2556 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศักษามัธยมศึกษาจัวหวัดศรีสะเกษ ผูู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.28 ในจังหวัดศรีสะเกษ เชิญผู้บริหารเข้ารับการอบรม
ศธ 04258/3070 5 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุุกโรงเรียนในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/3065 5 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายดูแลสุขภาพวัยเรียนและการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ศธ04258/3065 5 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายดูแลสุขภาพวัยเรียนและการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ศธ04258/3066 5 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การชำระเงินคืนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ศธ 04258/2980 5 ก.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายสุวรรณ ศรีใส) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2556
ศธ 04258/2982 5 ก.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/2979 5 ก.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2556
ศธ 04258/2978 5 ก.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู่อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/2977 5 ก.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/2976 5 ก.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/2975 5 ก.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2556
ศธ 04258/3060 ,3061 4 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ และผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ กา่รดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ศธ04258/3044 4 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศธ04258/3045 4 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม,โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล จัดส่งข้อมูลนักเรียนทุนโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา
ศธ04258/3046 4 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2556
ศธ 04258/3055 4 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ศธ 04258/2725 3 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งโครงการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์แบบทดสอบตามแนวทางสถาบันทดสอบทางการศึกาาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ศธ 04258/3038 3 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2556 \"สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 3\"
ศธ 04258/3027 3 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตอครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2556
ศธ 04258/2913 3 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การอบรมครูโครงการนำร่องรูปแบบ EIS เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน
ศธ 04258/3026 3 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2556
ศธ 04258/3010 3 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การสมัครเข้ารับการทดสอบสมารรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 4/2556
ศธ 04258/3003 3 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ส่งข้อมูลผู้เข้าสอบ O-NET ประจำปีการศึกาา 2556
พิเศษ/2556 3 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ทุกโรงเรียน แนวทางการขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย
ศธ 04258/3031 2 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ,โรงเรียนกันทรารมณ์ ,โรงเรียนพอกพิทยาคม ฯ ,โรงเรียนหนองคูวิทยา และกันทรลักษ์วิทยาคม การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2556
ศธ 04258/3011 2 ก.ค. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ศธ 04258/3016 2 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการกำแมดขันติธรรมวิทยาคมและผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา การคัดกรองนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
พิเศษ/2556 2 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ทุกโรงเรียน อุดหนุน 30 % เพื่มเติม 12 โรงเรียน
ศธ 04258/3012 2 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการรณรงค์และกวดขันมิให้มีการจำหน่ายสินค้าอันตรายบริเวณหน้าโรงเรียน
ศธ 04258/3009 2 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30 %)
ศธ 04258/3000 2 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ศธ04258/2999 2 ก.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2556
ศธ 04258/2993 2 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต,ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า,ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม และผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ประจำปี 2556 \"สพม.๒๘ เกมส์ ครั้งที่ ๓\"
ศธ 04258/2993 2 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2556 \"สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 3\"
ศธ 04258/2995 2 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมผู้บริหาร,ศึกษานิเทศก์และครู ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน
3929/2556 1 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผลงานวิชาการ คุณครู ปราโมทย์ แหวนเงิน
3927/2556 1 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/2942 28 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มิถุนายน 2556
ศธ 04258/2944 28 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขเอกสารค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มิถุนายน 2556
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com