หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/5930
ด่วนที่สุด
17 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับสรร จำนวน 32 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินแระจำงวดงบประมาณปี 2558
ศธ04258/6011
ปกติ
17 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ04258/6010
ปกติ
17 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,กำแพง,ขุขันธ์ แจ้งอนุมัติประจำงวดงบประมาณปี 2558(สำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC)
ศธ 04258/5993
ปกติ
16 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558
ศธ 04258/6003
ด่วนมาก
16 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,สมเด็จพระญาณสังวรฯ,ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก,ศรีสะเกษวิทยาลัย ติดตามการจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโรงเรียนในโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/5998
ปกติ
16 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประชุมสัมมนาทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ศธ04258/6001
ปกติ
16 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือรณค์แต่เครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์
ศธ04258/5992
ปกติ
16 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้กระทำการแทนสถานศึกษาให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ศธ 04258/5995
ปกติ
15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 15 โรงเรียน การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
15 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (กรณีขอใช้บัญชี)
ศธ 04258/5991
ปกติ
15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา อบจ.ศรีสะเกษ คัพ สนับสนุนงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2558
ศธ 04258/5765
ปกติ
15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/5990
ปกติ
15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุม
ศธ 04258/5989
ปกติ
15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตและเลขานุการสหวิทยาเขต ทุกท่าน ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ศธ 04258/5989
ปกติ
15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,มัธยมบักดองวิทยา,ยโสธรพิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวรฯ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ศธ 04258/5989
ปกติ
15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
6834/2557
ด่วนที่สุด
12 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรหัสเข้าสมัครสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2558
ศธ 04258/5972
ปกติ
12 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการและลูกจ้างในสังกัด เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557 (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/5951
ปกติ
12 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและสมเด็จพระญาณสังวรฯ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นคระทำงานและวิทยากรกลุ่ม
ศธ 04258/5979
ปกติ
12 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตและคำสั่งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ศธ๐๔๒๕๘/๕๙๗๔
ปกติ
12 ธ.ค. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. ๒๘ ทุุกโรงเรียน มอบ DVD ชุดพิเศษ จากรายการมหิดลแชนแนล(mahldol channel)
ศธ 04258/5970
ด่วนที่สุด
12 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การจัดประชุมระดมความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมัธยมศึกษา
ศธ04258/5970
ด่วนที่สุด
12 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การจัดประชุมระดมความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมัธยมศึกษา
ศธ 04258/5969
ด่วนที่สุด
12 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดประชุมระดมความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมัธยมศึกษา
ศธ 04258/5910
ปกติ
12 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ส่งคำสั่งการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/5810
ปกติ
12 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ส่งคำส่ังการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/5931
ปกติ
11 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขยายเวลาในการตอบแบบสอบถามการติดตามและประเมินผลการโครงการพัฒนาครูของ สพฐ.
ศธ 04258/5935
ปกติ
11 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาครูด้วยระบบ Obecittraining ออนไลน์
ศธ 04258/5933
ปกติ
11 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือเสนอชื่อ "ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
11 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม
ศธ04258/5922
ด่วนที่สุด
11 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกลับไปใช้สิทธฺในบำเหน็จบำนาญตามราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการ พ.ศ 2494
ศธ04258/5926
ปกติ
11 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า),สตรีสิริเกศ,ขุขันธ์,กำแพง ขอความอนุเคราะห์นักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ "ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย ประจำปี 2558"
ศธ 04258/5946
ด่วนที่สุด
11 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การประเมินความพร้อมโรงเรียนที่แจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/5925
ปกติ
11 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิท การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ศธ04258/5765
ปกติ
11 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
ศธ04258/5912
ด่วนที่สุด
11 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 32 โรงเรียน จัดสรรโอนงบประมาณปี 2558 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในฝัน ตารมแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล (โรงเรียนในฝัน)
ศธ04258/5913
ปกติ
11 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ได้รับจัดสรร (รายชื่อตามที่แนบ) แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี 2557 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ศธ04258/5916
ปกติ
11 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดประมาณปี 2558(งบผูกพันใหม่)รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน
ศธ04258/5914
ปกติ
11 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558(งบผูกพันใหม่)รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน
ศธ 04258/5829
ปกติ
9 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558
ศธ 04258/5854
ปกติ
9 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/5853
ปกติ
9 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/5851
ปกติ
9 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/5850
ปกติ
9 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ธันวาคม 2557
ศธ04258/5901
ปกติ
8 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์
ศธ 04258/5907
ปกติ
8 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ศธ 04258/5904
ปกติ
8 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
6803/2557
ปกติ
8 ธ.ค. 2557 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม 28 การเสนอชื่อครูเป็นกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปี 2557
ศธ 04258/5899
ปกติ
8 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา,กันทรลักษ์วิทยา การจัดงาน "สพฐ. ก้าวไกล นำการศึกษาไทยสู่อาเซียน"
ศธ04258/5894
ปกติ
8 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย - วิสคอนซิน ประจำปี 2558
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com