รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ04258/2856 25 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556
ศธ 04258/2841 25 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2556 \"สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 3\"
ศธ 04258/2849 25 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพราะจังหวัดยโสธร) การคัดเลือกครูฯผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2556
ศธ 04258/2844 25 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลครูวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเทคโนโลยี ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ04258/2824 24 มิ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(จังหวัดยโสธร) ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
ศธ 04258/2821 24 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี และขอประวัติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
ศธ 04258/2811 24 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูดี ครูเก่ง (Master teacher) ประจำปีงบประมาณ 2556
ศธ 04258/2838 24 มิ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2556
ศธ 04258/2819 24 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ 04258/2806 24 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
ศธ 04258/2820 24 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
ศธ 04258/2805 24 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งผลการพิจารณารางวัลยกย่องเชิดเกียรติของคุรุสภา
ศธ04258/2834 24 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมผู้บริหารและครูเพื่อเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
ศธ 04258/2336 24 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจ้างครูอัตราจ้างทดแทนครูอัตราจ้างที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ศธ 04258/ 2829 24 มิ.ย. 2556 ผอ สพม 28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ขุขันธ์,กันทรารมณ์,ปรางค์กู่,เฉลิมพระเกียรติ,กันทรลักษ์วิทยา,ห้วยทับทันวิทยาคม,ยโสธรพิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,กุมชุมวิทยาคม,ค้อวังวิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
ที่ ศธ 04258/ 2799 22 มิ.ย. 2556 ผอ สพม 28 (งานวัดผล ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การจัดทำข้อมูลต้นปีการศึกษา ปีการศึกษา 2556
ที่ ศธ 04258/ 2800 22 มิ.ย. 2556 ผอ สพม 28 (งานวัดผล ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การจัดทำข้อมูลต้นปีการศึกษา ปีการศึกษา 2556
ที่ ศธ 04258/ 2800 22 มิ.ย. 2556 ผอ สพม 28 (งานวัดผล ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม การจัดทำข้อมูลต้นปีการศึกษา ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/ 2792 22 มิ.ย. 2556 ผอ สพม 28 (งานวัดผล ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรง การจัดทำข้อมูลต้นปีการศึกษา ปีการศึกษา 2556
3860/2556 21 มิ.ย. 2556 กลุ่มนิเทศ โรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพม 28 แจ้งหัวข้อการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ( English Debate )
ศธ04258/2789 21 มิ.ย. 2556 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การส่งใช้เงินยืมราชการ
ศธ 04258/2745 21 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรียนเชิญคณะทำงาน ผู้มีรายชื่อในคำสั่งตามหนังสือที่อ้างถึง ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปแนวทางปฏิบัติฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ชั้น ๑) เปลี่ยนแปลงจากห้องประชุมสีฟ้า(ชั้น๓)
ศธ04258/2768 21 มิ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน ให้โรงเรียนนำผลการสอบ O-NET ม.3 และม.6 ของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระมาใช้ในการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์แบบทดสอบตามแนวทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
3855/2765 20 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดนวัตกรรม
ศธ 04258/2599 20 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ร่วมกิจกรรม \"การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21\"
ศธ 04258/2759 20 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ เขตพ้ื้นที่การศึกษา
04258/2763 19 มิ.ย. 2556 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.28 ทุกโรงเรียน การประชุมปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาทั่วไป สู่มาตรฐานสากล
ศธ04258/2761 19 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศธ 04258/2747 19 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน(ดังแนบ) การขอผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ปีประจำปีงบประมาณ 2556
ศธ 04256/2738 19 มิ.ย. 2556 ผอ.สพม.28 ทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในการดูแลและรายงานสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว
พิเศษ/2556 19 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตยศสุนทร สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ สพม.28 ศธ 04258/2747
พิเศษ/2556 19 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตยศสุนทร และประธานสหวิทยาเขต ยศสุนทร ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมจากวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็น ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้
พิเศษ/2556 19 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตยศสุนทร และประธานสหวิทยาเขต ยศสุนทร ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมจากวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็น ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้
ศธ 04258/2750 19 มิ.ย. 2556 ผอ สพม 28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ,สตรีสิริเกศ,ห้วยทับทันวิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,กันทรารมณ์, กันทรลักษ์,กำแพง,ปรางค์กู่,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ศรีตระกูลวิทยา, ,ขุขันธ์,ยโสธรพิทยาคม กุดชุมวิทยาคม ,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,มหาชนะชัยวิทยาคม ,เลิงนกทา, ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech ) และการโต้วาทีภาษาอังกฤษ ( English Debate )
ศธ 04258/2746 19 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตยศสุนทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จะดำเนินการประชุมเพื่อดำเนินการ ตามแนวปฏิบัติการดำเนินการตรวจสอบคำสั่งที่ผลจากการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้ส่งข้าราชการครู หรือบุคลากรที่ความรู้ความสามารถ หรือเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ เป็นตัวแทนโรงเรียนละ ๒ ท่าน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร โดยขอให้เบิกค่าใช้จ่าย ในเดินมาปฏิบัติราชการจากต้นสังกัด
ศธ 04258/2746 19 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานสหวิทยาเขต ยศสุนทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จะดำเนินการประชุมเพื่อดำเนินการ ตามแนวปฏิบัติการดำเนินการตรวจสอบคำสั่งที่ผลจากการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง โดยได้แจ้งโรงเรียนในสหวิทยาเขต ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโรงเรียนละ ๒ ท่าน รวมทั้งสิ้น 20 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. จึงขอความ อนุเคราะห์สถานที่และอุปกรณ์ในการดำเนินการจัดประชุมฯ ดังกล่าว
ศธ 04258/2728 19 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหบลือนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/2734 19 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โครงการเสริมสร้างจิตสาธารษะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ศธ 04258/2730 19 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน(โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล 14 โรงเรียน) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนดีมีคุณภาพ
ศธ 04258/2671 19 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,คูซอดประชาสรรค์,ไกรภักดีวิทยาคม,ยโสธรพิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,ขุขันธ์ราษฎรบำรุง ขอเชิญประชุม ก.ต.ป.น.
3835/2556 19 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อนำวยการโรงเรียนในสังกัด เผยแพร่แบบทดสอบออนไลน์
ศธ 04258/2724 18 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28,29 ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์แบบทดสอบตามแนวทางของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ศธ 04258/2720 18 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์แบบทดสอบ
ศธ 04258/2652 18 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมเกี่ยวกับโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะใน ศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับสถานศึกษา
ศธ 04258/2723 18 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า, ละทายวิทยา, ส้มป่อยพิทยาคม, โนนเพ็กวิทยาคม, กันทรารมณ์, สวายพิทยาคม, ราชประชานุเคราะห์ 29 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
ศธ 04258/2685 18 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดเรียงความเนื่องในวาระ 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระบรมราชเทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า
ศธ04258/2128 18 มิ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดวัตกรรมเกี่ยบกับโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา
ศธ 04258/2684 18 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมประชุมและสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand Go Green ปี 2556
ศธ04258/2689 18 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประสานกิจกรรมดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกปี2556 ตามมติ ครม.
ศธ04258/2689 18 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com