หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/6111
ปกติ
5 ม.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนธันวาคม 2557
ศธ04258/6187
ปกติ
5 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน มหาชนะชัยวิทยาคม แจ้งเลฃขที่สินทรัพย์อาคารเรียน 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
ศธ04258/6188
ปกติ
5 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา,ศรีตระกูลวิทยา,และทุ่งสิมวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558 งบลงทุน(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ศธ04258/6189
ปกติ
5 ม.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/6136
ด่วนที่สุด
30 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจัดสรรงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2558
ศธ 04258/6183
ปกติ
30 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ศธ 04258/6180
ปกติ
30 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ส่งคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/คำสั่งที่ 673/2557
ปกติ
30 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ04258/6175
ด่วนที่สุด
30 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,เมื่องกลางประชานุกูล การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558
ศธ04258/6169
ด่วนที่สุด
30 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลสารสนเทศที่มีโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและชายแดนในสังกัด
ศธ 04258/6157
ปกติ
30 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ชี้แจงและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์
ศธ 04258/6156
ปกติ
30 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 15 โรงเรียนดังแนบ เชิญประชุมปฏิบัติการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ศธ 04258/6133
ปกติ
29 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
ศธ04258/6107
ปกติ
29 ธ.ค. 2557 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๗๐%)
ศธ04258/6141
ปกติ
26 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 17/2558(มูลนิธิดำรงชัยธรรม)
ศธ04258/6142
ปกติ
26 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นที่ 18 ประจำปี 2558
ศธ04258/6138
ปกติ
26 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
ศธ 04258/6119
ปกติ
26 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเฉพาะจังหวัดยโสธร ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และการทดสอบนานาชาติ (PISA)
ศธ 04258/6133
ด่วนมาก
26 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
ศธ 04258/6128
ด่วนที่สุด
26 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมืือผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด้กนักเรียน ประจำปี 2558
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
26 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ปละประชุมวิชาการ เรื่อง"60 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯกับการพัมนาห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์
ศธ 04258/6114
ปกติ
26 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16)
ศธ 04258/6122
ปกติ
26 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/6106
ด่วนที่สุด
26 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ ๙ พ.ศ. 2558
ศธ04258/6121
ด่วนที่สุด
26 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ 2558
ศธ 04258/6103
ปกติ
26 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวรฯศรีสะเกษวิทยาลัย,มัธยมบักดองวิทยา เชิญประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยระบบทางไกล (Video Conference)
ศธ 04258/6103
ปกติ
26 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ประธาน ,เลขานุการสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต เชิญประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยระบบทางไกล (Video Conference)
ศธ04258/6083
ปกติ
25 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม,โพนทันเจริญวิทย์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
25 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผลสรุปการประเมินวิทยฐานะฯครั้งที่ 7,8,10,12/2557
ศธ 04258/-
ปกติ
24 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/6093
ปกติ
24 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/6057
ปกติ
23 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste school) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 60 โรงเรียน
ศะ04258/6058
ปกติ
23 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค.
ศธ 04258/6089
ด่วนที่สุด
23 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ขอให้ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรในงาน "สพฐ. ก้าวไกล นำการศึกษาไทยสู่อาเซียีน"
ศธ 04258/6087
ด่วนที่สุด
23 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การรายงานผลการสอบ Pre-O-net จากระบบคลังข้อสอบ Online สพม.28
ศธ 04258/-
ปกติ
23 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) ในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 13/2557
ศธ 04258/-
ปกติ
23 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) ในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 13/2557
ศธ 04258/6079
ปกติ
23 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดสรรผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2557
ศธ 04258/6078
ปกติ
23 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ"ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2558
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
22 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มติประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ครั้งที่ 13/2557 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557มีมติอนุมัติรับย้ายข้าราชการครูฯรับโอนข้าราชการครูต่างสังกัดไปดำรงตำแหน่งใหม่ 53 ราย (ตามบัญชีรายละเอียดฯ)
คำสั่งที่ 659/2557
ปกติ
22 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา)
ศธ 04258/6070
ด่วนที่สุด
22 ธ.ค. 2557 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน(จังหวัดยโสธร) การจัดงานวันสถปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2558
ศธ 04258/6068
ปกติ
22 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2557
ศธ04258/6040
ปกติ
18 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศธ04258/6039
ปกติ
18 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2557
ศธ 04258/6027
ปกติ
17 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
ศธ 04258/6027
ด่วนที่สุด
17 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูภาษาอังกฤษ 2557
ศธ 04258/6016
ปกติ
17 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัตืการ ประจำปี 2558
ศธ04258/6014
ปกติ
17 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางกำหนดราราซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก พ.ศ 2549
ศธ 04258/6021
ปกติ
17 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ห้ามเรียกรับเงินและไปราชการต่างประเทศในช่วงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com