หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/628
ปกติ
10 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการบรรพชาอุปพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
10 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (เพิ่มเติม)
ศธ04258/616
ปกติ
10 ก.พ. 2558 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การใช้เงินนอกงบประมาณ(รายได้สถานศึกษา)ในการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/633
ปกติ
10 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/618
ปกติ
9 ก.พ. 2558 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอเชิญประชุมทางไกลผ่าน Web Conference
ศธ04258/606
ปกติ
9 ก.พ. 2558 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีที่แนบ ตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้าและค่าประปา
ศธ0205/422
ปกติ
9 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
ศธ04258/603
ปกติ
9 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการทอดผ้าป่าต้นไม้"ยโสธรเมืองสวย ด้วยต้นไม้งามตามฤดูกาล
ศธ 04258/617
ด่วนที่สุด
9 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/0582
ปกติ
9 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนีบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2558
7124/2558
ปกติ
9 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2558 รอบแรก
ศธ 04258/605
ปกติ
9 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/590
ด่วน
9 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา แจ้งรายช่ือคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ศธ 04258/589
ด่วน
9 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา แจ้งรายช่ือคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
9 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
9 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกโร งเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/580
ปกติ
6 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
ศธ 04258/579
ปกติ
6 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2558
ศธ 04258/578
ปกติ
6 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ, ศรีสะเกษวิทยาลัย, สอนแก้วว่องไววิทยา, โพนงามพิทยาคาร, กันทรลักษ์วิทยาคม และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ศธ 04258/577
ปกติ
6 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Education Hub กิจกรรมแลกเปลี่ยน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ EIS ณ ประเทศออสเตรเลีย
ศธ04258/573
ปกติ
6 ก.พ. 2558 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/575
ด่วนที่สุด
6 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศและยโสธรพิทยาคม ประชุมทบทวนแนวทางและเกณฑ์การติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษา การบริหารด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ 04258/574
ด่วนที่สุด
6 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2558 ครั้งที่ 2
ศธ04258/533
ปกติ
6 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผูอำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร จำนวน 14 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558 โครงการตามมาตรการตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก
ศธ 04258/0570
ปกติ
6 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ศธ 04258/567
ปกติ
6 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.2558
ศธ04258/564
ปกติ
6 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครขอรับทุนขอมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/535
ปกติ
5 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เชิญประชุมปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ศธ 04258/549
ด่วนที่สุด
5 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามรายชื่อ 39 รายการ) การบันทึกข้อมูลงบประมาณระบบออนไลน์ผลการบริหารงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับการจัดสรรผ่านเว็บไซต์
ศธ04258/444
ปกติ
5 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
ศธ04258/545
ปกติ
5 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
4 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ร.ร.ในสังกัด วาระการประชุมเดือนมกราคม 2558
ศธ 04258/539
ด่วนที่สุด
4 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 28 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ04258/541
ปกติ
4 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงาน "ฉลองครบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลก"ในปี 2558
ศธ 04258/500
ปกติ
4 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผอ.รร.ในสังกัด สพม.28 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
ศธ 04258/535
ปกติ
4 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ศธ 04258/531
ปกติ
4 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ, ศรีสะเกษวิทยาลัย,สอนแก้วว่องไววิทยา,โพนงามพิทยาคาร,กันทรลักษ์วิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด้านการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
4 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร.22)
ศธ 04258/0526
ปกติ
4 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติราชการสอนที่โรงเรียนไกลกังวล
ศธ 04258/519
ด่วนที่สุด
4 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 28 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้่านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ 04258/518
ด่วนที่สุด
4 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดยโสธร) ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ศธ 04258/0507
ปกติ
4 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/485
ปกติ
3 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 26
ศธ 04258/0453
ปกติ
3 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รานงานผลการพัฒนาครูด้วยระบบ Obecittraining อนนไลน์
ศธ 04258/0455
ปกติ
3 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาเชิงวิชาการ
ศธ 04258/0461
ปกติ
3 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะเขตจังหวัดยโสธร) การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินการโครงการธนาคารทองคำของเรา จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/พิเศา
ปกติ
3 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานอบรมทางวิชาการ
ศธ 04258/0473
ปกติ
3 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
ศธ 04258/481
ปกติ
3 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/480
ปกติ
3 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com