รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1945 10 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโีรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
3644/2556 10 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ04258/1954 10 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัยธมศึกษา เขต 28 การสำรวจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษประจำปี 2556
ศธ 04258/1946 10 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครููดี ประจำปี พ.ศ.2556
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๑๙๔๗ 9 พ.ค 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนยโสธรพิทยาคมและโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เสนอรายชื่อสถานคึกษา Good Practice
ศธ 04258/1944 9 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดยโสธร 27 โรงเรียน การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียน
ศธ 04258/1942 9 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร การจัดสรรงบประมาณ
ศธ 04258/1911 8 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ลูกจ้างชั่วคราวเรียกร้องสิทธิ์
ศธ 04258/1915 7 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/1890 (ต่อ) 7 พ.ค 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การจัดทำคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น (ต่อ)
ศธ 04258/1890 7 พ.ค 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การจัดทำคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
ศธ.04258/1909 7 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคะแนนในตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชาติ (ม.3และม.6) ปีการศึกษา 2555
ศธ.04258/1880 7 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนในฝัน การเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโครงการโรงเรียนในฝัน
ศธ 04258/1861 7 พ.ค 2556 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2556
ศธ 04258/1860 7 พ.ค 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/1859 7 พ.ค 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/1858 7 พ.ค 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/1857 7 พ.ค 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2556
ศธ 04258/1907 7 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัด (รายชื่อตามบัญชีจัดสรร 19 โรงเรียน) แจ้งจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การศึกษา
ศธ 04258/1906 3 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งแก้ไขเอกสารค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรในสังกัด เดือนเมษายน 2556
ศธ 04258/1823 3 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนเมษายน 2556 (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/1905 3 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ , ลมศักดิ์วิทยาคม , สะเดาใหญ่ประชาสรรค์และผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม การรายงานการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษษ ปี 2556
ศธ 04258/1904 3 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 14 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) การตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ04258/1848 3 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ
ศธ04258/1848 3 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ
ศธ04258/1848 3 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ
ศธ04258/1849 3 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2556
ศธ 04258/1892 3 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนละทายวิทยา ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเตรียมการรับเสด็จฯ
ศธ 04258/1888 2 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะเขตจังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)และผู้แทนสมาชิกในคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
ศธ04258/1880 2 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนในฝัน การเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโครงการโรงเรียนในฝัน
ศธ04258/1879 2 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดทำโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ศธ.04258/1638 2 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญ) จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร การพัฒนาครูตามโครงการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ.04258/1834 1 พ.ค 2556 สพม. 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา (คณะกรรมการโครงการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28) ส่งคำสั่งโครงการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/1767 1 พ.ค 2556 สพม.28 ผุู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขออพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์
ศธ04258/1768 1 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการรองรับภาวะวิกฤตด้วยพลังงานไฟฟ้าและมาตรการประหยัดพลังงาน
ศธ04258/1766 1 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด คำจำกัดความ\"ผู้แทนพระองค์\"
ศธ04258/1831 1 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การประดับธงตรงสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี
ศธ 04258/1836 1 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศธ 04258/1784 30 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรในสังกัด เดือนเมษายน 2556
ศธ04258/1829 30 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลงานนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ04258/1828 30 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผลการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในการเดินทางเข้าแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ 04258/1846 30 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดจังหวัดยโสธร ชี้แจงแนวทางการใช้สัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ศธ04258/1811 30 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ส่งคำสั่งประชุมสัมมนาการมอบนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
พิเศษ/2556 30 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี2556 (ให้ส่งผลงานมายังกลุ่มส่่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.28 ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เพื่อทำการพิจารณาคัดเลือกต่อไป) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ศธ04258/1758 29 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ
ศธ 04258/1779 26 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนเมษายน 2556
ศธ 04258/1781 26 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนเมษายน 2556
ศธ 04258/1787 26 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร การป้องกันและปราบปรามการเล่นพนันบั้งไฟ
ศธ 04258/1786 26 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน พระราชดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชสุดา สิริวัฒนาพรรณวดี
ศธ 04258/1762 26 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม,คำเตยวิทยา , ทรายมูลวิทยา , น้ำคำวิทยาคม, มหาชนะชัยวิทยาคม , นาโปร่งประชาสรรค์ , ดงมะไฟวิทยาคม , และผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ 2556
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com